Tuomioistuinvirasto

Domstolsverket kräver tillräckliga resurser i förhållande till antalet mål och ärenden

Dela

Domstolsverket föreslog en nivåhöjning på 19,5 miljoner euro i domstolsväsendets budget för 2022 för personalresurserna och tilläggsfinansiering på över 11 miljoner euro för ökningen av ICT-utgifterna. Om domstolsväsendets anslag inte motsvarar behovet förlängs handläggningstiderna och rättssäkerheten äventyras.

Domstolsverket är mycket oroat över domstolarnas resurser under de kommande åren. ”Det finns inga sparmöjligheter längre”, kommenterar överdirektör Riku Jaakkola.

"Situationen är mycket oroväckande med tanke på domstolarnas och även Domstolsverkets resurser. Handläggningstiderna har under de senaste åren förlängts i nästan alla domstolar och centrala ärendegrupper. Om vi inte får en nivåhöjning i budgeten kommer handläggningstiden att förlängas ytterligare, och personalresurserna är för närvarande inte tillräckliga i förhållande till antalet mål och ärenden som handläggs vid domstolarna. Det är fråga om otillräcklig basfinansiering för domstolarna”, fortsätter överdirektör Jaakkola.

Domstolsverket påminner om att domstolsväsendets centrala roll som verkställare av rättsskyddet ska beaktas när beslut fattas om verksamhetsförutsättningarna och i synnerhet anslagen. Domstolarna är skyldiga att avgöra alla mål och ärenden som ska behandlas oberoende av de resurser som står till förfogande. Domstolarna har inlett digitaliseringen av sin verksamhet. Den elektroniska verksamheten och utvecklingen av den förutsätter också tillräcklig finansiering. Otillräckliga resurser leder till att handläggningstiderna förlängs.

”Att avgörandena dröjer är en kritisk faktor med tanke på hur rättssäkerheten tillgodoses. Otillräckliga resurser är inte en godtagbar grund för långa handläggningstider”, säger överdirektören.

Domstolsverket uppskattar att det för att trygga verksamhetsförutsättningarna 2022 ska anvisas sammanlagt 344 679 miljoner euro i omkostnadsanslag till domstolsväsendet. De största kostnaderna består av personalkostnader.

”Vi är dock försiktigt optimistiska om att domstolsväsendet anvisas tillräckliga resurser, eftersom tillräckliga resurser för rättsvården ska tryggas och den totala handläggningstiden av rättegångar ska förkortas enligt regeringsprogrammet”, dryftar överdirektör Jaakkola.

Kontakter

Riku Jaakkola, överdirektör, tfn 029 565 0513, fornamn.p.efternamn@oikeus.fi

Bilder

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum