Aluehallintovirasto

Coronaunderstöden ger mer stöd och närvarande vuxna i barns och ungas vardag

Dela

Regionförvaltningsverken har beviljat 10,5 miljoner euro i understöd för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsarbete som görs i skolor och läroinrättningar. Understödens syfte är att dämpa följderna för barn och unga av undantagsförhållandena på grund av coronaviruset. Understöden ingår i regeringens anslag för den fjärde tilläggsbudgeten.

Genom ungdomsarbetet i skolor och läroinrättningar stöder man ungas skolgång under coronaepidemin. Med understödet anställs ungdomsarbetare som finns till hands för ungdomarna i skolor och läroinrättningar. Ungdomsarbetarna stöder tillsammans med skolans övriga fostringspersonal ungas lärande, samhörighet och delaktighet. Syftet med verksamheten är att öka barns och ungas totala välmående, stärka deras livskompetens och förebygga marginalisering.

Med tilläggsunderstödet för uppsökande ungdomsarbete anställs nya uppsökande ungdomsarbetare. Deras uppgift är att nå ungdomar som behöver stöd och hjälpa dem att hitta den service och det stöd de behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet ger möjligheter till trygga och konfidentiella vuxenkontakter. Arbetet grundar sig på frivillighet och samarbete med den unga. Utöver tilläggsunderstöden beviljas uppsökande ungdomsarbete understöd varje år. Ansökningstiden är i år 10.11–15.12.2020.

Dessutom höjdes understödsbeloppet för aktörer som redan beviljades understöd för uppsökande ungdomsarbete 2020. Understödsbeloppet för ett årsverke var tidigare 25 000 euro. Efter höjningen är understödet för ett årsverke 30 000 euro. Aktörerna fick höjningen utan särskild ansökan och understöden höjdes med nästan 2,5 miljoner euro.

Coronatiden har varit utmanande för många ungdomar

Coronaepidemin har inneburit farhågor och stress för ungdomarna. Dessa konsekvenser har utretts med flera enkäter. Av enkäterna framgår att coronan har förvärrat ungdomarnas redan befintliga problem. Till exempel kunde ökad stress ses särskilt bland arbetslösa ungdomar. Å andra sidan har inte alla ungdomarnas situation försämrats under coronaepidemin.

Mer information i Demis, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, Befolkningsförbundets, Rädda Barnen rf:s och föreningen för mental hälsa bland unga Yeesi rf:s enkät (på finska) och Statens ungdomsråds och Statistikcentralens (2020) enkät (på finska).

Specialunderstöd för ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

Ungdomsarbetet i skolor och läroinrättningar beviljades totalt 6 530 000 euro. Över 33 miljoner understöd för skolungdomsarbete söktes av regionförvaltningsverket. De beviljade understöden fördelades enligt följande:

Understöden totalt: 6 530 000 euro till 114 sökande.

Specialunderstöd för anställning av ny uppsökande ungdomsarbetare

De beviljade understöden används för lönekostnader för yrkespersoner inom uppsökande ungdomsarbete. Understödsbeloppet per ett årsverke är 30 000 euro. Med understödsbeloppet som nu beviljades betalades totalt 51 årsverken. Understöden fördelades enligt följande:

Understöden totalt: 1 500 000 euro till 43 sökande.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Specialunderstöd för anställning av ny uppsökande ungdomsarbetare: överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555

Specialunderstöd för ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar: planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265, planerare Kati Myyryläinen, tfn 0295 016446, överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514

Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för ungdomsväsendet Marja Hanni, tfn 0295 017 393

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Linda Mård, tfn 0295 018 827

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819 och överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och en del av Päijänne-Tavastland upphävs från och med 23 juni22.6.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Enligt lägesbilderna som coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har sammanställt har det epidemiologiska läget i Egentliga Tavastland lugnat sig och gått tillbaka till basnivån, liksom även i stora delar av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna i de här regionerna från och med 23 juni 2021.

Regionförvaltningsverket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studiesystemet Sisus allvarliga tillgänglighetsbrister försätter studerande i en ojämlik position22.6.2021 10:02:00 EEST | Tiedote

Enligt ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland har studiehanteringssystemet Sisu allvarliga tillgänglighetsbrister, av vilka en del har planerats att rättas till först år 2023. Regionförvaltningsverket har gett universitetet en anmärkning på grund av de allvarliga bristerna. Lagen om digitala tjänster kräver att bland annat myndigheters och andra offentliga aktörers webbplatser uppfyller kraven på digital tillgänglighet.

Aluehallintovirastolta huomautus Helsingin yliopistolle – Sisu-järjestelmän vakavat saavutettavuuspuutteet estävät opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista22.6.2021 10:01:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehdyn kantelun mukaan Sisussa on vakavia saavutettavuusongelmia, joista osa on suunniteltu korjattavan vasta vuonna 2023. Aluehallintovirasto on antanut ratkaisussaan yliopistolle huomautuksen vakavista saavutettavuuspuutteista. Digipalvelulaki velvoittaa muun muassa viranomaisia ja muita julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivustoistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum