Diakonissalaitos

Diakonissalaitokselta uusia avauksia maahantulijalapsen ja -perheen tukemiseen. ”Toivon, että mun aurinko vähän paistaa, nyt on ollut ihan pimeää, vieläkin!” – 16-vuotias turvapaikanhakijanuori

Jaa

Mediatiedote 16.11.2020 klo 09.00. Diakonissalaitos on julkaissut artikkelikokoelman, jonka sisällöt kumpuavat sen työssä vuosien varrella tehdyistä havainnoista lastensuojelussa, alaikäisten turvapaikanhakijoiden palveluissa ja traumatisoituneiden kuntoutuksessa. Punaisena lankana artikkelikokoelman taustalla on vuoden 2015 tilanne, jolloin Eurooppaan saapui 95 000 alaikäistä yksin tullutta turvapaikanhakijaa. Heistä hieman yli 3 000 päätyi Suomeen.

Diakonissalaitos Kummiperhetoiminta. Kuva: Teemu Ullgrén.
Diakonissalaitos Kummiperhetoiminta. Kuva: Teemu Ullgrén.

Artikkelikokoelma muistuttaa Diakonissalaitoksen pitkäaikaisesta kokemuksesta eri kulttuureista tulevien lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. ”Näkökulmia monikulttuurisen taustan omaavan lapsen ja perheen tukemiseen” koostuu seitsemästä itsenäisestä artikkelista. Ne avaavat pakolaisuuden prosessia, yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden toimijuutta, heidän omia kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä työskentelyä heidän kanssaan palveluissa ja vapaaehtoistoiminnassa. Julkaisuun on koottu monipuolisesti sitä säädös- ja ohjeistuspohjaa, jota kansainvälisesti ja meillä Suomessa on sitouduttu noudattamaan suhteessa alaikäisiin.

Julkaisun on myös perusteltuja toimenpide-ehdotuksia, jotka nostavat esiin lapsen oikeuden perheeseen, lapsen oikeuden kasvuun ja kehitykseen,  turvapaikkaprosessin aikaisen odottamisen ja yhteiskunnallisen keskustelun.

”Nostamme esiin epäkohtia, joita kokemuksemme maahantulijalasten ja -nuorten parissa herättää. Epäkohdiksi nousevat asiat, joiden olemme nähneet toistuvan usein tai että epäkohta on harvinaisuudessaankin sen verran räikeä, että siihen on syytä kiinnittää huomiota. Kompleksisiin haitallisiin ilmiöihin pätee usein se, että mitä varhaisemmin niihin kyetään tarttumaan, sitä pienemmiksi jäävät inhimilliset ja taloudelliset kustannukset”, sanoo johtaja Tuija Åstedt, Diakonissalaitoksen Globaali vastuu ja lähimmäisyys toiminta-alueelta.

Lähestyminen epäkohtiin on ratkaisuja hakeva esitys siitä, miten tilannetta voisi korjata.

Toimenpide-ehdotukset

Lapsen oikeus perheeseen. Alaikäisen lapsen tai nuoren turvapaikkaan tulee aina kuulua oikeus yhdistää perhe, ellei se ole ilmiselvässä ristiriidassa lapsen tai nuoren edun kanssa. Turvapaikkaprosessin aikainen huoltajuustilanne on tehtävä selkeämmäksi. On selvennettävä sitä, kenellä on oikeus toimia lapsen edustajana ja mitä lapsen etu missäkin tilanteessa tarkoittaa. Sisarussuhteiden yhteydenpidon turvaamiseksi sisarusten pitäisi saada kuntapaikka samasta kunnasta, ellei ole erityisiä perusteita toimia toisin.

Lasta tai nuorta ei pidä palauttaa maahan, johon hänellä on vain juridinen yhteys esimerkiksi vanhempiensa synnyinmaana, mutta jossa lapsella tai nuorella ei ole lähisukulaisia tai jossa hän ei ole syntynyt. Mikäli lapsella tai nuorella ei ole perhettä tai perheyhteyttä, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tuetaan kaikilla muilla mahdollisilla tavoilla esimerkiksi kummiperhe-, mentori- tai tukihenkilötoiminnalla.

Lapsen oikeus kasvuun ja kehitykseen – toimijuuden tukeminen. Lapsen oikeuksiin kuuluu oikeus koulunkäyntiin ja oppimiseen. Organisaatioiden ja yhteiskunnan tasoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kehitetään moniammatillisia ja kulttuurisensitiivisiä menetelmiä ja työotetta ja huolehditaan niiden omaksumisesta. Nuoren aiemmin suorittama koulutus tulee huomioida paremmin sekä varmistaa se, että nuoren koulutuspolku maassamme noudattaa hänen omaa toivettaan.

Työmarkkinatuki tulee ulottaa myös lukio-opintoihin. Näin lukiota käyvä turvapaikanhakijanuori saa saman taloudellisen tuen kuin peruskoulua tai ammattikoulua käyvä nuori.

Turvapaikanhakijalasten ja -nuorten koulunkäynti ja opiskelu on turvattava iästä huolimatta ja siten, että se ei rajoitu perusopetuksen järjestämiseen turvapaikkaprosessin aikana vaan niin, että oikeus kattaa eri kouluasteet ja opetuksen ja koulutuksen jatkuvuuden jälkihuoltoikään asti. Tällä voidaan varmistaa ja vahvistaa lapsen tai nuoren kasvua, kehitystä, osallisuutta ja toimijuutta, joilla puolestaan on yhteys muun muassa radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn.

Kasvun ja kehityksen turvaamiseksi vuoden mittaisista oleskeluluvista nuorten kohdalla tulee luopua ja lähteä siitä, että oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti aina vähintään 4 vuodeksi kerrallaan.

Erityisesti yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää, että oleskeluluvan myöntäminen humanitäärisin perustein palautetaan keinovalikoimaan.

Työperäinen hyväksikäyttö ja siihen liittyvä ihmiskauppa on saatava kitkettyä vahvistamalla vastuullisia käytäntöjä palvelujen hankinnassa ja lisäämällä valvontaa aloilla, joissa tämä on erityinen ongelma.

Turvapaikkaprosessin aikainen odottaminen, tilapäisyys ja hiipivä toivottomuus. Alle 18-vuotiaalle yksin tulleelle turvapaikanhakijalle tulee myöntää turvapaikka, ellei ole täysin ilmeistä, ettei perusteita turvapaikan myöntämiselle ole. Menettelytapa vahvistaa olennaisesti lasten asemaa ja lyhentää turvapaikkaprosessia. Lisäksi kasvun ja kehityksen turvaamiseksi vuoden mittaisista oleskeluluvista tulee luopua ja lähteä siitä, että oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti aina neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Turvapaikkaprosessia tulee oleellisesti nopeuttaa ja parantaa prosessin ennakoitavuutta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että turvataan lapselle tai nuorelle keskeiseksi muodostuneiden ihmissuhteiden jatkuvuus ja varmistetaan, että hänen asioitaan käsittelevillä viranomaisilla on kaikki tarvittava osaaminen hänen asioidensa hoitamiseksi.

Lasten, nuorten ja perheiden oikeutta psykososiaaliseen tukeen turvapaikkaprosessin aikana tulee parantaa. Koulunkäynnin turvaamisen ohella tämän oikeuden pitää olla riippumaton siitä, jääkö henkilö maahamme vai ei. Terapioiden rinnalle tarvitaan kevyempiä mielen hyvinvointia tukevia palveluja.

Pakolaisista kolmasosan on arvioitu tarvitsevan hoitoa ja kuntoutusta traumoihinsa. Sodan ja pakolaisuuden aiheuttamien traumojen hoito edellyttää erityisosaamista, jota ei ole tarpeen hajauttaa. Osaamisen kehittämiseksi tarvitaan hoidon ja kuntoutuksen sekä niihin liittyvän koulutuksen ja konsultaation keskittämistä. Palvelut voidaan tuottaa myös digitaalisesti.

Oleskelulupa pitää myöntää automaattisesti yli 18-vuotiaalla nuorelle, jolla on opiskelu- ja/tai työpaikka. Lisäksi ammatillista koulutusta tulee räätälöidä niin, että nuoret saavat nopeammin työhön tarvittavan koulutuksen ja pätevyyden. Tämä ennaltaehkäisee myös työperäistä hyväksikäyttöä.

Yhteiskunnallinen keskustelu. Vahvistetaan tosiasioihin perustuvaa ja yhteiskuntarauhan kannalta välttämätöntä myötätuntopuhetta tietoisesti.

Vähennetään rakenteellista väkivaltaa yksilöiden, organisaatioiden ja instituutioiden tasolla. Rakennetaan yhteiskuntaa, joka turvaa kaikista kulttuureista tuleville riittävät ja tasavertaiset palvelut. Lisätään kulttuurikompetenssia, joka tarkoittaa ei-rasistisia käytäntöjä ja asenteita, kykyä itsereflektointiin, kielen ja kulttuurin tuntemusta, valmiutta työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä, vähemmistökulttuureista tulevien työntekijöiden vaikutuksen lisäämistä organisaatioissa sekä joustavaa yhteistyötä erilaisten etnisten ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Asetetaan julkilausutuksi tavoitteeksi toiseuden kunnioittaminen ja uuden ymmärtäminen. Aito vuorovaikutus muuttaa suhdettamme sekä vieraaseen että omaan kulttuuriimme.

Otetaan käyttöön globaalin lastensuojelun käsite ja edistetään sen mukaista ajattelua ja toimimista.

Markku Niskanen, Tuija Åstedt (toim.): Näkökulmia monikulttuurisen taustan omaavan lapsen ja perheen tukemiseen, Diakonissalaitos 2020. ISBN 978-952-9854-33-2 (nid.), ISBN 978-952-9854-34-9 (PDF). Artikkelien kirjoittajat: Kaisa Eichhorn, Ilkka Kantola, Marja Katisto, Ulla Kärki, Mari Levander, Hanna Myllynen, Timo Pasanen, Marja Pentikäinen, Bettina Salin, Sanna Soukkio.

16.11. vietetään YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä suvaitsevaisuuden päivää. Se muistuttaa siitä, kuinka olennaista ihmisten moninaisuuden, vapauden ja tasa-arvon kunnioittaminen on kansainväliselle rauhalle sekä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Tuona päivänä on myös hyväksytty Unescon suvaitsevaisuuden periaatteiden julistus, jossa todetaan kaikkien ihmisten jakamat ihmisoikeudet.

20.11. vietetään Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää  YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla.

Yhteyshenkilöt

Tuija Åstedt, johtaja
Globaali vastuu ja lähimmäisyys, Diakonissalaitos
p. 040 719 0094
tuija.astedt@hdl.fi

Viestintä
Markku Niskanen, viestintäpäällikkö
Diakonissalaitos
p. 050 306 8634
markku.niskanen@hdl.fi

Kuvat

Diakonissalaitos Kummiperhetoiminta. Kuva: Teemu Ullgrén.
Diakonissalaitos Kummiperhetoiminta. Kuva: Teemu Ullgrén.
Lataa
Rohkeasti ihmisarvon puolesta
Rohkeasti ihmisarvon puolesta
Lataa
Kansi
Kansi
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Diakonissalaitos
Diakonissalaitos
Alppikatu 2
00530 HELSINKI

09 77 501https://www.hdl.fi

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja. Säätiö, siihen kuuluva Rinnekoti ja tytäryritykset Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Caritas Palvelut Oy tuottavat yhdessä vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden elämää. Yhteiskunnallisena yrityksenä Diakonissalaitos laittaa hyvän kiertämään. Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla autetaan niitä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. ​

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos

Väkivaltaisesta ekstremismistä on mahdollista irtautua – Opas kokoaa Exit-työn ensi kertaa yksiin kansiin17.11.2021 02:00:00 EET | Tiedote

Väkivaltainen ekstremismi on kansainvälinen ilmiö, joka on osa myös suomalaisen yhteiskunnan todellisuutta. Irtautuminen ja paluu osaksi muuta yhteiskuntaa on mahdollinen, mutta vaatii uskoa ja halua muutokseen, luottamusta sekä intensiivistä työskentelyä. Diakonissalaitos on tukenut reilun vuoden ajan väkivaltaisesti radikalisoituneita henkilöitä irtautumaan väkivallan käytöstä ja väkivaltaisesta aatemaailmasta. Samalla suomalainen Exit-työ ja sen prosessi on kuvattu ensi kertaa julkaisuksi.

Afganistanilaisnuorten suomalaiset kummiperheet vetoavat: perheenyhdistämistä on helpotettava2.11.2021 15:13:41 EET | Tiedote

Yksin alaikäisinä Suomeen tulleiden nuorten vapaaehtoiset kummiperheet ovat auttaneet hätääntyneitä nuoria perheenyhdistämisen lähes mahdottomassa prosessissa. Afganistanin tilanne kärjisti nuorten huolta, ja tukea prosessiin on ollut vaikea saada. Diakonissalaitoksen ja Yhteiset lapsemme ry:n kummit, kummi- ja tukiperheet vetoavat päättäjiin: perheenyhdistämistä on helpotettava pikaisesti.

Tutkimus: Kiireetön kohtaaminen on vaikuttava keino saada nuoret takaisin koulu- ja työpoluille15.9.2021 00:01:00 EEST | Tiedote

Itla tutki Diakonissalaitoksen Vamos-palvelun vaikuttavuutta. Tutkimus osoittaa, että Vamos on vaikuttava keino saada nuoret takaisin koulu- ja työpoluille. Vamos-nuoret siirtyvät useammin opiskelemaan kuin vastaavassa tilanteessa olevat nuoret ilman tukea. Nuoret jäävät myös harvemmin kokonaan työelämän ulkopuolelle tai pitkäaikaistyöttömiksi. Samoin osuus toimeentulotuella olevista laskee enemmän kuin vastaavassa tilanteessa olevien nuorten. Yhteiskunnallinen hyöty lasketaan miljoonissa euroissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme