Finanssivalvonta

Eisler Capital (UK) Ltd påförs ordningsavgift för dröjsmål med att lämna in blankningsanmälningar som ska offentliggöras

Dela

Finansinspektionen har påfört Eisler Capital (UK) Ltd en ordningsavgift på 30 000 euro. Bolaget har underlåtit att inom den utsatta tidsfristen anmäla förändringar i korta nettopositioner till Finansinspektionen vid två tillfällen, där positionen har stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet för offentliggörande.

Skyldigheten att anmäla korta nettopositioner baserar sig på EU:s blankningsförordning, till vars mål hör att öka transparens på marknaden och främja tillsynsmyndigheternas och marknadsdeltagarnas tillgång till information. Därför om en kort nettoposition i det emitterade aktiekapitalet för ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad har uppnått, stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet eller gränsen för anmälan, ska positionen anmälas till Finansinspektionen senast klockan 15.30 handelsdagen efter transaktionsdagen. På grund av ovan nämnda förordning offentliggör Finansinspektionen dessutom på sin webbplats information om korta nettopositioner som har uppnått, stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet för offentliggörande.

Eisler Capital (UK) Ltd:s korta nettoposition har den 5 oktober 2021 stigit över och den 2 november 2021 sjunkit under gränsen för anmälan och tröskelvärdet för offentliggörande 0,5 % enligt blankningsförordningen. Bolaget lämnade blankningsanmälningar till Finansinspektionen först den 23 november 2021, dvs. ca 1,5 månader och tre veckor för sent.

För försummelserna har bolaget påförts en ordningsavgift. Beloppet på ordningsavgiften baseras på en samlad bedömning. I den samlade bedömningen av ordningsavgiftens belopp har särskilt positionens storlek, överträdelsen av tröskelvärdet för offentliggörande och den tid under vilken marknadsdeltagarna inte hade kännedom om positionen beaktats. Ordningsavgiften betalas till staten.

Beslutet om den påförda ordningsavgiften har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Information om beslutets laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

enhetschef Janne Häyrynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9− 16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

FIN-FSA imposes administrative fine on Eisler Capital (UK) Ltd for delay in short position notifications intended for public disclosure23.11.2022 14:00:00 EET | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed an administrative fine of EUR 30,000 on Eisler Capital (UK) Ltd. The company failed to notify the FIN-FSA within the time limit changes in a net short position on two occasions, one where the position exceeded and the other where it fell below the publication threshold.

Measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing should be targeted according to the actual risk - risk management methods are emphasised in supervision17.10.2022 11:00:00 EEST | Press release

In the Financial Supervisory Authority's assessment of the risks of money laundering and terrorist financing in the Finnish banking sector, the risk levels of the services offered by each bank have been compared with the risk management methods it uses. Based on a comprehensive assessment, the overall risk of money laundering and terrorist financing is significant*. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) pays special attention to deposit banks’ practices with regard to risk classification of customers and monitoring customers’ use of services. By these means, measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing are targeted according to the actual risk.

Åtgärder som syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism ska inriktas enligt den faktiska risken - riskhanteringsmetoderna betonas i tillsynen17.10.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

I Finansinspektionens bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism inom den finländska banksektorn har risknivåerna hos de tjänster som respektive bank tillhandahåller jämförts med bankens riskhanteringsmetoder. Enligt den övergripande bedömningen är den totala risken för penningtvätt och finansiering av terrorism inom banksektorn betydande*. Finansinspektionen fäster särskild uppmärksamhet vid inlåningsbankernas rutiner när det gäller att riskklassificera kunder och följa kundernas användning av tjänster. Med deras hjälp inriktas åtgärderna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism enligt den faktiska risken.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdennettava todellisen riskin mukaan - valvonnassa painotetaan riskienhallintakeinoja17.10.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonnan arviossa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä suomalaisella pankkisektorilla on verrattu kunkin pankin tarjoamien palveluiden riskitasoja sen käyttämiin riskinhallintakeinoihin. Kokonaisarvion pohjalta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kokonaisriski pankkisektorilla on merkittävä*. Finanssivalvonta kiinnittää erityistä huomiota talletuspankkien käytäntöihin asiakkaiden riskiluokituksista ja asiakkaiden palveluiden käytön seurannasta. Näiden avulla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdentuvat todellisen riskin mukaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum