Institutet för hälsa och välfärd THL

Dödsfall och leversjukdomar orsakade av alkohol ökade efter reformen av alkohollagen 2018

Dela

Den reform av alkohollagen som trädde i kraft 2018 hade en negativ inverkan på finländarnas hälsa och ungas alkoholkonsumtion. År 2019 och 2020 dog cirka 160 fler personer per år av alkoholrelaterade sjukdomar och förgiftningar än före lagändringen 2017. År 2020 dog sammanlagt cirka 1 700 personer av dessa orsaker.

Uppgifterna framgår av THL:s färska rapport, där man på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet har bedömt effekterna av totalreformen av alkohollagen på tillgången till alkohol, alkoholkonsumtionen och alkoholens skadeverkningar.

Antalet dödsfall på grund av leversjukdomar orsakade av alkohol ökade särskilt bland män. Mellan 2017 och 2019 ökade antalet med 12 procent och fram till 2020 med 22 procent. Antalet leversjukdomar orsakade av alkohol ökade också bland dem som vårdades inom hälso- och sjukvården.

Alkohollagen som trädde i kraft 2018 höjde bland annat alkoholhalten i drycker som säljs i dagligvaruhandeln från 4,7 procent till 5,5 procent samt tillät försäljning av spritbaserade dryckesblandningar i dagligvarubutiker.

"Efter lagreformen ökade alkoholdödligheten mer än alkoholkonsumtionen på befolkningsnivå. Detta tyder på att de som dricker mycket alkohol har ökat sin alkoholkonsumtion mer än andra konsumenter", säger Pia Mäkelä, forskningsprofessor vid THL.

Försäljningen av starköl och dryckesblandningar ökade betydligt – den totala förbrukningen ökade en aning

I och med reformen av alkohollagen ökade detaljförsäljningen av 4,8–5,5 procentig starköl med drygt 600 procent och detaljförsäljningen av dryckesblandningar av samma styrka med drygt 500 procent från 2017 till 2019.

Konsumtionen av andra alkoholdrycker som säljs i dagligvarubutiker, i synnerhet mellanöl, minskade däremot.

År 2018 var den totala alkoholkonsumtionen 10,1 liter hundraprocentig alkohol per invånare över 15 år och den ökade endast en aning jämfört med året innan, det vill säga med 0,1 liter. I den totala konsumtionen inkluderas den statistikförda konsumtionen av alkohol, det vill säga försäljningen inom detaljhandel och servering samt oregistrerad konsumtion, alltså resandeinförsel och nätförsäljning.

När alkohollagens självständiga oberoende effekt skiljs åt från andra faktorers samtidiga effekter med hjälp av en statistisk tidsseriemodell, ökade reformen sannolikt den statistikförda alkoholkonsumtionen med cirka tre procent jämfört med vilken nivå konsumtionen skulle ha legat på utan lagreformen.

"Alkoholskatterna höjdes med 10 procent 2018. I allmänhet minskar skattehöjningarna alkoholkonsumtionen, men 2018 gick det annorlunda. Konsumtionen ökade med en aning trots skattehöjningarna", konstaterar Mäkelä.

Från och med 2019 minskade den totala alkoholkonsumtionen igen, vilket delvis berodde på höjningarna av alkoholskatterna och coronaepidemin. På längre sikt har den totala konsumtionen i Finland i regel minskat sedan 2007.

Priserna blev högre än väntat

Alkohollagens inverkan på alkoholkonsumtionen minskade i och med att priskonkurrensen blev mindre än vad man hade förväntat sig.

När skattehöjningens inverkan på alkoholpriserna hade eliminerats, var priset på starköl cirka 8 procent lägre än tidigare. Dessa drycker övergick till att nästan enbart säljas i dagligvarubutikerna. Priskonkurrensen när det handlar om starköl är betydligt mindre än i mellanölets fall: i de billigaste produkterna är det skattefria priset för starköl cirka tre gånger högre jämfört med mellanöl.

I fråga om den populära long drink-drycken förekom ingen prisskillnad mellan Alkos butiker och dagligvarubutikerna 2022.

De minderårigas trend att bli allt nyktrare avstannade

Enligt enkäten Hälsa i skolan avstannade de minderåriga ungdomarnas trend att bli allt nyktrare mellan 2017 och 2019. Även om ungdomarnas nykterhetsutveckling verkar ha fortsatt i en positiv riktning sedan 2019, finns det tecken på att den sjunkande trenden att dricka sig berusad har avstannat hos en del unga.

Enligt den europeiska skolundersökningen ESPAD om ungdomars drogvanor har alkoholkonsumtionen bland finländska flickor i åldern 15–16 år och antalet portioner som intas på en gång till och med ökat. Detta kan sannolikt förklaras av att flickornas konsumtion av dryckesblandningar ökade.

"Det höga priset på dryckesblandningar och starköl har eventuellt i viss mån lett till att ungdomar och låginkomsttagare i mindre grad köper dessa. Trots det höga priset ökade förbrukningen av dryckesblandningar särskilt bland minderåriga flickor efter att man fick köpa dessa drycker i närbutikerna", säger THL:s specialforskare Kirsimarja Raitasalo.

Ökad tillgång till alkohol skulle innebära ökade skador

I förhållande till hela alkoholförsäljningssystemet var reformen av alkohollagen 2018 ganska liten: 3,2 procent av Alkos försäljning öppnades upp för privat konkurrens.

En mer omfattande avveckling av Alkos monopolsystem hade kunnat öka de skadliga effekterna betydligt mer.

"Att begränsa antalet försäljningsställen och inte befrämja försäljning av alkoholdrycker på alkoholmarknaden är ett centralt sätt att förebygga alkoholskador och främja befolkningens välfärd, hälsa och trygghet. Här har monopolsystemet för detaljhandeln med alkohol en nyckelroll", konstaterar THL:s generaldirektör Markku Tervahauta.

Mer information

På uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet bedömer THL effekterna av totalreformen av alkohollagen på tillgången till alkohol, alkoholkonsumtionen och skadorna.
Vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholilain jälkiarviointi -raportti (på finska)

Pia Mäkelä
forskningsprofessor
tfn 029 524 7159
e-post: fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Hur mår finländarna? THL kallar 10 000 personer från olika delar av landet till en omfattande hälsoundersökning24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

THL kallar 10 000 vuxna till en omfattande hälsoundersökning under vintern och våren. Kallelsen skickas till ett slumpmässigt urval personer över 20 år. I undersökningen utreds deras hälsa, funktionsförmåga och riskfaktorer för sjukdomar som kan utvecklas senare i livet. Hälsoundersökningarna är en del av THL:s omfattande undersökning Hälsosamma Finland, som inleddes förra hösten. Då ombads 66 000 vuxna besvara undersökningens enkät. Nu kallas 10 000 av dem dessutom till en hälsoundersökning. ”Undersökningshelheten är en nationellt betydande satsning för att få sådan kunskap om hela befolkningens och dess delgruppers hälsa och välfärd som inte kan fås från andra informationskällor”, säger Annamari Lundqvist som är ledare för undersökningen. Hälsoundersökningarna ordnas på 50 orter Hälsoundersökningarna inleds i januari och avslutas i juni 2023. Hälso- och sjukvårdspersonalen besöker sammanlagt 50 orter. Undersökningarna genomförs på bred front i hela Finland, från Utsjoki till Helsingf

Cirka 80 procent av flickorna och 70 procent av pojkarna som börjat högstadiet har fått HPV-vaccin29.11.2022 10:10:51 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. HPV-vaccinationstäckningen för flickor födda år 2009 som börjat i de högre klasserna i den grundläggande utbildningent är cirka 79 procent och täckningen för pojkar i samma ålder cirka 71 procent. Detta framgår av uppgifterna i det nationella vaccinationsregistret. I Finland har flickor fått HPV-vaccin gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar först sedan hösten 2020. Detta förklarar åtminstone delvis skillnaden mellan vaccinationstäckningen bland flickor och pojkar. HPV-vaccinationsserien består av två doser. De erbjuds vanligen i årskurs 5 och 6, men det är möjligt att få vaccinerna ännu i högstadiet. Coronavirussituationen har eventuellt haft en inverkan på förverkligande t av vaccinationerna. Därför kan HPV-vaccinationsserien inledas fram till slutet av vårterminen 2023 även för de minderåriga unga som inte har

De avgiftsfria influensavaccinationerna för riskgrupper påbörjas i början av november - samtidigt kan man också ta en coronabooster25.10.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Många kommuner inleder influensavaccinationer av personer som hör till riskgrupperna för influensa i början av november. Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation, i synnerhet för personer som hör till riskgrupper. Influensavaccinet förhindrarvirusets spridning och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. Alla som är mottagliga för allvarlig influensa får avgiftsfritt influensavaccin, dvs. 65 år fyllda barn i åldern mellan 6 månader och 6 år gravida kvinnor personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen Influensavaccin får även avgiftsfritt män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden anställda inom social- och hälsovården och läkem

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum