Suomen Akatemia

Ekologinen tutkimus vaikuttaa yhteiskuntaan monin tavoin

Jaa

Ekologisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on monipuolista ja laaja-alaista, mutta aivan liian vähän tunnettua. Tämä käy ilmi Suomen Akatemian uudessa selvityksessä. Ekologinen tutkimus kytkeytyy yhteiskunnallisiin vaikutuksiinsa luonnon tuottamien ekosysteemipalveluiden kautta. Selvityksessä mukana olleista indikaattoreista ekologit näkevät tutkimuksensa vaikuttavan vahvimmin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sekä ympäristön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Selvityksen keskeinen havainto oli hieman yllättäenkin, ettei tutkimusalojen välillä ole kovin suuria eroja vaikuttavuudessa, jos sitä tarkastellaan laajana kokonaisuutena. Alojen väliset erot liittyvät vaikuttavuuden laadulliseen vaihteluun.

Ekologian alan tutkijat näkevät roolinsa vahvana myös poliittisen ja hallinnollisen päätöksenteon ja sääntelyn valmistelussa. Suomalaisten tutkijoiden kiinnostus ekologian terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin on vahvistunut viime vuosina. Varsinaisia ekosysteemipalvelujen taloudelliseen arvottamiseen liittyviä indikaattoreita ei ollut mukana käytetyssä aineistossa, mikä selittänee osin ekologian vähäisempää taloudellista vaikuttavuutta tässä selvityksessä.  

Ekologian, evoluutiobiologian ja ekofysiologian tutkimusta vertailtiin selvityksessä kolmeen muuhun tieteenalaan: historiatieteisiin, materiaalitieteeseen ja -teknologiaan sekä lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian tutkimukseen. Vaikuttavuutta arvioitiin viidellä ulottuvuudella: vaikutuksilla ympäristöön ja luonnonvaroihin, talouteen, julkisiin palveluihin ja instituutioihin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä kulttuuriin ja ihmisten kyvykkyyksiin.

Perustutkimukselta odotetaan myös osoituksia vaikuttavuudesta

”Myös perustutkimukselta odotetaan nykyään enemmän osoituksia sen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Tästä syystä olemme halunneet selvittää miten ja millaisia reittejä pitkin tutkimus vaikuttaa yhteiskunnassamme. Selvityksessä korostetaan yhteiskunnan moniarvoisuutta ja lähdetään oletuksesta, että kaikki vaikuttavuuden ulottuvuudet ovat yhtä merkittäviä”, kertoo johtaja Laura Raaska Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteen tutkimuksen yksiköstä.

”Erityisesti haluaisin nostaa esille tieteenalojen vaihtelevat kytkennät yhteiskunnan arvopohjaan ja instituutioihin. Eri tutkimusalojen tieto tuottaa ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Nämä ratkaisut voivat olla myös luonteeltaan ja aikajänteeltään varsin erilaisia. Nykykeskustelun painottuminen kaupalliseen hyödynnettävyyteen ja teknisiin ratkaisuihin jättää helposti monet aidot haasteet ja kehitystarpeet katveeseen”, sanoo analyysin tehnyt erikoistutkija Timo Kolu Suomen Akatemiasta. 

”Selvitys antaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella ekologian laajaa tutkimusalaa ja mitä kohtia voisimme kehittää edelleen. Olen myös hyvin otettu siitä sitoutumisesta, mitä tutkijat ovat osoittaneet, jotta olemme voineet toteuttaa tämän selvityksen”, sanoo Laura Raaska.

Selvityksessä tarkasteltiin myös erilaisten ekologian tutkimustyyppien yhteyttä tutkijoiden vaikuttavuuden kokemuksiin. Yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan monipuolisinta ja laaja-alaisinta on ns. käytäntösuuntautunut perustutkimus, jossa perustutkimus yhdistyy käytännöllisiin päämääriin. Tutkimusaineisto pohjautuu Tieteen tila 2016 -katsaukseen liittyneeseen kyselyyn, johon vastasi 490 tutkijaa syksyllä 2016.

Ristiriitaiset odotukset vaikuttavuuden esteenä

Selvityksen havainto oli, että tutkimusalojen reitit vaikuttavuuteen poikkeavat toisistaan. Ekologian alalla reiteistä vahvimmin nousi esiin julkisuuden kautta vaikuttaminen. Ekologeille tiiviimpi käytännön yhteistyö ei ole yhtä tyypillistä kuin teknisempien alojen tutkijoille. Yhteistyön tyypillisenä muotona ovat keskustelut tiedon käyttäjien kanssa työpajoissa ja tapaamisissa. Tätä tiiviimpi yhteistyö on harvinaisempaa. Tutkimuksen käytäntösuuntautuneisuus ja ryhmänjohtajuus edistävät tiiviiden yhteistyörakenteiden syntymistä.

Vaikuttavuuden esteistä tarkasteltiin neljää tekijää: aikaviive, tutkimuksen onnistuminen, tutkijoista riippumattomat ihmiset ja prosessit sekä vaikuttavuuden toivottavuutta koskevat erilaiset näkemykset ja odotukset. Tutkimuksen vaikutuksiin liittyvät erilaiset tai ristiriitaiset odotukset ovat ekologialle suurempi vaikuttavuuden este kuin muille selvityksessä mukana olleille teknisemmille aloille. Ekologisen tutkimuksen osalta yhteiskunnallinen vaikuttavuus on moninaista, mutta vaikuttavuuden voimakkuus saisi päätöksenteossa olla läpinäkyvämpää ja perusteltua.

”Kestävä ympäristönhoito edellyttää vanhojen arvojen, asenteiden ja toimintatapojen muutosta. Vanhoista tottumuksista luopuminen synnyttää helposti kitkaa ja jännitteitä. Julkinen keskustelu auttaa tässä”, sanoo Timo Kolu.

Ekologisen tutkimuksen vaikuttavuuden tarkastelua jatketaan marraskuussa Suomen Akatemiassa pidettävässä työpajassa.

Tutustu selvitykseen: http://www.aka.fi/fi/akatemia/julkaisut/

Yhteyshenkilöt

Erikoistutkija Timo Kolu
bio- ja ympäristötieteen tutkimuksen yksikkö
puh. 0295 33 5044

Yksikön johtaja Laura Raaska
bio- ja ympäristötieteen tutkimuksen yksikkö
puh. 0295 33 5094

Tietoja julkaisijasta

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2017 rahoitamme tutkimusta 437 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista.  Vuonna 2017 Akatemia käyttää tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 70,7 miljoonaa euroa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia

Suomen Akatemia valitsi hakemukset lippulaivaohjelman jatkoon11.1.2018 10:31Tiedote

Suomen Akatemia on valinnut lippulaivaohjelmahakemuksista kahdeksan vahvinta ehdotusta jatkokäsittelyyn. Valinta tehtiin hakemuksista annettujen asiantuntijalausuntojen pohjalta. Kolmessa jatkoon valitussa hakemuksessa rahoituksen hakijana oli yksi yliopisto ja viidessä useampi kuin yksi yliopisto tai tutkimuslaitos. Hakemukset käsitellään seuraavaksi kahdessa kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa, joista toinen arvioi hakemusten tieteellistä tasoa ja toinen tutkimuksen vaikuttavuutta.

Finlands Akademi valde 8 ansökningar vidare till flaggskeppsutlysningens andra steg11.1.2018 10:31Tiedote

Finlands Akademi har idag valt ut åtta ansökningar som går vidare till det andra steget av flaggskeppsprogrammets första utlysning.Ansökningarna valdes på basis av bedömarnas utlåtanden.I tre av de utvalda ansökningarna deltog endast ett universitet och i fem medverkade flera universitet eller forskningsinstitut.I det andra steget bedöms ansökningarna av två internationella expertpaneler; den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och den andra bedömer forskningens genomslag.

Lähes 2 miljoonaa euroa suomalaisvenäläiseen yhteistyöhön arktisen tutkimuksen alalla21.12.2017 15:50Tiedote

(21.12.2017) Suomen Akatemia ja Venäjän perustutkimusrahasto (RFBR) ovat myöntäneet rahoituksen viidelle suomalaisvenäläiselle yhteistutkimushankkeelle arktisen tutkimuksen alalla. Haku järjestettiin Suomen Akatemian arktisen tutkimuksen akatemiaohjelmassa (ARKTIKO). Rahoituksen tavoitteena on tukea korkeatasoista, pitkäjänteistä ja systemaattista tutkimusyhteistyötä sekä tutkimusyhteistyöverkostojen syntymistä ja vahvistumista Suomen ja Venäjän välillä. Kaikissa hankkeissa on tutkimusryhmä sekä Suomesta että Venäjältä. Kumpikin rahoittajaorganisaatio rahoittaa vain omassa maassa tehtävää tutkimusta. Suomen Akatemia osoitti 1,8 miljoonaa euroa hankkeiden suomalaisten tutkimusryhmien rahoittamiseen. Hankkeiden rahoituskausi on kolme vuotta.

Suomeen ennätysmäärä ERC Consolidator Grant -rahoituksia13.12.2017 11:36Tiedote

13.12.2017. Euroopan tutkimusneuvosto ERC on julkistanut tulokset vuoden 2017 Consolidator Grant (CoG) -hausta. Suomeen saatiin kaikkiaan 12 rahoitusta, mikä on yksittäisessä ERC-hakukierroksessa paras tulos Suomelle tähän saakka. Suomen onnistuminen ERC:n rahoitushauissa on hienoisesti parantunut koko EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmakauden ajan. Consolidator Grant -rahoitus on tarkoitettu tutkijanuran keskivaiheessa olevalle ryhmänjohtajalle ainutlaatuisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Rahoitus on laajuudeltaan 2-2,75 miljoonaa euroa viidelle vuodelle.

Uusi verkkopalvelu aurinkomyrskyjen säteilystä lentomatkustajille4.12.2017 10:45Tiedote

Suomen Akatemian Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten tutkimuksen huippuyksikkö ReSoLVE on kehittänyt verkkopalvelun, jolla voi selata ja tutkia Auringon hiukkasmyrskyjen ominaisuuksia. Aineistoa voi selata interaktiivisesti ja tutkia jokaisen havaitun hiukkasmyrskyn ominaisuuksia, esimerkiksi sen aiheuttamia säteilyannoksia lentoliikenteen korkeudella. Verkkopalvelun avulla voi helposti arvioida viime vuosikymmenien aikana tapahtuneiden hiukkasmyrskyjen säteilyannokset. Palvelu on englanninkielinen.

Säteilyilmaisimien kehittämiseen ja tutkimukseen 10 miljoonan rahoitus20.11.2017 14:11Tiedote

Suomen Akatemia on tehnyt päätökset Säteilyilmaisimet terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi -akatemiaohjelmassa (RADDESS) rahoitettavista tutkimushankkeista. Ensi vuoden alussa käynnistyvässä RADDESS-tutkimusohjelmassa rahoitetaan hankekonsortioita, jotka etsivät ratkaisuja rohkeilla tutkimusavauksilla uusiin säteilyilmaisinteknologioihin erityisesti terveyden ja turvallisuuden alueilla. Suomen Akatemia rahoittaa ohjelmaa kymmenellä miljoonalla eurolla. Ohjelmassa rahoitetaan 13 hanketta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme