ELY-keskukset

Coronakrisen var utmanade – resultaten från enkäten om servicetillfredsställelse visar hur NTM-centralens och UF-centrets kundarbete lyckades

Dela

På grund av coronakrisens utmaningar var år 2020 exceptionellt för såväl kunderna som NTM-centralerna och UF-centret. Coronakrisen var märkbart utmanande för ämbetsverkens verksamhet och det krävdes anpassningar inom servicen och i arbetssätten. Det krävdes en kraftig centralisering av resurserna för att ordna coronafinansiering inklusive rådgivningstjänster för företag via NTM-centralerna. På grund av pandemin förflyttades samarbetet med kunderna och intressentgrupperna nästan helt och hållet över till kommunikation via datanätverk. I digitaliseringen av de egna funktionerna tog man ett stort utvecklingssprång.

Utvecklingen av servicetillfredsställelsen för alla tjänster
Utvecklingen av servicetillfredsställelsen för alla tjänster

Det nationella medelvitsordet för ”servicen i sin helhet” från NTM-centralernas kunder var för alla tjänster 4,26 (på skalan 1–5). I medelvitsordet ingår också resultatet av en riksomfattande enkät som genomfördes under året, som behandlade NTM-centralernas coronafinansiering. Utan resultaten från coronafinansieringsenkäten var det jämförbara medeltalet för helhetsnöjdheten med servicen 4,36, dvs. något bättre än resultatet för 2019 (4,30). Enligt sammanfattningen av resultaten för den riksomfattande enkäten om servicetillfredsställelse låg klienternas nöjdhet på en god nivå för alla de utvärderade faktorerna. Mest nöjda var kunderna, liksom året innan, med servicens vänlighet och sakkunskap. Man kan också se en liten ökning i kundernas nöjdhet med hur snabbt ärenden behandlas.

I mitten av året fick man in 1 388 svar på en separat kundnöjdhetsenkät för coronafinansieringen. Undantagsfinansieringen var riktad till småföretag som sysselsatte högst fem personer. Den genomsnittliga servicetillfredsställelsen med coronafinansieringen var 3,99 (på skalan 1–5). De som svarade på enkäten upplevde den besvärliga terminologin och att hitta information om ansökningen som mest utmanande.

Helhetsnöjdheten inom olika servicehelheter 2018–2020

 

2020

2019

2018

Finansiering

4,35

4,34

4,32

Utbetalning

4,34

4,27

4,02

Tillstånd

4,52

4,49

4,42

Övervakning

4,37

4,35

4,31

Coronafinansiering

3,99

   

Utvecklingstjänster, analys och konsultation för företag

4,41

4,41

4,48

Utvecklingstjänster för företag, utbildning

4,23

4,16

4,25

Alla tjänster (exkl. coronafinansieringen)

4,36

4,30

4,16

Alla tjänster (inkl. coronafinansieringen)

4,26

   

I enkäten följer man årligen upp hur väl de sexton ämbetsverk eller riksomfattande tjänster, med ansvar för att ordna service, har lyckats med att producera 50 olika tjänster inom NTM-områdena. Med hjälp av resultaten samlas kundernas uppfattningar och erfarenheter in och de ger i sin tur information om vilka utvecklingsbehov som finns. Samtidigt fungerar de som en viktig mätare i uppföljningen av serviceförmågan på nationell nivå.  

De servicehelheter som bedömdes var finansiering, utbetalning, tillstånds- och övervakningstjänster samt utvecklingstjänster för företag. Dessutom genomfördes en separat enkät om servicetillfredsställelsen i anslutning till coronafinansieringen. För att få fram de riksomfattande resultaten sammanslogs resultaten per tjänst från NTM-centralernas och UF-centrets enkäter. År 2020 fick man sammanlagt cirka 5 600 svar på enkäterna om servicetillfredsställelse.

Kontakter

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret), utvecklingsexpert Jukka Lyytinen tel. 0295 024 701

Bilder

Utvecklingen av servicetillfredsställelsen för alla tjänster
Utvecklingen av servicetillfredsställelsen för alla tjänster
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Maatalouden uudet ympäristösopimukset ovat haettavissa – myös voimassa oleville sopimuksille voi hakea jatkovuotta7.4.2021 14:29:40 EEST | Tiedote

Ympäristösopimukset koostuvat maatalouden vesiensuojelua, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja geneettistä monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä. Maatalousluonnon monimuotoisuuteen sekä maiseman ja kosteikkojen hoitoon liittyviä ympäristösopimuksia on tällä hetkellä voimassa yhteensä 2635 kappaletta noin 34 800 hehtaarilla koko maassa.

Kansainvälisen rekrytoinnin opas työnantajille on julkaistu 7.4.2021. Opas ohjeistaa kattavasti yrityksiä kansainvälisen osaajan rekrytointiin!7.4.2021 11:52:39 EEST | Tiedote

Ensimmäisten kansainvälisten työntekijöiden rekrytointi on haaste monelle yritykselle. Kokka kohti Suomea-hanke (ESR) on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta yritysten rekrytoinnin tueksi oppaan kansainvälisestä rekrytoinnista. Oppaan työstämisessä on ollut mukana laaja joukko viranomaisia ja asiantuntijoita. Oppaasta löytyy kattavasti ohjeita kansainvälisen osaajan rekrytointiin, työn aloitukseen ja viranomaisasioihin. Lisäksi oppaassa käydään läpi rekrytoinnin eettisyyttä ja monimuotoisen työyhteisön hyötyjä. Opas on julkaistu sähköisenä Business Finlandin Internetsivuilla 7.4.2021.

NTM-centralen vädjar till dem som använder förbindelsebåttrafiken att utelämna alla icke-nödvändiga resor, dessutom kommer förbindelsefartygen att få ansiktsmasktvång fr.o.m. 1.431.3.2021 16:10:02 EEST | Tiedote

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Förbindelsefartygstrafikens kapacitet är begränsad även under normala förhållanden. Under påsken ökar trafiken, då också fritidsresenärerna i stora skaror reser ut i skärgården. För närvarande finns det en risk att alla intresserade inte får plats på förbindelsefartygen. I synnerhet returtrafiken är enligt tidigare års erfarenheter den största flaskhalsen även med normal kapacitet. NTM-centralen uppmanar därför alla som använder förbindelsefartygstrafiken att undvika alla icke-nödvändiga resor så att alla passagerare får plats ombord på fartygen. Dessutom tas ansiktsmasktvång i bruk på förbindelsefartygen från och med den 1 april.

ELY-keskus vetoaa yhteysalusliikenteen käyttäjiä jättämään pois kaikki ei-välttämättömät matkat, lisäksi yhteysaluksille tulee maskipakko 1.4. alkaen31.3.2021 11:31:38 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Yhteysalusliikenteen kapasiteetti on normaalioloissakin rajallista. Pääsiäisenä liikenne lisääntyy, kun myös vapaa-ajan matkustajat suuntaavat sankoin joukoin saaristoon. Tällä hetkellä riskinä on, että kaikki halukkaat eivät mahdu yhteysalusten kyytiin. Erityisesti paluuliikenne on aikaisempien vuosien kokemusten perusteella normaalikapasiteetillakin suurin pullonkaula. ELY-keskus vetoaakin kaikkia yhteysalusliikennettä käyttäviä välttämään kaikkia ei-välttämättömiä matkoja, jotta kaikki matkustajat mahtuisivat alusten kyytiin. Lisäksi yhteysaluksilla otetaan käyttöön maskipakko 1.4. alkaen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi luvan merimetsojen ampumiseen Paraisten Kirkkoselällä Högenin saaren ympäristössä (Varsinais-Suomi, Satakunta)30.3.2021 15:16:46 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Paraisten-Nauvon kalatalousalueelle poikkeusluvan merimetsojen ampumiseen. Luvalla saa ampua vuodessa 200 merimetsoa. Poikkeuslupa on myönnetty kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen luvan tarvetta ja riittävyyttä voidaan arvioida uudestaan. Ampumislupa on myönnetty Högenin saarelle ja sen ympäristöön Kirkkoselän alueelle, joten toimenpiteiden toteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ampumisella ei aiheuteta vaaraa alueella liikkujille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum