Suomen Pankki

Drawdowns of new housing loans decline in July from the same month in previous years

Share

Drawdowns of new housing loans in July 2022 totalled EUR 1.4 bn, a decline of 23% on the corresponding month last year. The level of drawdowns was the same as in July 2016 and 2017. Investment property loans accounted for EUR 110 million of the new housing loans, down 29% on July 2021.

The average interest rate on new housing loans was 1.76% in July 2022. The average interest on these loans has increased notably (by a percentage point) since the start of the year. The last time the average interest rate on new housing loans exceeded the July level was in September 2014. The average interest has risen both for owner-occupied housing loans and for investment property loans. In July 2022, the average interest on owner-occupied housing loans was 1.74%. Meanwhile, the average interest on investment property loans was higher, at 1.96%.

At the end of July 2022, the stock of Finnish households’ housing loans stood at EUR 108.3 bn, of which investment property loans accounted for EUR 8.8 bn. The annual growth rate of the housing loan stock (2.8%) has decelerated steadily within a year, and in July 2021, for example, the annual growth rate was 4.4%.

The average maturity of owner-occupied housing loans was 21 years 10 months in July. The average maturity of investment property loans was 18 years 3 months. Investment property loans are typically smaller and have a shorter maturity than owner-occupied housing loans. The share of loans with a maturity of over 25 years in housing loans has increased in recent years. In July, loans with a maturity exceeding 25 years accounted for 42% of drawdowns of new housing loans. The share has increased by 4.7 percentage points from July 2021 and, for example, by 15 percentage points from July 2019.

Loans

At the end of July 2022, Finnish households’ loan stock comprised EUR 17.1 bn in consumer credit and EUR 18.1 bn in other loans.

Drawdowns of new loans by Finnish non-financial corporations in July totalled EUR 2.1 bn, of which loans to housing corporations amounted to EUR 300 million. The average interest rate on new corporate loan drawdowns rose from June, to 2.32%. At the end of July, the stock of loans granted to Finnish non-financial corporations stood at EUR 103.7 bn, of which loans to housing corporations accounted for EUR 41.1 bn.

Deposits

The total stock of Finnish household deposits at end-July 2022 stood at EUR 114.0 bn, and the average interest rate on the deposits was 0.03%. Overnight deposits accounted for EUR 104.9 bn and deposits with agreed maturity for EUR 2.1 bn of the deposit stock. In July, households made EUR 36 million of new agreements on deposits with an agreed maturity, at an average interest rate of 0.43%.

For further information, please contact:

Usva Topo, tel. +358 9 183 2056, email: usva.topo(at)bof.fi

Leo Piirto, tel. +358 9 183 2184. email: leo.piirto(at)bof.fi

The next news release on money and banking statistics will be published at 10:00 on 30 September 2022.

Related statistical data and graphs are also available on the Bank of Finland website: https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/mfi-balance-sheet/.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Exceptionellt livlig efterfrågan på företagslån30.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

I augusti 2022 utbetalades rikligt med nya företagslån[1] (3,3 md euro) från kreditinstitut med verksamhet i Finland. Genomsnittsräntan på nya utbetalda lån sjönk från juli och var i augusti 1,59 %, vilket berodde på nedgången i räntan på stora lån, dvs. lån på över en miljon euro. I augusti utbetalades stora lån för 2,9 miljarder euro, vilket är 87 % av samtliga utbetalda företagslån. Genomsnittsräntan på nya stora lån var 1,26 % i augusti. De nya utbetalningarna hänförde sig i augusti huvudsakligen till näringsgrenen industri. Under de senaste 12 månaderna har efterfrågan på företagslån varit exceptionellt stor (28 md euro). De nya utbetalningarna ökade framför allt på grund av energi- och industriföretagens behov av finansiering. Den glidande summan för 12 månader ökade med sammanlagt 12,9 miljarder euro jämfört med ett år tidigare. Av detta var energiföretagens låneandel 5,3 miljarder euro och industriföretagens 5,1 miljarder euro. Det utestående beloppet av lån till företag[2] bev

Exceptionally large volume of corporate loans drawn down30.9.2022 10:00:00 EEST | Press release

In August 2022, there was a large volume (EUR 3.3 bn) of new loans drawn to non-financial corporations[1] from credit institutions operating in Finland. The average interest rate on new drawdowns decreased from June, to stand at 1.59% in August, due to the decline of interest rates on large loans, that is, over a million euro. The volume of large loans drawn down in August was EUR 2.9 bn, accounting for 87% of all corporate loan drawdowns. The average interest rate on new large loans was 1.26% in August. The companies that took out new loans in August mainly operated in the manufacturing sectors. The volume of corporate drawdowns in the last 12 months is exceptionally high (EUR 28 bn). The growth of new drawndowns was driven in particular by the funding need of energy and manufacturing companies. The moving 12-month sum grew by a total of EUR 12.9 bn from a year ago, energy companies accounting for EUR 5.3 bn and manufacturing companies for for EUR 5.1 bn. At the end August 2022, the s

Yrityslainoja on nostettu poikkeuksellisen paljon30.9.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Elokuussa 2022 uusia yrityslainoja[1] nostettiin runsaasti (3,3 mrd. euroa) Suomessa toimivista luottolaitoksista. Uusien nostettujen lainojen keskikorko laski heinäkuusta ja oli elokuussa 1,59 %, mikä johtui suurien eli yli miljoonan euron lainojen korkojen laskusta. Elokuussa suuria lainoja nostettiin 2,9 mrd. euron edestä, mikä on 87 % kaikista yrityslainanostoista. Uusien suurien lainojen keskikorko oli 1,26 % elokuussa. Uusia lainoja nostivat elokuussa pääasiassa teollisuustoimialat. Yrityslainoja on nostettu poikkeuksellisen paljon (28 mrd. euroa) edellisten 12 kuukauden aikana. Uudet nostot kasvoivat erityisesti energia- ja teollisuusyritysten rahoitustarpeen vuoksi. Kahdentoista kuukauden liukuva summa kasvoi yhteensä 12,9 mrd. euroa vuodentakaisesta. Tästä energiayritysten lainojen osuus oli 5,3 mrd. euroa ja teollisuusyritysten 5,1 mrd. euroa. Suomessa toimivien pankkien yrityksille[2] myöntämien lainojen kanta oli yhteensä 64,5 mrd. euroa elokuun 2022 lopussa. Lainakanta kas

Penningpolitiken stramas åt för att stabilisera inflationen kring sitt mål – hantering av energikrisen spelar en nyckelroll29.9.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Hösten 2021 var ekonomin i euroområdet på väg att återhämta sig och också coronapandemin höll på att ge vika. Rysslands grymma anfall mot Ukraina i februari 2022 framtvingade omprioriteringar inom den internationella politiken. De ekonomiska utsikterna överskuggas av kriget och den energikris som har följt i dess spår. ”Energikrisen och fluktuationerna i ekonomin påverkar nu allas vår vardag. Ryssland använder gasvapnet som redskap för energikriget. Europeiska unionen måste på nytt få ordning på sina led för att lösa energikrisen”, säger Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Energikrisens negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten ligger ännu huvudsakligen framför oss. Ekonomin i euroområdet får inte stöd av världshandeln. Den ekonomiska tillväxten har bromsat in i USA och Kina, vilket försvagar exportutsikterna för euroområdet. Möjligheterna för en recession i euroområdet har ökat. Inflationstrycket har ökat under sommaren 2022 i takt med att energikrisen i Europa har förvär

Monetary policy tightening to bring inflation down to target – Managing energy crisis takes key role29.9.2022 11:00:00 EEST | Press release

In autumn 2021 the euro area economy was picking up as the COVID-19 pandemic began to ease. Russia’s brutal attack on Ukraine in February 2022 necessitated a reordering of priorities in international politics. The Ukraine war and the energy crisis arising from it have darkened the economic outlook. “The energy crisis and swings in the economy are now affecting everyday life for all of us. Gas supplies have clearly been weaponised by Russia in an energy war. So the European Union must bring order to its ranks once again and resolve this energy crisis,” says Governor of the Bank of Finland Olli Rehn. The adverse growth impact of the energy crisis is largely still to come.The euro area economy will be unable to rely on world trade to bolster it. Economic growth has slowed in both the United States and China, and this adversely affects the export outlook for the euro area. The prospect of a recession in the euro area has grown more likely. Inflationary pressures gathered momentum over the

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom