Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten har utrett situationer med hot och våld mot personalen

Dela

Under 2021 och början av 2022 har personalen på Brottspåföljdsanstalten utsatts för en mängd anklagelser, olämpligt språkbruk och verbala hot. Dessutom möter övervakningspersonalen fysiskt motstånd i arbetet, såsom sparkande, spottande och knuffande. Detta framgår av registrerade fall av hot i klientinformationssystemet.

På fem år har tillbud med hot och fara avsevärt ökat.

- Antalet anmälda fall har ökat konstant i åratal. Det väsentliga här är att bilda sig en uppfattning om vad som hotsituationer typiskt sett är, vad som framkallar dem och hur de kan förebyggas, säger Petri Nurmi, chef för arbetarskydd på Brottspåföljdsmyndigheten.

Vid sidan av relativt lindriga fall har man bland annat rapporterat dödshot och utpekande i sociala medier. Hotelser framförs på ett antal olika sätt, per brev, i sociala medier, ansikte mot ansikte och över telefon. Ibland kan påtryckning och förföljelse ta sig indirekta uttryck, som till en början verkar relativt ofarliga, såsom en vänförfrågning på Facebook.

Baserat på hotanmälningar förekom det totalt 73 tillbud med hot under granskningsperioden, varav 16 var anmälningar om våldshot. På samhällspåföljdsbyråerna har det förekommit 34 fall av tillbud med hot under 2021 respektive 12 fall under perioden den 1 januari till den 30 april 2022. Av dessa totalt 32 riktade sig mot en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Utbildning, framförhållning och växelverkan behövs för att förebygga hotsituationer

Utmaningar relaterade till personalresurserna försvagar säkerhetsläget. I ett flertal fall har tjänstemannen haft mindre än ett års arbetserfarenhet i brottspåföljdssektorn, i vissa fall till och med mindre än en månad. Övervakningspersonalen har utsatts för våld eller hot om våld också i ensamarbete.

Enligt experter inom fånghälsovården kan situationer förebyggas genom att tillgodose en kontinuerlig utbildning och ett effektivt samspel mellan fånghälsovården och övervakningspersonalen. Detta samarbete upplevs i huvudsak gå smidigt till. Det är också viktigt med framförhållning. Till exempel, om ett beslut ska delges som man vet vara obehagligt för den intagne, kan denne förflyttas till ett lugnt ställe i förebyggande syfte.

Cheferna och ledningen ska alltid ingripa i tillbud med hot och fara, och det ska alltid få konsekvenser för den intagne respektive klienten. Om det osakliga beteendet beror på psykiska symptom, bör det finnas hjälp att tillgå i dessa situationer.

Direktör Riitta Kari slår fast att det är viktigt att en tjänsteman som blivit hotad upplever att man reagerar snabbt och att det gör skillnad att man anmäler saken.

Angeläget med enhetlig hantering av situationer

En kompletterande enkät bland dem som utsatts för hot eller våld gav vid handen att man på enheterna har skiftande verksamhetskulturer när det gäller att hantera tillbuden och stödja den hotade tjänstemannen. Enligt Nurmi upplevde inte alla som svarade att de fått tillräckligt stöd från enhetens ledning.

Proceduranvisningen håller på att uppdateras och där ska man tydligt beskriva vilka rutiner och processer som gäller vid tillbud om hot och våld. Praxis ska också ytterligare förtydligas för personalen. Det är angeläget med en enhetlig hantering av situationerna.

Nivån på hjälpen och rutinerna vid debriefing varierade också något från enhet till annan. Brottspåföljdsmyndigheten intensifierar samarbetet med företagshälsovården för att debriefing ska kunna tas på ett adekvat sätt och utan dröjsmål. Planering av tillbörlig personalutbildning pågår.

För mer information kontakta

Direktör för ansvarsområdet för operativ verksamhet Riitta Kari, tfn. +358 29 56 88401

Arbetarskyddschef Petri Nurmi, tfn.  +358 295 163 428

fornamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Förslag om förbud mot rökning inomhus i fängelserna från och med sommaren 202317.11.2022 15:10:36 EET | Tiedote

Regeringen har vid statsrådets allmänna sammanträde den 17 november lagt fram proposition om att bestämmelserna i fängelselagen och häktningslagen som gäller rökning i fängelserna ska ändras så att röka ska bli förbjudet inomhus på anstalterna. Fångar och häktade ska i stället beredas möjlighet att röka utomhus. Ändringen är tänkt att träda i kraft sommaren 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum