Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Effektiviserad beredskap bekräftades av den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter

Dela

Vid sitt möte i juni lade den regionala beredskapskommittén i Sydvästra Finland fokus på de olika organisationernas beredskap i regionen. Utöver de deltagande organisationernas rapporter hördes också lägesrapporter om aktuella ärenden från Säkerhetskommittén, Migrationsverket och Försörjningsberedskapscentralen.

Christian Perheentupa, sakkunnig och allmän sekreterare i Säkerhetskommittén, höll inledningsanförandet. Säkerhetskommittén håller för närvarande på att uppdatera samhällets säkerhetsstrategi som identifierar de viktigaste funktionerna i samhället, hoten i anslutning till dem och åtgärder för att avvärja hoten.

Säkerhetskommittén kommer att ge sina rekommendationer om beredskapsfrågor till regionerna före midsommar. Med tanke på den övergripande säkerheten är det viktigt att identifiera de instanser som fattar beslut om beredskapsärenden och deras verksamhetssätt, för att det ska vara så smidigt som möjligt att agera i störningssituationer. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid samordningen av de regionala enheterna, samarbetsnätverken och den politiska styrningen.

Också de regionala myndigheternas lägesrapporter lyfte fram nätverk som anknyter till beredskapen, särskilt med beaktande att välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av nästa år.

Försörjningsberedskapen är stabil, flyktingströmmen från Ukraina håller på att mattas av

Försörjningsberedskapen i Sydvästra Finland är fortfarande på en god nivå, även om speciellt broilerproduktionen och byggnadsindustrin lider av kraftigt stigande produktions- och anskaffningskostnader och svårigheter att få tillgång till vissa komponenter. Försörjningsberedskapscentralen håller på att färdigställa en rapport om resultaten från den enkät om beredskaps- och försörjningsfrågor som riktades till små och medelstora företag i Sydvästra Finland, och en lägesöversikt över försörjningsberedskapen 2021 publiceras 16.6.2022.

Hela 7.2 miljoner människor har redan flytt undan kriget i Ukraina, men flyttningsrörelsen tillbaka håller på att accelerera – fler människor återvänder nu till Ukraina än flyr därifrån. Enligt Migrationsverkets (Migri) statistik har 34 procent av de flyktingar som anlänt till Finland inkvarterats i förläggningar och 64 procent bor i privat inkvartering (upp till 80 procent i Egentliga Finland). Det finns ändå efterfrågan på fri kapacitet vid FRK: s förläggningar, eftersom behovet av inkvartering så småningom börjar vända från privat inkvartering till förläggningar.

Mötets ordförande, överdirektör Leena Räsänen, sammanfattade till slut lägesöversikterna genom att konstatera att man i regionen har fäst berömvärd uppmärksamhet vid beredskapsärenden. Kommunerna och myndigheterna har nu vidtagit konkreta åtgärder och bl.a. uppdaterat sina beredskaps-, kontinuitets- och evakueringsplaner, granskat sina verksamhetsmodeller för krisledning och räddningsverken har gjort regionala riskbedömningar.

För media:

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sydvästra Finlands beredskapskommitténs uppgift är att upprätthålla en regional säkerhetslägesbild, fungera som sammanställande organ för beredskapen samt främja regional och lokal säkerhetsplanering och säkerhetssamarbete. Sydvästra Finlands beredskapskommitté kallas samman av regionförvaltningsverket och i kommittén ingår centrala myndigheter och aktörer i landskapen Egentliga Finland och Satakunta, till exempel representanter för Försvarsmakten, polisen, räddningsverken och gränsbevakningsväsendet och representanter för sjukvårdsdistrikten, kyrkan och organisationer.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum