Työterveyslaitos

Det finns litiumjonbatterier på varje arbetsplats men beredskapen för säkerhetsrisker är inte tillräcklig

Dela
Litiumjonbatterier finns i vardagliga verktyg på arbetsplatserna, såsom telefoner och datorer. Deras tillverkning, användning och återvinning är dock förknippade med risker för både konsumenter och hälsan och säkerheten för alla som arbetar under olika skeden av batteriernas livscykel. Arbete med batterierna kräver identifiering av och medvetenhet om arbetssäkerhetsrisker som uppstår under batteriets livscykel samt beredskap för dessa risker.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 7.3.2023

Användningen av litiumjonbatterier (Li-jon) har ökat avsevärt och förväntas öka även mer under de kommande åren på en global nivå. Litiumjonbatterier är allt vanligare även i stora arbetsmaskiner såsom truckar. Då batterierna blir äldre och större ökar även arbetssäkerhetsriskerna.

I Arbetshälsoinstitutets projekt identifierades arbetssäkerhetsrisker förknippade med varje skede av batteriernas livscykel och togs fram god praxis för hantering av dessa risker. Dessutom utarbetade man inom projektet en livscykelanalys (LCA) för beaktande av miljösynvinklar och utsläpp i gasform.

Beredskap och utbildad personal spelar en nyckelroll i riskhanteringen

Batteriernas funktion grundar sig på en kemisk reaktion. Vid tillverkningsskedet är det särskilt hanteringen av kemikalier som orsakar risker. Under lagring, användning och transport å sin sida kan termisk rusning orsaka en batteribrand som är svår att släcka. I riskbedömningen bör man också ägna uppmärksamhet åt hur batterierna laddas och återvinns.

I hanteringen av litiumjonbatterier ska man satsa på att både säkerhetskompetensen och beredskapen är i skick.

– Alla som arbetar med batterier ska veta hur de ska agera till exempel vid batteribrand. Med fungerande säkerhetskommunikation kan man säkerställa att arbetstagarna kan förebygga olyckor och andra arbetssäkerhetsrisker, säger ledande forskare Pia Perttula från Arbetshälsoinstitutet.

Utöver att man beaktar beredskap och säkerställande av kompetens vid arbete med litiumjonbatterier rekommenderas det dessutom att man utökar samarbetet med brand- och räddningsmyndigheten. Säkerhet kan också främjas genom att förbättra samarbetet mellan värdekedjans olika aktörer.

– Arbetssäkerhetsrisker bedöms ofta för den egna arbetsplatsen men det är bra att samarbeta kring säkerhetsrelaterade ärenden med arbetsplatser förknippade med värdekedjans olika faser, säger Pia Perttula.

Alla kan med sin egen verksamhet främja säker användning av batterier

Arbetstagarna kan också själva minska arbetssäkerhetsriskerna. Till exempel ska endast hela och lämpliga laddare användas för laddning av apparater.

– Dessutom är det viktigt att man på arbetsplatserna funderar på sätt att säkerställa säkert arbete med litiumjonbatterier och hur man reagerar till exempel vid en brand, säger Pia Perttula.

När litiumjonbatterier blir allt vanligare kan god praxis som samlats i projektet utnyttjas på ett mer omfattande sätt. Anvisningar som utarbetats för arbetsplatser för säker användning av batterier har samlats i en rapport på Arbetarskyddsfondens webbplats (på engelska, sidan på finska): Litiumioniakun elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta työpaikalla (Safera) | Työsuojelurahasto (tsr.fi)

Forskningsprojekt om litiumjonbatteriers (Li-jon) livscykel, arbetssäkerhetsrisker och riskhantering

  • Projektet hade som mål att identifiera arbetssäkerhetsrisker som förekommer i litiumjonbatteriernas värdekedja och ta fram anvisningar och bra praxis för att förbättra arbetssäkerheten.
  • Undersökningsobjektet var företag inom batterivärdekedjan i Finland och Spanien samt intressentgrupper och myndigheter. I värdekedjan som granskades fanns en truck med ett litiumjonbatteri.
  • Projektets slutrapport (på engelska): Lithium-ion battery’s life cycle : safety risks and risk management at workplaces (julkari.fi)
  • Projektet genomfördes som ett SAF€RA-projekt tillsammans med spanska GAIKER och finansierades av Arbetarskyddsfonden.

Ytterligare information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

Work engagement is highest in interpersonal work and administrative management work22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Work engagement is connected to health, work ability and satisfaction in life, according to the data compiled from the responses to the Finnish Institute of Occupational Health’s Work engagement test. According to the results, work engagement is not an unknown phenomenon in the Finnish work life. However, there are differences between industrial sectors. High levels of work engagement can be found in the education, social welfare and health care sectors, in particular. In industrial work, the engagement level is lower.

Työn imua eniten ihmissuhdeammateissa ja hallinnollisessa johtamistyössä22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Työn imu on yhteydessä terveyteen, työkykyyn ja tyytyväisyyteen elämässä, kertoo Työterveyslaitoksen Työn imu -testin vastauksista koottu aineisto. Tulosten mukaan työn imu ei ole suomalaisessa työelämässä harvinainen ilmiö. Eroja toimialojen väliltä kuitenkin löytyy. Korkeaa työn imua on etenkin opetus-, sosiaali- ja terveysalalla. Teollisessa työssä imu on vähäisempää.

Försämringen av arbetshälsan har inte kunnat stoppas9.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Finländarnas arbetshälsa och upplevelse av arbetsförmågan har fortsättningsvis blivit allt sämre, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?). Även arbetsengagemanget har försvagats något. Symtomen på arbetsutmattning har ökat särskilt bland arbetstagare med en lägre utbildningsnivå. Även yngre ålder hör samman med försvagad arbetshälsa. Forskarna efterlyser en ändrad utvecklingsriktning på arbetsplatserna genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetets resurser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum