Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Bidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten (Landskapen i Österbotten)

Dela

Prövningsbaserade statsbidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården, utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden, vattendragsrestaureringar och genomförandet av åtgärder för vattenvården samt vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser.

Bidrag för fiskeriekonomisk iståndsättning inom projekt som genomförs på NTM-centralen i Södra Österbottens område kan sökas från NTM-centralen i Egentliga Finland. Understöd för projekt som ansluter till miljöfostran och -upplysning kan sökas från NTM-centralen i Mellersta Finland, för projekt som gäller hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket söks understöden från NTM-centralen i Norra Österbotten och för bekämpning av invasiva främmande arter från NTM-centralen i Kajanaland.
Ansökningarna ska tillställas NTM-centralerna senast 30.11.2020. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2021. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas om anslag finns.

Bidrag som kan sökas

Vård av byggnadsarvet

Bidrag för vård av byggnadsarvet kan beviljas för reparationer som främjar bevarandet av värdefullt byggnadsarv enligt byggnadens skyddsvärden. Exempel på sådana reparationsobjekt är t.ex. yttertak, huskropp, ytterväggar, husgrund, fönster, dörrar eller eldstäder. Bidrag kan också sökas för att iståndsätta gården eller annan miljö direkt kring huset samt för andra åtgärder som främjar underhållet, skyddet och förbättringen. Bidraget kan sökas av privata byggnadsägare, samfund, kommuner och samkommuner som främjar vård av byggnadsarvet.

 • Mer information: Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Miljövård i skärgården

Bidrag för miljövård i skärgården kan sökas för sådana åtgärder som gäller bevarandet eller förbättrandet av skärgårdsnaturen och -landskapet. I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns skärgård i Malax, Larsmo, Korsholm, Närpes och Vörå. Bidrag kan sökas av skärgårdskommuner, medlemmar i skärgårdskommuner samt föreningar och stiftelser som främjar naturskydd och miljövård.

 • Mer information: Överinspektör Hannu Mahla, tfn 0295 027 874

Skyddsplaner för grundvattenområden

Med hjälp av skyddsplaner för grundvattenområden strävar man efter att förebygga att grundvattenkvaliteten försämras och trygga att avgivningskapaciteten i en förekomst förblir oförändrad. Viktigast är det att utarbeta skyddsplaner för grundvattenområden med risker samt för sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning. Understöd kan beviljas för att utarbeta och uppdatera skyddsplaner för grundvattenområden. Understödet kan beviljas åt kommuner.

 • Mer information: Chef för enheten för områdesanvändning och vattentjänster Jyrki Palomäki, tfn 0295 027 894
  Södra Österbotten: Överinspektör Tilda Rantataro, tfn 0295 027 668
  Mellersta Österbotten: Överinspektör Anne Petäjä-Ronkainen, tfn 0295 024 221
  Österbotten: Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671

Vattendragsrestaureringar och genomförandet av åtgärder för vattenvården

Målet att nå god status i vattendragen förutsätter att den yttre belastningen minskar i många objekt i sjöar, åar, småvatten samt att restaureringsåtgärder vidtas. Bidrag kan beviljas för projekt som ur en helhetsbedömning på lokalt och regionalt plan effektivast främjar målen att uppnå och upprätthålla god status i vattnen. För att uppnå målen är det viktigt med kommunernas, fiskeriområdenas, delägarlagens, företagens, föreningarnas och andra lokala aktörers verksamhet. Bidrag kan beviljas också för att utveckla verksamheten i samarbetsnätverk. Vid bedömningen av projekt är det till fördel om behovet av åtgärderna har identifierats i åtgärdsprogrammen för vattenvården, om projektvattendraget har sämre status än god eller om det finns risk för att statusen inte kan bevaras och om åtgärderna gör det möjligt att uppnå betydande nytta, som betjänar områdets invånare och rekreationsanvändare i så stor omfattning som möjligt.

 • Mer information:
  Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Hanna Välimaa, tfn 0295 027 383
  Österbotten: vattenhushållningsexpert Erika Saarenpää, 0295 028 027
  Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971
  Vattenhushållningsplanerare Riku Palo, 050 396 7342
  Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg, tfn 0295 027 932

Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Hos NTM-centralen i Norra Österbotten kan ansökas om bidrag för som genomförs i olika delar av landet och som har målet att främja hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket, hållbar planering och genomföring av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå, åkermarkens bördighet samt minska belastningen på vattendraget. Projekten som understöds bör förstärka jord- och skogsbrukets anpassning till föränderliga väderleks- och vattenförhållanden samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för gårdsbruken med beaktande av såväl klimat- och miljöhållbarhet som lönsamhet. Åtgärderna som stöds kan bestå av både regionala samarbetsprojekt och lokala försöksprojekt.

 • Mer information:
  Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 083
  Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 025

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser

Målet för projekten som gäller vattenhushållning kan vara att minska riskerna för översvämning och torka, främja mångsidig användning av vattendragen, minska faror som orsakas av konstruktioner eller material som blivit kvar i vattendraget eller att komplettera en åtgärd som tidigare genomförts med statligt stöd eller minska olägenheterna av en sådan åtgärd. Projekt som betjänar en omfattande användargrupp och förbättrar hanteringen av riskerna inom vattenhushållning, verksamhetsförutsättningarna för områdets näringsliv eller rekreationsbruk prioriteras. Det är också möjligt att rikta stöd till främjandet av översvämningsskydd och vattenhushållning på åkermark. Understöd kan också beviljas för utvecklings-, försöks- och exportfrämjande projekt som främjar hållbar användning av vattenresurser samt för regionalt samarbete kring vattentjänster och innovativ offentlig upphandling samt utveckling av verksamhetsmodeller i anslutning till dessa.

 • Mer information:
  Chef för gruppen för översvämningsskydd och torrläggning Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
  Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, tfn 0295 027 810

Fiskeriekonomisk iståndsättning

Bidrag för fiskeriekonomisk iståndsättning kan sökas från NTM-centralen i Egentliga Finland. Inom fiskeriekonomiska iståndsättningar kan understöd beviljas för projekt, vars syfte är att främja fiskens vandring, fiskbeståndens naturliga förökning eller möjligheterna till hållbart fiske. Med projekten strävas särskilt efter att förbättra livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd. Projekt som understöds kan exempelvis utgöras av iståndsättning av fiskbeståndens naturliga reproduktionsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskens naturliga livscykel. Objekt som nämns i den nationella fiskvägsstrategin, i de fiskeriekonomiska iståndsättningsprogrammen eller i förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde prioriteras. De projekt som stöds förverkligar även det nationella programmet för att återställa vandringsfiskbestånden.

 • Mer information: Fiskerimästare Kyösti Nousiainen, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 028 602

Bekämpning av invasiva främmande arter

Understöd för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter i olika delar av landet kan sökas hos NTM-centralen i Kajanaland. Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för det anslag som beviljas av Jord- och skogsbruksministeriet. Bidrag kan beviljas för kostnader som uppstår vid genomförandet av projekt, rådgivning och uppföljning efter åtgärderna. Understöden kan sökas kontinuerligt från 15.10.2020.

 • Mer information: Koordinator Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland, tfn 0259 023 799

Miljöfostran och miljöupplysning

Understöd för projekt som ansluter till miljöfostran och -upplysning i olika delar av Finland kan sökas från NTM-centralen i Mellersta Finland. Understöd för miljöfostran och -upplysning kan beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefulla försöks- eller utvecklingsprojekt. Inom projekten kan man t.ex. skapa en ny verksamhetsmodell, en produkt eller pedagogiskt material eller upplysningsmaterial. I år betonas särskilt projekt som främjar klimatfostran och ett aktivt klimatmedborgarskap, insatser som stöder naturens mångfald och förståelsen av dess betydelse samt delaktigheten i att vårda och uppleva kulturmiljöer och att upptäcka kulturmiljöernas effekter för välbefinnandet.

 • Mer information: Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 669

Ansökan

Ansökningarna ska lämnas in senast 30.11.2020. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas om anslag finns.
I första hand rekommenderas att ansökningar lämnas in elektroniskt via regionförvaltningens ärendehantering. Anvisningar och ansökningsblanketter finns på NTM-centralen webbplats > Servicen > Finansiering och understöd > Fiskerihushållning / Miljö > Finansiering och understöd


Leveransadresser:
• NTM-centralen i Södra Österbotten: registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi, per post NTM-centralen i Södra Österbotten, registraturen, PB 156, 60101 Seinäjoki
• NTM-centralen i Egentliga Finland (fiskeriekonomisk iståndsättning), registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi, per post NTM-centralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo
• NTM-centralen i Mellersta Finland (miljöfostran och -upplysning): kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi, per post Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä
• NTM-centralen i Norra Österbotten (vattenhushållning inom jord- och skogsbruket): kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi, per post Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, 90101 Uleåborg
• NTM-centralen i Kajanaland (bekämpning av invasiva främmande arter): kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi, per post Kainuun ELY-keskus, kirjaamo, PL 115, 87101 Kajana

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer information ges även av Kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901, kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Nyckelord

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Valtatien 18 rakentaminen Pelmaan liittymässä, Seinäjoki21.10.2020 09:26:47 EESTTiedote

Työt Pelmaan risteyksessä ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Viikon 44 alussa valtatien 18 liikenne käännetään uudelle rakennetulle linjaukselle. Arvioitu ajankohta on 25. ja 26.10.2020 välinen ilta/yö. Ajankohta voi muuttua, mikäli sääolosuhteet eivät ole suotuisat. Samalla myös valtateiden 18 ja 16 risteys muuttuu uuteen rakennettuun paikkaansa. Työkoneita kulkee edelleen liikennöidyillä väylillä ja alueella on alennettu nopeusrajoitus. Työt kohteessa jatkuvat aina marraskuun 2020 loppuun saakka, jolloin urakka on valmis.

Maantien 724 parantaminen Onkilahden kohdalla, Vaasa (Pohjanmaa)13.10.2020 12:39:03 EESTTiedote

Päällystys- ja ajoratamerkintätyöt vaikuttavat alueen liikennejärjestelyihin. Työt suoritetaan viikolla 43, 18.10.–25.10.2020 välisenä aikana. Tänä aikana toivomme, että autoilijat käyttäisivät vaihtoehtoisia reittejä, koska työn takia joudutaan sulkemaan tiettyjä kulkusuuntia maantieltä 724 ja työ voi aiheuttaa myös jonoutumista, vaikka ne tehdään pääasiassa öiseen aikaan.

Förbättringen av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela har nått skedet för utredningsplan (Österbotten)12.10.2020 15:58:15 EESTTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten planerar att förbättra riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. Projektets förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har avslutats och NTM-centralen har beslutat om vilket alternativ som väljs för fortsatt planering. I bedömningen undersöktes flera alternativ. Utredningsplaneringen fortsätter baserat på den nuvarande riksvägens sträckning enligt alternativ 1. Det valda alternativet omfattar en förbättring av den nuvarande riksvägen och byggande av en ny planskild anslutning i Alakylä vid Ruto. Den planskilda anslutningens läge preciseras i planeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum