VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Digitaliseringen av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning hanteras splittrat – det behövs tydliga uppgifter, ansvar och verksamhetsmodeller

Dela

Digitaliseringen av allmänbildande utbildning styrs och hanteras splittrat och med otillräckligt faktaunderlag. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen bör förtydliga aktörernas ansvar, uppgifter och verksamhetsmodeller samt förbättra faktaunderlaget i digitaliseringen.

Bild: Lari Järnefelt / VTV. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Bild: Lari Järnefelt / VTV. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.

Statens revisionsverk har granskat hur undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen styr och administrerar digitaliseringen av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Enligt revisionen saknar digitaliseringsaktörerna en tydlig gemensam syn på vad som förväntas och önskas av digitaliseringen och vilka aktörernas uppgifter, roller och ansvar är som helhet. Detta försvårar digitaliseringen och hanteringen av de tillhörande riskerna.

"Vi rekommenderar att undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen förtydligar digitaliseringsaktörernas ansvar, uppgifter och eftersträvade verksamhetsmodeller i digitaliseringen av grundläggande utbildning", säger Timo Oksanen, effektivitetsrevisionsråd på Statens revisionsverk.

Digitaliseringen och den nya tekniken tar språng som skapar nya möjligheter och risker för utbildningen mycket snabbare än med vilken takt lösningarnas funktionalitet kan förutses och bedömas. För närvarande saknas det tillräcklig kunskap om när själva digitaliseringen räcker och när man dessutom behöver nya strukturer, processer eller andra satsningar som stöd för att gynna lärandet och undervisningen.

Digitaliseringen av undervisnings- och lärandemiljöer samt hanteringen av denna digitalisering utvecklas främst i projekt som berör enskilda digitaliseringsfaktorer. Åren 2007–2018 har digitaliseringen av undervisnings- och lärandemiljöer understötts med ca 280 miljoner euro av statliga medel i totalt 2 900 projekt. Enligt revisionsverket bör projektinformationen sammanställas, analyseras och spridas systematiskt så att utvecklingsverksamhet på annat håll får ett mångsidigt stöd.

"Digitaliseringslösningarna uppstår dock inte enbart genom att man följer god praxis, utnyttjar forskningsdata eller bedömer resultat. Faktaunderlaget för lösningarna måste byggas upp genom att man producerar ny kunskap och utnyttjar den befintliga kunskapen mer kvalitativt än tidigare. Ofta skapas de nya lösningarna först när olika alternativ och verksamhetsmodeller provas i praktiken", säger Oksanen.

Med digitalisering avses i denna revision att medvetet och målinriktat förändra förfaringssätt och processer i undervisningen och lärandet genom digitala medel. Lärandemiljöer är platser, utrymmen, gemenskaper och förfaranden som främjar lärande och där studier och inlärning sker.

Ta del av publikationen: Digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning

Mer information om Statens revisionsverks revisioner och god förvaltning: VTV.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Lari Järnefelt / VTV. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Bild: Lari Järnefelt / VTV. Bilden som är publicerad i samband med pressmeddelandet, är avsedd för meddelanden relaterat till utlåtandet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

Työllisyyspolitiikan toimista tulisi laatia kokonaiskuva24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Työllisyyteen vaikuttavia toimia valmistellaan useissa ministeriöissä, mutta niistä ei muodostu kokonaiskuvaa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä henkilöiden tuloihin tulisikin laatia kattava kuva. Kokonaiskuva eri työllisyystoimista edistäisi sitä, että suunnitellut toimet ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia.

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum