Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

De kommunala daghemmens personaldimensionering och gruppstorlekar förverkligades på ett bra sätt under 2022

Dela
Regionförvaltningsverkens tillsyn visar att daghemmens personaldimensionering och gruppstorlekar fortfarande på ett bra sätt når upp till kraven i lagen om småbarnspedagogik. Problemen inom småbarnspedagogiken som också lyfts fram i den offentliga debatten syntes dock även i resultaten av tillsynsprogrammet.

Under 2022 granskade regionförvaltningsverken personaldimensioneringen och gruppstorlekarna vid totalt 508 daghem. Tillsynen gällde även daghem med skiftomsorg.

Regionförvaltningsverken granskade dessutom behörigheten hos lärare och föreståndare vid steinerpedagogiska daghem på grund av att övergångsbestämmelsen som rörde steinerpedagogiska studier inom småbarnspedagogik upphörde.

De som anordnar småbarnspedagogik har ett ansvar att vidta nödvändiga åtgärder

Kommunerna ansvarar för att anordna småbarnspedagogik och för att se till att det i alla barngrupper i ett daghem finns tillräckligt med personal. I arbetstursplaneringen bör man ännu noggrannare beakta barnens reserverade tider i småbarnspedagogik när personalen fördelas i olika arbetsturer. Det är viktigt att komma ihåg att lagen om småbarnspedagogik inte gör det möjligt att avvika från personaldimensioneringen av orsaker som beror på personalfrånvaro. Kommunerna är skyldiga att se till att det finns ett fungerande vikariesystem i alla situationer.

Tillsynen gällde 508 daghem

De granskade daghemmen hade sammanlagt 10 247 verksamhetsdagar. Under 155 dagar, vilket motsvarar 1,51 procent av dagarna, var daghemmens personaldimensionering inte på den nivå som författningarna kräver.

De granskade daghemmen hade sammanlagt 2 398 barngrupper. Antalet verksamhetsdagar i barngrupperna var sammanlagt 47 611. Den högsta tillåtna gruppstorleken enligt lag överskreds under 408 dagar, vilket motsvarar 0,86 procent av dagarna.

Resultaten ficks genom att granska de närvarouppgifter för barn och personal på daghemmen och i barngrupperna som kommunerna uppgett för fyra veckors tid. Personaldimensioneringen på daghemmen granskades med hjälp av relationstalet mellan antal barn och antal anställda. Vid granskningen av gruppstorlekarna beaktades utöver relationstalet att antalet närvarande barn i en grupp inte får överstiga det antal som dimensionerats för tre anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter.

Genom ledning och arbetstursplanering kan personalens ork och barnens trygghet säkras

Enligt utredningarna från kommunerna berodde överskridningarna av relationstalen i huvudsak på överraskande förändringar i barnens tider i småbarnspedagogiken eller personalfrånvaro för vilken man inte fått en vikarie. Granskningar per grupp visar dessutom skillnader i de dagliga relationstalen mellan olika barngrupper på daghemmen. Under en och samma dag kan relationstalet överskridas i en grupp, medan relationstalet är betydligt lägre i en annan grupp. Att personalen är ojämnt fördelad kan ha en negativ inverkan på arbetstagarnas ork i arbetet och på barnens säkerhet inom småbarnspedagogiken. Man bör genom ledning och arbetstursplanering försäkra sig om att personalen är jämnt fördelad mellan barngrupperna.

Tillsyn över steinerpedagogiska daghem

Inom ramen för tillsynsprogrammet granskades behörigheten hos 92 lärare och 37 daghemsföreståndare vid 39 steinerpedagogiska daghem. Av lärarna hade 74 procent sådan behörighet för personal vid steinerpedagogiska daghem som krävs enligt lagen om småbarnspedagogik. Av daghemsföreståndarna hade 50 procent sådan behörighet för daghemsföreståndare vid steinerpedagogiska daghem som krävs enligt lagen om småbarnspedagogik. Dessutom kan 40 procent av föreståndarna arbeta som daghemsföreståndare med stöd av en övergångsbestämmelse i lagen om småbarnspedagogik till och med den 31 december 2029.

Mer information
Regionförvaltningsverken och Valvira publicerar i början av 2023 ett riksomfattande tillsynsprogram för småbarnspedagogiken för åren 2023–2025. Målet för programmet är att samordna styrningen och tillsynen av småbarnspedagogiken. Tillsynen kan följas på regionförvaltningsverkets och Valviras webbplatser.

Publikationen Resultat av tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken 2022 (pdf)


Kontaktpersoner

Regionförvaltningsverket
Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör, PeD, tfn 0295 018815
fornamn.efternamn@rfv.fi

Valvira
Hanna-Leena Sippola, överinspektör, tfn 0295 209 350
fornamn.efternamn@valvira.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vid veckoslutsinspektioner på byggarbetsplatser övervakas användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten21.3.2023 07:10:00 EET | Tiedote

I år görs arbetarskyddsinspektioner på byggarbetsplatser i Södra Finland under flera veckoslut. Vid inspektionerna övervakas särskilt användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten. Samtidigt samlar man in information för den fortsatta övervakningen om hur arbetsgivaren iakttar anställningsförhållandets minimivillkor till exempel i fråga om lön och arbetstider. På detta sätt strävar man efter att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft inom byggbranschen.

Viikonlopputarkastuksilla rakennustyömailla valvotaan ulkomaisen työvoiman käyttöä ja työturvallisuutta21.3.2023 07:10:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen rakennustyömaille tehdään tänä vuonna työsuojelutarkastuksia useina viikonloppuina. Tarkastuksilla valvotaan erityisesti ulkomaisen työvoiman käyttöä ja työturvallisuutta. Samalla kerätään jatkovalvontaa varten tietoa siitä, miten työnantaja noudattaa työsuhteen vähimmäisehtoja esimerkiksi palkan ja työaikojen suhteen. Tällä pyritään torjumaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä rakennusalalla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum