Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Coronaviruset grumlar utvecklingsutsikterna i Österbotten och Mellersta Österbotten

Dela

Arbets- och näringsministeriet har tisdagen den 20 oktober publicerat översikten Regionala utvecklingsutsikter. Regionala utvecklingsutsikter är NTM-centralernas och de centrala regionutvecklarnas gemensamma uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. Det är fråga om en kvalitativ bedömning där synpunkterna hos regionutvecklare och dem som arbetar med företagsutveckling spelar en central roll. Bedömningarna för landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har gjorts vid NTM-centralen i Österbotten i samråd med regionala intressentgrupper. Den kvalitativa bedömningen stöder sig på statistik samt regionala enkäter och barometrar.

De bedömningar som framförs i texten har gjorts i början av september. Under första veckan av oktober försämrades coronavirusläget väsentligt i Österbotten. Epidemin har i snabb takt eskalerat till upptrappningsfasen och spridningsfasen. Mest oroväckande är läget i Vasa stad. I början av oktober har Vasa bl.a. utfärdat en rekommendation om användning av munskydd och begränsat sammankomster. Till följd av de regionala restriktionerna och coronavirusets betydande spridning ändrar människor sitt beteende på ett sätt som påverkar särskilt servicebranschernas situation och utvecklingsutsikter negativt.

Osäkra framtidsutsikter för företag

Österbottniska företag har än så länge klarat coronakrisen varierande. De globala konsekvenserna av coronaviruset och olika nationella restriktioner har påverkat företagen på olika sätt.

Pandemins konsekvenser för industrin ligger till största delen ännu framför oss och det finns en risk för att det kommer att ta mycket lång tid för exportmarknaden att återhämta sig. Orderstockarna är långa och därför kommer konsekvenserna att klarna först senare under hösten. Den exportinriktade tillverkande industrin påverkas inte bara av coronapandemin utan också av andra händelser på internationell nivå. Vad gäller primärproduktionen har NTM-centralen än så länge inte fått uppgift om att en eventuell arbetskraftsbrist skulle ha påverkat produktionen vilket befarades före sommaren. Pälsdjursuppfödarna befinner sig i en särskilt svår situation då exporten stannat av. Inom handeln har coronaviruset påverkat på många olika sätt; t.ex. sporthandeln har hållit en bra nivå, medan handeln med nya bilar sackar efter. Hotell- och restaurangverksamheten fick ett klart uppsving efter att restriktionerna hävdes. Att människor är försiktiga syns fortfarande ändå generellt i branschen. Också de säkerhetsåtgärder som branschen vidtagit och de restriktioner som gäller arrangerande av evenemang påverkar branschen. De reserestriktioner som staten utfärdat har en kraftig inverkan på bl.a. passagerartrafiken mellan Sverige och Finland. Coronaviruspandemins konsekvenser för byggnadsbranschen kommer att synas med eftersläpning för besluten om större byggprojekt har fattats tidigare och projekten har framskridit planenligt.

Den våg av konkurser som befarades syns ännu inte till, utan antalet konkurser i mars-juli var t.o.m. färre än för ett år sedan. Framtidsutsikterna är ändå grumliga, vilket också syns i många utredningar och barometrar som gjorts i regionen, t.ex. SMF-företagsbarometern och handelskamrarnas medlemsenkäter.

Trots att arbetslösheten ökar har arbetsgivare fortfarande rekryteringsproblem

Under våren ökade antalet arbetslösa arbetssökande kraftigt i Österbotten och Mellersta Österbotten till följd av åtgärderna för att begränsa coronaviruset. Som mest var antalet arbetslösa i Österbotten över 10 000 personer och i Mellersta Österbotten över 3 000 personer i juni. Mot hösten har antalet arbetslösa arbetssökande så småningom minskat, men är ännu högt jämfört med landskapens normala nivå. I augusti 2020 var arbetslöshetsgraden 9,2 procent i landskapet Österbotten, då den året innan var 5,8 procent. I Mellersta Österbotten var arbetslöshetsgraden 9,2 procent i augusti, året innan 6,9 procent. Trots att arbetslösheten ökat mycket är arbetslöshetsgraderna i bägge landskapen fortfarande bland de lägsta i Fastlandsfinland.

Även om de österbottniska företagen hade ett större behov av arbetskraft före coronakrisen än nu, så finns det fortfarande arbetsgivare som har rekryteringsproblem. Enligt den senaste Yrkesbarometern råder det i regionerna ännu brist på yrkeskunniga inom bl.a. social- och hälsovårdsbranschen, byggbranschen samt olika områden inom industrin. Efterfrågan på arbets- och näringsbyråns rekryteringsutbildningar har ökat efter våren. Också läroavtalsutbildningar kan för sin del utnyttjas för att svara på rekryteringsproblem.

Infrastrukturen och nåbarheten bör säkras

I Österbotten och Mellersta Österbotten görs alltjämt moderna industriinvesteringar i stor skala. I Österbotten framskrider bl.a. arbetet med att bygga Wärtsiläs Smart Technology Hub och i Mellersta Österbotten går Keliber vidare med gruvor, ett anrikningsverk och en kemisk fabrik. Investeringar i vindkraft är också på gång och i Vasa väntar man på den nya färjan som ska komma till sommaren. Många av de stora investeringarna förutsätter högst sannolikt också offentliga byggprojekt för uppdatering av nödvändig infrastruktur. De har en stor betydelse för byggnadsindustrin och det övriga näringslivet och regionen förväntar sig också att återhämtningsmedlen ska bidra till att infraprojekten genomförs.

Den globala kris som coronaepidemin orsakat flygtrafiken har drabbat även de österbottniska landskapen, då det sedan slutet av mars inte funnits flygförbindelser till Karleby-Jakobstad flygplats och även förbindelserna till Vasa flygplats skurits ner ordentligt. Många företag har fått det svårare att idka internationell handel och verksamhet, då det t.ex. inte gått att utföra installationer och underhåll. Det finns också risk för att de försämrade förbindelserna påverkar eventuella kommande etablerings- och investeringsbeslut hos företag. Vid sidan om näringslivet orsakar bristen på snabba förbindelser också risker för hälsovården, patientsäkerheten och försörjningsberedskapen.

Översikten Regionala utvecklingsutsikter finns på arbets- och näringsministeriets webbsidor Alueelliset kehitysnäkymät (på finska, sammandrag på svenska)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömyys lisääntyy edelleen, mutta avoimia työpaikkoja on runsaasti ja starttirahan kysyntä on kovaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän (+ 55,2 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 62,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,1 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 797 eli 2 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 651,9 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,8 %). Koko maassa vastaava osuus oli 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 492 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna (+ 30,2 %): lokakuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 120 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa,

Finland Works -ett virtuellt rekryteringsevenemang erbjuder ett effektivt sätt att rekrytera internationella experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2020 06:06:00 EETTiedote

Finland Works är ett rekryteringsevenemang på webben, omfattande hela Europa och det ordnas av EURES -arbetsförmedlingsnätverket. Evenemanget sammanför företag och experter inom olika branscher. Evenemanget stöder också den nationella rörligheten bland kunniga yrkesmänniskor och nyutexaminerade. Finland ordnar evenemanget nu för femte gången onsdagen den 18 november och igen har det väckt mycket intresse överallt i Europa. Antalet registrerade arbetssökande är redan 3 700 och drygt 20 företag i Finland är med och ännu hinner man med. Mest sökande finns för tillfället från Italien, Spanien, Portugal och Frankrike.

Finland Works – virtuaalinen rekrytointitapahtuma tarjoaa tehokkaan tavan rekrytoida kansainvälisiä osaajia (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2020 06:05:00 EETTiedote

Finland Works on Euroopan laajuinen, verkossa toteutettava EURES -työnvälitysverkoston järjestämä rekrytointitapahtuma, joka kokoaa yhteen eri toimialojen yrityksiä ja osaajia. Tapahtuma tukee myös Suomen sisäistä osaavien ammattilaisten ja vastavalmistuneiden liikkuvuutta. Tapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa Suomen toimesta keskiviikkona 18. marraskuuta ja se on saanut jälleen runsaasti kiinnostusta ympäri Eurooppaa. Rekisteröityneitä työnhakijoita on jo 3 700 ja yrityksiä Suomesta reilut 20 ja mukaan ehtii vielä. Eniten hakijoita on tällä hetkellä Italiasta, Espanjasta, Portugalista ja Ranskasta.

Uppbyggnaden av ett ekosystem för sysselsättning går framåt i Vasa: samarbetet intensifieras och servicevägarna tar form22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) har länge haft landets lägsta arbetslöshetsgrad, men coronaviruset och åtgärderna för att begränsa dess spridning har ökat arbetslösheten och antalet permitterade betydligt. Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Työllisyyden ekosysteemin rakentaminen etenee Vaasassa: yhteistyö tiivistyy ja palvelupolut hahmottuvat22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on pitkään ollut maan alhaisin työttömyysaste, mutta koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat nostaneet työttömyyttä ja lomautettujen määrää merkittävästi. Pohjanmaan ELY-keskus on kevään 2020 aikana alkanut rakentaa työllisyyden ekosysteemiä, jonka tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin julkista ja yksityistä sektoria sekä tarjoaa työnhakijalle selkeämmän polun työllistymisen palveluihin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum