Työterveyslaitos

Det behövs nu stöd för ork inom social- och hälsovården och kommunsektorn

Dela
Oron över arbetsmängdens tillväxt över toleransen inom social- och hälsovården är större än vid tidigare mätningar enligt både arbetshälsoundersökningen Mitä kuuluu? och Kommun10-undersökningen. Trots anledningarna till oro visar flera indikatorer i båda undersökningarna positiv utveckling och lösningsmöjligheter gällande förbättring av social- och hälsovårdens håll- och attraktionskraft.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 25.1.2023

Det långsiktiga utvecklingsarbetet syns i Mitä kuuluu?-enkätresultaten som bättre välbefinnande i arbetet. Den positiva förändringen som uppnåtts under de senaste åren stöder arbetsplatsernas attraktions- och hållkraft inom social- och hälsovårdsbranschen. Arbetsstress är normalt inom branschen men har minskat något.  Även återhämtningen har förbättrats, osäkerheten minskat och den positiva inställningen mot förändringar ökat. 

Ett till tecken på den positiva utveckling som uppnåtts inom social- och hälsovårdsbranschen är att allt fler skulle rekommendera sin arbetsgivare till sina vänner. 68 procent är det högsta talet sedan 2018. 

Inom välfärdsområdena som inlett sin verksamhet krävs det dock arbete för att förbättra välbefinnandet i arbetet. Ett alltför stort antal arbetstagare inom social- och hälsovården återhämtar sig dåligt eller har nedsatt arbetsförmåga. 

– För att förbättra branschens håll- och attraktionskraft bör man satsa mer målmedvetet än tidigare på att utveckla välbefinnandet i arbetet. Det är viktigt att inkludera välbefinnande i arbetet som ett perspektiv när man går på djupet med de praktiska arbetsarrangemangen eller med vårdarbetets ledning och dess utveckling, konstaterar forskningsprofessor Jaana Laitinen från Arbetshälsoinstitutet. 

Unga behöver mer stöd

Unga experter inom vårdbranschen bör på ett bättre sätt inkluderas i utvecklingen av välbefinnande i arbetet. De ungas resultat i Mitä kuuluu?-enkäten har utvecklats mot det bättre men är till flera delar ännu svagare än i de andra åldersgrupperna. 

Arbetets meningsfullhet och återhämtningen kräver fortfarande förbättring. Alltför många unga upplever kundvåld eller diskriminering och alltför många unga har en nedsatt arbetsförmåga eller upplever psykisk belastning. 

Problem med orken bland personer under 30 år betonas också i kommunsektorns omfattande Kommun10-undersökning. 

– De ungas depression- och ångestsymtom, den större andelen personer som bedömer sin egen arbetsförmåga vara nedsatt och den mindre andelen personer som återhämtar sig bra från arbetsdagen är oroväckande, berättar Kommun10-undersökningens direktör Jenni Ervasti

År 2022 hade 15 procent av alla Kommun10-respondenter under 30 år depression- och/eller ångestsymtom. I andra åldersgrupper var motsvarande siffra 8–11 procent. År 2022 bedömde 29 procent av alla respondenter under 30 år att deras arbetsförmåga var nedsatt medan motsvarande siffra var 24 procent år 2020. 

– Trots de tydliga problemen med ork är ungas bedömning av atmosfären på arbetsplatsen och chefens agerande även mer positiv än de äldres. Ändringsbehovet ligger troligen med andra ord i hur belastande arbetet är och i främjandet av arbetsförmåga och bättre återhämtning, i stället för i arbetsgemenskapen eller chefens verksamhet, funderar Ervasti. 

Inom kommunsektorns yrkesgrupper väcker vård- och undervisningspersonalens ork mest oro 

Arbetsstress, dvs. situationer med mycket arbetspress men lite kontroll i arbetet, upplevdes enligt Kommun10-undersökningen fortfarande mest av närvårdare (41 procent), hälsovårdare och sjukskötare (34 procent) och barnskötare och skolgångsbiträden (33 procent). 

Stressen bland hälsovårdare och sjukskötare hade dock minskat från mätningarna under coronaåret 2020. Under motsvarande tidsperiod hade lärarnas arbetsrelaterade stress ökat med 2–3 procentenheter. 

Återhämtning från belastningen som arbetsdagen orsakar hade försvagats bland kommunsektorns hela respondentgrupp jämfört med situationen för två år sedan (andelen personer som återhämtade sig bra sjönk från 41 procent till 38 procent). De största nedgångarna fanns bland lågstadie- och barnträdgårdslärare samt barnskötare och skolgångsbiträden. 

Även arbetshälsoundersökningen Mitä kuuluu? visar tecken på att belastningsfaktorerna anhopas enligt yrkesgrupp. Sjukskötarnas och närvårdarnas arbete är fortfarande mer belastande än hos andra trots att man just i dessa yrkesgrupper har nått positiv utveckling. 

Enligt samma undersökning har arbetsförmågan hos fler än var tredje person som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen blivit nedsatt. Utvecklingen är oroande särskilt vad gäller läkarnas återhämtning. Dessutom har långa arbetsdagar ökat bland ledare, specialsakkunniga och läkare. 

Ytterligare information 

Forskningsprofessor Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 4426, jaana.laitinen@ttl.fi

Ledande forskare Jenni Ervasti, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 5475, jenni.ervasti@ttl.fi

Läs mer

Mediainformationens presentationsmaterial (pdf, på finska)

Kommun10-undersökningens material i Arbetslivskunskap

Kommunsektorns arbete och arbetstagares välbefinnande | Arbetslivskunskap | www.tyoelamatieto.fi 

Mitä kuuluu?-arbetshälsoenkätens material om ledarskap och chefsarbete i Arbetslivskunskap 

Ledarskapet inom social- och hälsovårdsbranschen är coachande | Arbetslivskunskap | www.tyoelamatieto.fi 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

Work engagement is highest in interpersonal work and administrative management work22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Work engagement is connected to health, work ability and satisfaction in life, according to the data compiled from the responses to the Finnish Institute of Occupational Health’s Work engagement test. According to the results, work engagement is not an unknown phenomenon in the Finnish work life. However, there are differences between industrial sectors. High levels of work engagement can be found in the education, social welfare and health care sectors, in particular. In industrial work, the engagement level is lower.

Työn imua eniten ihmissuhdeammateissa ja hallinnollisessa johtamistyössä22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Työn imu on yhteydessä terveyteen, työkykyyn ja tyytyväisyyteen elämässä, kertoo Työterveyslaitoksen Työn imu -testin vastauksista koottu aineisto. Tulosten mukaan työn imu ei ole suomalaisessa työelämässä harvinainen ilmiö. Eroja toimialojen väliltä kuitenkin löytyy. Korkeaa työn imua on etenkin opetus-, sosiaali- ja terveysalalla. Teollisessa työssä imu on vähäisempää.

Försämringen av arbetshälsan har inte kunnat stoppas9.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Finländarnas arbetshälsa och upplevelse av arbetsförmågan har fortsättningsvis blivit allt sämre, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?). Även arbetsengagemanget har försvagats något. Symtomen på arbetsutmattning har ökat särskilt bland arbetstagare med en lägre utbildningsnivå. Även yngre ålder hör samman med försvagad arbetshälsa. Forskarna efterlyser en ändrad utvecklingsriktning på arbetsplatserna genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetets resurser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum