Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

De nuvarande coronarestriktionerna förblir tillsvidare i kraft i Nyland och övriga södra Finland - ordandet av hälsosäkra evenemang underlättas så fort det är möjligt

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tillsammans med de regionala coronasamordningsgrupperna bedömt restriktionsbeslutens nödvändighet samt innehållet i social- och hälsovårdsministeriets senaste styrning i förhållande till de beslut regionförvaltningsverket har fattat. Enligt de regionala coronasamordningsgruppernas bedömningar den här veckan är de restriktionsbeslut som är i kraft i regionen fortfarande nödvändiga just nu. Social- och hälsovårdsministeriets senaste styrning och dess syften kommer att beaktas i beslutsfattandet så långt detta är möjligt med hänsyn till lagen och epidemiläget.

Regionförvaltningsverken har både internt och tillsammans med regionala sakkunniga gjort en grundlig bedömning av innehållet i social- och hälsovårdsministeriets senaste styrningsbrev som publicerades 19 augusti 2021 och dess förhållande till regionförvaltningsverkens beslut om restriktioner. Regionförvaltningsverket i Södra Finland beaktar innehållet i styrningen i sina beslut till de delar detta är möjligt med hänsyn till lagen och epidemiläget.

”I fortsättningen kan vi i beslutsfattandet beakta styrningens allmänna anda, det vill säga att göra det lättare att ordna hälsosäkra evenemang, även om vi inte kan skriva in alla detaljer i form av ålägganden i besluten”, säger Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist. ”I våra beslut om restriktioner strävar vi givetvis efter att beakta styrningens mest väsentliga syften och innehåll på det sätt som det är möjligt.”

Målet är att kunna lätta på restriktionerna på ett kontrollerat sätt och också upphäva besluten så fort de inte längre är nödvändiga. I de regionala coronasamordningsgrupperna bedömer vi läget hela tiden tillsammans med de sakkunniga.

”Vi förstår de svårigheter som restriktionerna medför för näringsidkarna. Vi fattar besluten endast när och på det sätt som det på grund av epidemiläget är nödvändigt, och i de situationerna är vi också tvungna att fatta dem”, säger Merja Ekqvist. ”Den ökande vaccinationstäckningen kommer troligen att påverka epidemiläget positivt, och vi väntar på att få lätta på restriktionerna i enlighet med syftena i social- och hälsovårdsministeriets styrning.”

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt bedömer att det för närvarande finns tecken på att epidemiläget håller på att gå mot det bättre eftersom antalet smittfall i regionen minskar. Enligt de sakkunnigas bedömningar har läget i regionen dock ännu inte förbättrats så mycket att det skulle vara möjligt att slopa de nuvarande restriktionerna. Smittspårningen är fortsättningsvis överbelastad, en stor del av smittkedjorna kan inte redas ut och även hälso- och sjukvården är överbelastad. Detta gör att de nuvarande restriktionsbesluten fortfarande bedöms vara nödvändiga.

”Så fort epidemiläget medger kommer vi åtminstone i de områden som befinner sig i accelerationsfasen att i enlighet med SHM:s styrning istället för skyldigheten att garantera trygga avstånd vid offentliga tillställningar inomhus överväga ett proportionellt maxantal deltagare, till exempel 50 eller 75 % av antalet sittplatser eller personer som kan tas in i lokalen, och skyldigheten att deltagare har en i förväg angiven sittplats. På sådana tillställningar där detta inte kan genomföras skulle i fortsättningen strängare restriktioner gälla”, säger Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Vi kräver i vilket fall som helst också i fortsättningen att arrangörerna beaktar hälsosäkerheten i enlighet med den anvisning som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat”.

Vi strävar också efter att så fort som epidemiläget tillåter det frångå kravet som finns i huvudstadsregionen på att publiken på evenemang ska indelas i olika sektioner, men tills vidare har detta inte varit möjligt.

De nuvarande besluten om begränsning av sammankomster är i kraft i Nyland till och med den 12 september 2021, i Södra Karelen till och med den 17 september och i Kymmenedalen till och med den 13 september. Besluten bedöms i de regionala coronasamordningsgrupperna, och vi informerar om eventuella förändringar i restriktionerna så fort som det är möjligt.

”Nästa vecka, om läget inte försämras, är det mycket möjligt att vi för övriga Nyland förutom huvudstadsregionen kan träffa ett avgörande om ett beslut att slopa skyldigheten att garantera trygga avstånd också inomhus om evenemangens hälsosäkerhet kan garanteras enligt beskrivningen ovan”, konstaterar Nikunen. ”Detta kan vi naturligtvis inte lova just nu, men det är något som med säkerhet kommer att bedömas i den regionala coronasamordningsgruppen.”

Regionförvaltningsverket rekommenderar i vilket fall som helst att man vid arrangerandet av evenemang beaktar de rutiner för att förbättra hälsosäkerheten som beskrivs i social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev. Det centrala innehållet i styrningsbrevet motsvarar undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds hygienanvisningar som utfärdades den 31 maj 2021 och de allmänna skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

I hygienanvisningarna betonas bl.a. vikten av att använda munskydd samt arrangörens anvisningar till deltagarna för att undvika röstanvändning och trängsel. Enligt de allmänna skyldigheterna som finns angivna i paragraf 58 c i lagen måste evenemangsarrangören bland annat ge kunder och deltagare instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd. Kundernas och deltagarnas vistelse måste ordnas så glest som det är möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och kundplatserna placeras tillräckligt långt från varandra. De allmänna skyldigheterna enligt lagen gäller i hela Finland i olika kund- och publikutrymmen utan separata myndighetsbeslut.

”Beslutet om trygga avstånd” som gäller utrymmen omfattar till stor del även offentliga tillställningar

Enligt den regionala samordningsgruppens bedömning uppfylls lagens villkor för ett så kallat beslut om trygga avstånd fortfarande i huvudstadsregionen. I huvudstadsregionen är det alltså fortfarande nödvändigt att fortsätta ålägga en stor mängd aktörer som ansvarar för kund- och publikutrymmen att se till att kunderna eller deltagarna har möjlighet att undvika närkontakter, det vill säga i praktiken att kunna hålla två meters avstånd inomhus. Denna skyldighet gäller de flesta kund- och publikutrymmen med undantag för restaurangerna, som omfattas av andra begränsningar.

”Detta beslut som gäller en mängd olika utrymmen omfattar även utrymmen som används för offentliga tillställningar. Genom beslutet krävs alltså att också exempelvis teaterbranschens aktörer ska se till att publiken har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra”, förtydligar Laura Nikunen.

Regionförvaltningsverket bedömer tillsammans med den regionala coronagruppen om det så kallade beslutet om trygga avstånd är nödvändigt och upphäver beslutet omedelbart när villkoren i lagen inte längre uppfylls.

Beslut som är i kraft i södra Finland

I huvudstadsregionen, som befinner sig i samhällsspridningsfasen av epidemin, gäller följande restriktioner:

- de som ansvarar för användningen av olika kund- och publikutrymmen (t.ex. affärer, idrottslokaler, bibliotek, muséer och teatrar) måste se till att kunderna eller deltagarna har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. (Det s.k. beslutet om trygga avstånd enligt 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar.)

- man kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 25 deltagare inomhus och högst 50 deltagare utomhus om deltagarna eller sällskapen i realiteten har möjlighet att undvika närkontakt med varandra och säkerheten kan tryggas genom att man följer den anvisning som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdade den 31 maj 2021. Man kan ordna större evenemang om publiken kan delas in i sektioner med högst 25 personer i varje sektion och i utomhusutrymmen i sektioner med högst 50 personer i varje sektion. (Beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i enlighet med paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar)

Med närkontakt avses att människor vistas i samma utrymme inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra. I utomhusutrymmen avser närkontakt att människor har fysisk kontakt med varandra.

I de övriga kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, i Södra Karelen och Kymmenedalen gäller ett beslut om att det på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster måste ses till att deltagare eller sällskap i realiteten kan undvika närkontakt med varandra samt att man i arrangemangen följer den anvisning som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdade den 31 maj 2021. Beslutet gäller tillställningar inomhus med över 10 personer och tillställningar i utomhusutrymmen med över 50 personer.

MER INFORMATION

MER INFORMATION TILL MEDIA:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands sakkunniga besvarar medias frågor via Teams fredagen den 27.8 klockan 14-14.45. Anslut till mötet genom att klicka här 

Tilläggsuppgifter och intervjuförfrågningar efter evenemanget via kommunikationsplanerare Oona Riitala: 0295 016 421

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum