VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

De offentliga finanserna stärks inte enligt regeringens mål för den finansiella ställningen

Jaa

Enligt VTV:s bedömning förbättras den offentliga sektorns finansiella ställning inte i takt med regeringens mål för mandatperioden trots att ekonomin går bättre. När man eliminerar det förbättrade konjunkturlägets effekt på finanserna och utgår från finansministeriets prognos visar beräkningarna att det strukturella saldot för den offentliga sektorn försämras åren 2017 och 2018. Det strukturella saldot beräknas bli -1,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018 och hamnar då cirka 0,8 procentenheter från det medelfristiga målet (MTO). Trots att de offentliga finanserna stärks i år när ekonomin går bättre kommer inte heller det nominella balansmålet att uppnås under denna mandatperiod. Detta beror på att statsfinanserna stärks långsammare än planerat.

Tilläggsbudgetarna för år 2017 följer reglerna om en ram för statsfinanserna. Budgetpropositionen för år 2018 avviker från dessa regler i fråga om finansieringen av Rundradion, vilket enligt revisionsverkets uppfattning undergräver ramsystemets trovärdighet.

Finland bedöms följa stabilitets- och tillväxtpaktens regler år 2017 i fråga om förebyggande och korrigering. Om man beaktar de möjligheter till flexibilitet som kommissionen gett är bedömningen att Finland följer reglerna även år 2018. Utgående från finansministeriets prognos missar Finland målet med cirka 0,2 procentenheter i kravet på förändring av det strukturella underskottet år 2018 trots att möjligheterna till flexibilitet beaktas.

Finansministeriets prognoser som är underlag för utkastet till budgetplan bedömer VTV som realistiska. Den betydande prognosförändringen sett till våren 2017 är motiverad i ljuset av färsk statistik om konjunkturläget. Finansministeriets prognoser motsvarar också prognoserna från andra prognosinstitut.

Statens revisionsverks lagstadgade uppgift är att inom kontrollen av skötseln av statsfinanserna utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen om finanspolitiken (869/2012) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den (såsom förordningen om en plan för de offentliga finanserna 120/2014 med ändringar enligt förordning 601/2017). Statens revisionsverk har enligt sin tillsynsuppgift och utifrån dessa bestämmelser bedömt Finlands utkast till budgetplan och dess bakgrundsmaterial inklusive regeringens budgetproposition för år 2018. Budgetpropositionen lämnades till riksdagen 19.9.2017 och Finlands utkast till budgetplan för år 2018 publicerades 5.10.2017.

Revisionsverket har publicerat en promemoria med huvudpunkterna från VTV:s bedömning av de offentliga finansernas utveckling åren 2017 och 2018. Promemorian beaktar utkastet till budgetplan och budgetpropositionen för år 2018. Underlaget för bedömningen är finansministeriets oberoende ekonomiprognos. Revisionsverkets förra bedömning presenterades 15.6.2017 i rapporten om granskningen av finanspolitiken. Revisionsverket publicerar en utförligare rapport om tillsynen över finanspolitiken som en särskild berättelse till riksdagen i december 2017.

Pressmeddelandet och den finskspråkiga promemorian finns på vtv.fi-webbtjänsten 

Den svenskspråkiga promemorian publiceras på vecka 45

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Marko Männikkö
överdirektör
040 0815 726
marko.mannikko@vtv.fi

Matti Okko
revisionschef, finanspolitik
050 3952 290
matti.okko@vtv.fi

Jenni Jaakkola
seniorekonom
050 5741 230
jenni.jaakkola@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Metsähallitus pyrkii yhdistämään valtion maa- ja vesiomaisuuden erilaiset käyttötarpeet17.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut Metsähallituksen toimintaa valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnassa. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta on saavuttanut, ja ajoittain jopa ylittänyt sille asetetut tulos- ja tuloutustavoitteet. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuottotavoite on konsernitasolla jäänyt saavuttamatta vuodesta 2012 lähtien. Tämä on aiheutunut pääasiassa tappiollisesta tytäryhtiötoiminnasta, josta on omistajan ohjauksesta luovuttu. Metsähallitus pyrkii aktiivisesti sovittamaan yhteen toiminnassaan valtion omistamaan maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuvat moninaiset käyttötarpeet. Sovittamalla yhteen metsätalousliiketoiminta ja yhteiskunnalliset velvoitteet saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut -tulosyksiköillä on edellytykset julkisten hallintotehtävien kustannustehokkaaseen hoitoon.

Forststyrelsen strävar efter att sammanföra olika behov för användningen av statens mark- och vattenegendom17.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har granskat Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom. Forststyrelsens affärsverksamhet för skogsbruk har uppnått och i vissa fall till och med överträffat de resultat- och intäktsmål som uppställts för den. Däremot har målet för avkastningen på investerat kapital inte uppnåtts på koncernnivå efter 2012. Den största orsaken har varit förlustbringande verksamhet i dotterbolag som Forststyrelsen genom ägarstyrningen har avyttrat. Forststyrelsen arbetar aktivt för att sammanjämka de olika behov som riktas på användningen av statens mark- och vattenresurser. Genom samordning av affärsverksamheten för skogsbruk och Forststyrelsens samhällsåtaganden är det möjligt att åstadkomma betydande fördelar. Resultatenheterna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster har förutsättningar att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma onnistui materiaalien käytön tehostamisessa9.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena oli vähentää teollisen tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyky, tuottavuus ja työllistämiskyky eivät selkeästi kehittyneet myönteisesti ohjelman toteuttamisen seurauksena. Ohjelman toteuttaminen vaikutti kuitenkin myönteisesti materiaalien käytön tehostumiseen sekä loi edellytyksiä yritysten välisten verkostojen muodostamiseen.

Det nationella materialeffektivitetsprogrammet lyckades effektivisera materialanvändningen9.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde hur det nationella materialeffektivitetsprogrammet hade genomförts. Målet för programmet var att minska de negativa miljökonsekvenserna av den industriella produktionen och att förbättra företagens konkurrenskraft. Företagens konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättningsförmåga utvecklades inte på ett tydligt sätt positivt till följd av programmet. Programmet effektiviserade dock materialanvändningen och skapade möjligheter för företag att bilda nätverk.

Kostnadsplaneringen av statens IT-investeringar bör göras smidigare och uppföljningen av fördelar bör effektiviseras19.12.2017 07:01Tiedote

Statens revisionsverk (VTV) har utrett på vilket sätt statsförvaltningen förutser och följer upp kostnaderna för och fördelarna med IT-investeringar. Dessutom har revisionsverket utvärderat hur ändamålsenliga metoderna för förutseende och uppföljning har varit. Kostnader och fördelar beräknas när investeringar bereds, men i startskedet kan kostnadskalkyler vara inexakta. I flera fall är nyttoanalysen bristfällig och stödjer inte uppföljningen i senare skeden. Utifrån revisionsobservationerna är uppföljningen sporadisk. Totalt sett verkar det som om den ekonomiska planeringen av IT-projekt är problematisk.

Valtion tietojärjestelmäinvestointien kustannussuunnittelu kaipaa ketteryyttä ja hyötyjen seuranta tehostamista19.12.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, miten valtionhallinnossa ennakoidaan ja seurataan tietojärjestelmäinvestointien kustannuksia ja hyötyjä. Lisäksi arvioitiin ennakointi- ja seurantamenetelmien tarkoituksenmukaisuutta. Kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan investointien valmisteluvaiheessa, mutta alkuvaiheen kustannusarviot voivat olla epätarkkoja. Hyötyarviot jäävät usein puutteellisiksi eivätkä tue myöhemmissä vaiheissa tehtävää seurantaa. Seuranta onkin tarkastushavaintojen perusteella satunnaista. Tietojärjestelmähankkeiden taloussuunnittelu näyttäytyy kokonaisuutena ongelmallisena.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme