Työterveyslaitos

Covid-19 och övergången till välfärdsområden är en utmaning för anställda inom social- och hälsovården

Dela

Pandemin liksom oron för övergången till välfärdsområden belastar hårt de anställda inom social- och hälsovården. Resultaten från enkäten om arbetshälsa "Mitä kuuluu?" tyder på att coronaviruspandemin tär på krafterna på många sätt i ett flertal yrkesgrupper. Gedigen yrkeskompetens, arbetsgemenskapens stöd och ett vägledande ledarskap stödjer för sin del arbetshälsan.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 14.1.

Den utdragna coronaviruspandemin har ökat arbetsbördan för anställda inom social- och hälsovården ännu mer visar arbetshälsoenkäten "Mitä kuuluu?" för år 2021. Enligt de 11 925 social- och hälsovårdsanställda som svarade på enkäten ökade arbetsmängden i fjol med 47 procent till följd av covid-19. För ett år sedan var motsvarande siffra 37 procent. På grund av covid-19 har arbetsmängden ökat mest för över- och avdelningsskötare, röntgenskötare, sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor. Nästan en tredjedel av respondenterna hade på grund av pandemin även varit oroliga för sin egen hälsa. 

Överordnades ledarskap upplevs vara rättvist och vägledande. Beslutsfattande på organisationsnivå upplevs däremot mer sällan vara rättvist och det kunde förbättras till exempel med en organisationskommunikation som bättre riktas till personalgrupperna. 

Även social- och hälsovårdsreformen är en utmaning för välbefinnandet 

Förutom covid-19 kommer övergången till välfärdsområden att vara en utmaning för de anställdas krafter och det kan oroa de anställda redan nu. Till följd av coronavirussituationen, omorganiseringar och övrigt arbete är behandling av negativa känslor i arbetsgemenskapen nu ännu viktigare. Drygt en tredjedel av respondenterna av enkäten "Mitä kuuluu?" berättade att negativa känslor regelbundet tas upp i arbetsgemenskapen. 

–Regelbunden och professionell behandling av känslor är viktig så att känslorna inte blir en belastning och stör till exempel nattsömnen och återhämtningen från arbetet. Covid-19 har antagligen även minskat på inofficiella situationer så som gemensamma pauser, då man tidigare pratade om arbetsrelaterade känslor, påminner forskningsprofessor Jaana Laitinen

Goda möjligheter för personalen att delta i planeringen och genomförandet av arbetsrelaterade förändringar och ett interaktivt, handledande ledarskap är metoder som försäkrar att förändringarna lyckas i en svår situation. 

–För att förändringarna ska löpa smidigt är det i mån av möjlighet viktigt att delaktiggöra personalen i genomförandet av förändringarna för att de ska engagera sig i dem, betonar Laitinen. 

I denna aspekt tyder enkätresultaten på en positiv utveckling: exempelvis situationen för vägledande ledarskap utvecklades positivt i fjol i jämförelse med året innan. Det är även positivt att flera än fyra av fem anställda anser sin kompetens väl motsvara kraven för arbetsuppgifterna, vilket stärker individuella resurser. Dessa viktiga delfaktorer för arbetshälsan stödjer de anställda att orka i utmanande situationer. 

Resultaten grundar sig på enkäten om arbetshälsa "Mitä kuuluu?" som genomfördes i november 2021. På enkäten svarade 11 925 anställda inom social- och hälsovården (svarsprocenten var 62).

Bekanta dig med undersökningen (på finska)

Mitä kuuluu? – enkät om välbefinnande i arbetet 2021

Ytterligare information 

Jaana Laitinen, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 4426, jaana.laitinen@ttl.fi 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Ungas arbetshälsa försämrades inom servicebranscherna – det lönar sig att satsa på återhämtning och inskolning15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Under 35-åriga arbetstagare inom servicebranscherna ansåg sin arbetshälsa vara sämre än ett år sedan, framgår det av Arbetshälsoinstitutets enkät. Både bristen på arbetskraft och coronatidens inverkan återspeglas i resultaten. Ungas erfarenheter av arbetsgemenskaper är dock positivare än äldre arbetstagares, vilket är en bra utgångspunkt för utvecklingen av arbetshälsan. Experter uppmuntrar att förbättra ledningen av arbetsförmågan, speciellt organiseringen av arbetet, det sociala stödet, återhämtningsfärdigheterna och inskolningen.

Nuorten työhyvinvointi heikentyi palvelualoilla – palautumiseen ja perehdytykseen kannattaa panostaa15.6.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Alle 35-vuotiaat palvelualojen työntekijät kokevat työhyvinvointinsa huonommaksi kuin vuosi sitten, kertoo Työterveyslaitoksen kyselytutkimus. Sekä työvoimapula että korona-ajan vaikutukset heijastuvat tuloksissa. Kokemukset työyhteisöistä ovat nuorilla kuitenkin myönteisempiä kuin vanhemmilla työntekijöillä, mikä on hyvä lähtökohta työhyvinvoinnin kehittämistyölle. Asiantuntijat kannustavat tekemään parannuksia työkykyjohtamiseen ja siinä erityisesti töiden organisointiin, sosiaaliseen tukeen, palautumistaitoihin ja perehdyttämiseen.

Arbetslöshet som orsak till förlorade arbetsår har ökat och sjukpensionen som orsak har minskat14.6.2022 10:39:46 EEST | Tiedote

Efter finanskrisen åren 2010–2016 förlängdes yrkeslivet för 50-åringar, men däremot inte för 30-åringar. Allt fler arbetsår går förlorade till följd av arbetslöshet som de facto är en större orsak till förlorad arbetstid än sjukpension. Granskat enligt bransch går arbetsår förlorade mest inom hotell- och restaurangbranschen, inom förvaltning och stödtjänster samt kultur och nöje. Detta visar Arbetshälsoinstitutets undersökning.

Työttömyyden merkitys menetettyjen työvuosien syynä on kasvanut ja työkyvyttömyyseläkkeen vähentynyt14.6.2022 10:14:08 EEST | Tiedote

Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2010–2016 odotettu työura piteni 50-vuotiailla, mutta 30-vuotiailla sen sijaan ei. Työttömyyden vuoksi menetetään yhä enemmän työvuosia ja työttömyys onkin korvannut työkyvyttömyyseläkettä menetetyn työajan suurimpana syynä. Toimialoittain tarkasteltuna eniten työvuosia menetetään majoituksen ja ravitsemuksen, hallinto- ja tukipalveluiden sekä taiteen ja viihteen aloilla, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Tutkimus liittyy LIFECON-hankkeeseen.

Personer som fyllt 50 år borde ges möjlighet till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider13.6.2022 09:41:02 EEST | Tiedote

Pressmeddelande 13.6.2022 Nattarbete försämrar sömnens kvalitet hos äldre anställda och återhämtningen från krävande arbetspass tar längre tid än förut. Utifrån nya forskningsresultat rekommenderar Arbetshälsoinstitutet bättre möjligheter till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider för 50 år fyllda. En gemensam skiftplanering som förbättrar möjligheterna att påverka arbetstiden har visat sig vara ett fungerande verktyg även för att stötta arbetshälsan hos äldre anställda.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum