Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Borgmästarens budgetförslag 2020: Helsingfors satsar på hållbar tillväxt

Jaa

Borgmästare Jan Vapaavuoris budgetförslag går ut på att tillväxten fortsätter i Helsingfors. En hållbar tillväxt förutsätter kontinuerliga investeringar i utvecklingen av stadsstrukturen. Nästa år stiger Helsingfors investeringsnivå för första gången i stadens historia över en miljard euro.

Foto: Ilkka Ranta-aho.
Foto: Ilkka Ranta-aho.

Att stadens ekonomi har skötts ansvarsfullt och långsiktigt har gjort den höga investeringsnivån möjlig. Den förestående ekonomiska osäkerheten fordrar att Helsingfors ser till att det finns förutsättningar för att tillväxten är hållbar också i framtiden. 

Helsingfors bär för sin del ansvaret för balanseringen av den offentliga ekonomin och sörjer för att stadens totala produktivitet förbättras, samtidigt som stadens utgifter ökas måttligt i synnerhet när det gäller de tjänster där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna.

Också vid totaldimensioneringen av omkostnaderna beaktas den växande stadens behov. Den totala utgiftsnivån i 2020 års budget är ungefär 122 miljoner euro högre än i år. På hela stadens nivå ökar omkostnaderna från 2019 till 2020 med cirka 3 procent.

Helhetsramen för driftsekonomin enligt stadsstrategin bestäms utifrån en kombination av befolkningstillväxten, förändringarna i kostnadsnivån och produktivitetsmålet på 0,5 procent. Vid den tid då budgetramen utarbetades i våras var prognoserna för befolkningstillväxten och förändringarna i kostnadsnivån sådana att utgiftsökningen från år 2019 skulle ha fått vara 3,47 procent. Alla sektorsnämnders budgetförslag överskred i någon mån de i vårens budgetram angivna 3,47 procent för hela staden. Utifrån nämndernas förslag skulle den sammanräknade ökningen på hela stadens nivå bli 4,32 procent.

För närvarande är prognoserna för såväl förändringen i kostnadsnivån som utvecklingen i befolkningstillväxten lägre än på våren. Enligt de färskaste prognoserna är den utgiftstillväxt som strategin medger 3,03 procent från år 2019. De sänkta kalkylerna för förändringen i kostnadsnivån och befolkningstillväxten innebär att också sektorernas utgiftstryck sjunker i motsvarande grad.

Befolkningstillväxten störst i de äldre befolkningsgrupperna

De externa omkostnaderna i 2020 års budget är 4,598 miljarder euro. I budgetförslaget varierar tillväxtprocenterna sektorsvis inom ramen för de tillåtna 3,03 procent för stadens totalutgifter.

Anslagsfördelningen har i enlighet med stadsstrategin skett med beaktande av speciellt de tjänster där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna och med hänsyn till hur kostnaderna per enhet utvecklas i sektorerna. Vid anslagsfördelningen har dessutom två års ökning i anslagsnivåerna beaktats (från bokslutet 2018 till budgetförslaget 2020 sektorsvis).

Utgiftsökningen per sektor anges i en tabell Driftsekonomidelens inkomster och utgifter. När det gäller budgetmomentet för byggnader i stadsmiljösektorn och tjänsterna inom kultur- och fritidssektorn måste anslagsförändringen år 2020 granskas på verksamhetsbidragsnivån.

Enligt en prognos är befolkningstillväxten kraftigast i de äldre befolkningsgrupperna, och detta har beaktats genom satsningar i budgetförslaget för social- och hälsovårdssektorn. Också det nya patientdatasystemet Apotti, som ändrar rutinerna och förbättrar patientsäkerheten, tas i bruk nästa år och kommer att öka utgifterna.

Satsningar gör på främjandet av utnyttjandet av digitalisering och användningen av informationsteknik och mer resurser allokeras bl.a. för förbättring av servicenivån inom räddningsverksamheten. Vid stadskansliet inrättas en strategiavdelning med en digitaliseringsenhet, som fokuserar på den övergripande utvecklingen av digitaliseringen på stadsnivå.

Helsingfors betonar ekologiska värden i sin verksamhet och framhäver den lokala verksamheten när det gäller att bära globalt ansvar. Att hitta ekologiska lösningar för nybyggen, att förbättra byggnadernas energieffektivitet och att genomföra utsläppsminskningar med medel som stadsplaneringen och trafiklösningarna erbjuder är principer för den ansvarsfulla utvecklingen av Helsingfors. År 2020 genomför Helsingfors den internationella Helsinki Energy Challenge för att hitta ersättande uppvärmningslösningar för kolförbränning med så liten användning av biomassa som möjligt.

Ökning i den skatteinkomstutjämning som Helsingfors betalar

Det föreslås inte några ändringar i Helsingfors kommunalskattesats år 2020, utan budgetförslaget baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 procent.

Skatteinkomsterna beräknas under nästa år uppgå till 2,74 miljarder euro. Detta är 5,4 procent mer än i prognosen för i år. Att inkomsterna från kommunalskatten ökar åren 2019 och 2020 påverkas dock av Skatteförvaltningens skattekortsreform och av rapporteringsproblem i inkomstregistret, vilka överför en del skatteredovisningar från 2019 till 2020. Av denna anledning ger ökningsprocenten för skatteinkomsterna år 2020 en positivare bild av hur mycket skatter som inflyter jämfört med verkligheten. Kommunalskatterna förutspås öka från 2018 till 2020 med sammanlagt 6,2 procent, vilket bättre beskriver den faktiska tillväxttakten i skatteunderlaget.

Samfundsskatteintäkterna beräknas uppgå till 600 miljoner euro, vilket är 1,7 procent mer än prognosen för år 2019. Intäkterna från fastighetsskatten har beräknats till 283 miljoner euro, och fastighetsskatteprocentsatserna föreslås bli bevarade på samma nivå som år 2019.

– Prognosen för kommunalskatteintäkterna och samfundsskatterna är förknippad med betydande osäkerhetsfaktorer under nästa år och även på längre sikt under de kommande åren. Händelserna i världsekonomin och den allmänna konjunkturnedgången påverkar också Helsingfors ekonomiska utsikter. Redan i sig självt är den växande stadens ekonomi ansträngd. En sund ekonomi är ett livsvillkor för hållbar tillväxt, och att säkra en hållbar tillväxt är stadens viktigaste uppgift, poängterar borgmästare Jan Vapaavuori.

Statsandelarna för basservice ökar till 280 miljoner euro år 2020. En betydande del av statsandelsökningen på ungefär 80 miljoner euro kompenserar antingen minskade skatteinkomster eller den faktiska ökningen i de statsandelsbaserade kostnaderna.

Den utjämning av skillnaderna i skatteintäktsunderlaget som hör till Helsingfors statsandelar uppgår år 2020 enligt förhandskalkyler till −376 miljoner euro. Den skatteinkomstutjämning som Helsingfors betalar har de senaste åren ökat mycket kraftigt, år 2017 betalade Helsingfors −289 miljoner euro i utjämning.

– Att det sker en ökning i de skatteinkomstutjämningar som Helsingfors stad betalar visar hur en attraktiv och framgångsrik huvudstad är till stor nytta för hela landet. Huvudstadens investeringar på hållbar tillväxt fungerar som stimulans för en gynnsam utveckling i hela landet i ett läge där de privata investeringarna förutspås minska. Helsingfors ansvar för hela Finland ökar, och jag hoppas att detta ökar förståelsen för att det ligger i hela Finlands intresse att huvudstaden har så goda förutsättningar som möjligt att klara sig i den internationella konkurrensen, framhåller Vapaavuori.

Lånestocken per invånare ökar inte, investeringsnivån stiger till över en miljard euro

Enligt stadsstrategin kommer investeringsnivån att dimensioneras så att lånestocken per invånare inte ökar. Lånestocken beräknas vid utgången av 2020 uppgå till 1 010 miljoner euro, dvs. 1 530 euro per invånare. 

Helsingfors investeringsnivå stiger år 2020 till över en miljard euro. Jämfört med 2019 ökar investeringsutgifterna med 31,3 procent. Affärsverket HST:s investeringar uppgår till 217 miljoner euro, och det största enskilda projektet är byggandet och planeringen av infrastruktur för Jokerbanan.

Tyngdpunkten i investeringsprogrammet är lagd på underhåll av den byggda egendomen, uppnående av bostadsproduktionsmålen, investeringar som näringslivet kräver och utveckling av servicenätet. I reparationsbyggandet syns speciellt säkerställandet av trygga och sunda skolor och daghem.

- Vid sidan av reparationsbyggande och investeringar krävs det ett helt nytt sätt att tänka med ett allt mer helhetsbetonat grepp inom hela fastighetsunderhållet för att utmaningarna med inomhusluften ska kunna övervinnas. Att få processerna för stadens lokaler i skick hör till stadens viktigaste prioriteringar. Som stöd för detta arbete upprättar staden för tillfället en fastighetsstrategi med målet att ta fram en helhetsinriktad gemensam uppfattning om vad staden eftersträvar med sin fastighetsskötsel och sitt fastighetsägande, framhåller Vapaavuori.

Stadens tillväxt syns också i form av ökade satsningar för att staden ska nå sitt bostadsproduktionsmål. År 2018 färdigställdes det 4 843 bostäder i Helsingfors och 2019 beräknas redan 6 500 bostäder bli färdiga. År 2020 beräknas 6 800 bostäder bli färdiga i Helsingfors och år 2021 hela 7 000 nya bostäder. Tyngdpunkten i bostadsbyggandet finns i områdena Fiskehamnen och Västra hamnen.

Målet för löneutvecklingen är att trygga tillgången till kunnig arbetskraft

Staden fortsätter 2020 med att genomföra löneutvecklingsplanen på längre sikt, vilken baserar sig på en kartläggning av de centrala behoven att utveckla de anställdas och personalgruppernas löner och på arbetsgivarens behov när det gäller att trygga tillgången till kunnig arbetskraft.

För genomförandet av löneutvecklingsplanen har det reserverats 5 miljoner euro i 2020 års budget. Personalorganisationerna har hörts vid beredningen av löneutvecklingsplanen.

Under nästa år beaktar löneutvecklingsplanen speciellt läget på hälsostationerna i syfte att få kunnig personal genom att utveckla lönerna för i synnerhet hälsocentralläkare, hälsovårdare, sjukskötare, primärskötare och närvårdare.

Också det resultatpremiesystem som staden tillämpar revideras under år 2020, och en morot är att öka belöningen för goda arbetsprestationer.

Tidsplan för behandlingen av budgetförslaget:

7.10 och 28.10 Stadsstyrelsen behandlar förslaget
13.11 och 27.11 Stadsfullmäktige behandlar budgetförslaget. 13.11 Stadsfullmäktige beslutar om kommunalskatte- och fastighetsskatteprocentsatserna.

Kontaktpersoner

Förfrågningar om budgeten besvaras av

Borgmästarens specialmedarbetare Laura Åvall, tfn 050 361 7511 – också begäran om intervju med borgmästaren

Finansdirektör Tuula Saxholm tfn 050 511 0264

Budgetchef Matti Malinen tfn 050 380 9874

Mer information:

http://www.hel.fi/talousarvio

http://www.hel.fi/budget

Paula Katajamäki
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia, viestintä
tel. 0505933426 

Avainsanat

Kuvat

Foto: Ilkka Ranta-aho.
Foto: Ilkka Ranta-aho.
Lataa

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

PL 1,00099 Helsingin kaupunki

09 310 1641https://www.hel.fi

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Senaatintorin kesä aukeaa30.6.2020 09:49:14 EESTTiedote

Kulinaristinen keidas tarjoilee makuelämyksiä ja urbaania siirtolapuutarhatunnelmaa. Senaatintorin kesä -jättiterassialue aukeaa keskiviikkona 1. heinäkuuta. Helsingin pääaukiolla, Senaatintorilla, voi elokuun loppuun asti nauttia helsinkiläisten laaturavintoloiden makuelämyksiä urbaanissa siirtolapuutarhatunnelmassa. Kyseessä on ainutlaatuinen kokeilu, ja siitä toivotaan piristysruisketta koko koronasta toipuvan kaupunkikeskustan elävöittämiseen.

Helsinki panostaa turvalliseen matkailukokemukseen29.6.2020 14:07:43 EESTTiedote

Pitkän koronasulun jälkeen avautuva Helsinki haluaa varmistaa, että pääkaupungin tarjoamien tapahtumien pariin palaavien vieraiden kokemus olisi mahdollisimman miellyttävä ja luotettava. Helsinki toteutti palvelumuotoilutoimisto Hellonin kanssa tutkimuksen, jonka avulla tunnistettiin asiakkaiden mielenrauhaa ja yleistä turvallisuuden tunnetta tapahtumissa ja matkailupalveluiden parissa tuottavat toimenpiteet.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme