Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskus antoi lausuntonsa OX2 Finland Oy:n Rahkola-Hautakankaan YVA-ohjelmasta

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat.

OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Oulaisten ja Haapaveden alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitavana 40 voimalan vaihtoehto VE 1 ja 25 voimalan vaihtoehto VE 2. Tuulivoimalla tuotettu energia on tarkoitus siirtää Puutionsaaren tuulivoimahankkeen kanssa yhteisellä 400 kV voimajohdolla Uusnivalan sähköasemalle Nivalaan. Ympäristövaikutustenarviointi tehdään 250-300 metriä korkeille tuulivoimaloille.

Hankkeen toteuttaminen vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi alueen kaavoittamisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hankkeen kaavoitus on laitettu vireille sekä Oulaisissa, että Haapavedellä. Molemmat kaupungit laativat omat kaavat hanketta koskien. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä elo-syyskuussa.

Arviointiohjelman mukaan hankkeen ympäristövaikutusten oletetaan kohdistuvan etenkin maisemaan ja elinkeinoihin, luontovaikutusten osalta erityisesti linnustoon. Voimajohdon vaikutusten puolestaan ennakoidaan kohdistuvan metsätalouteen. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä myös vaikutukset maankäyttöön sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden, erityisesti Puutionsaaren tuulivoimahankkeen, kanssa.

Maankäytön osalta tulee etenkin arvioida, miten maakuntakaavan ohjausvaikutus tulisi toteutumaan hankkeen vaihtoehdossa VE 1, joka poikkeaa oleellisesti voimassa olevasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3.vaihemaakuntakaavan tv-alueen rajauksesta. Vaikutukset tulee arvioida myös vaihtoehdon VE 2 osalta.

Hankkeen vaikutukset maisemaan nousivat voimakkaasti esille annetuissa mielipiteissä. Myös hankkeen terveysvaikutukset melun ja välkkeen osalta mietitytti mielipiteen antajia. Hankeen maisemavaikutusten havainnollistamiseksi tullaan laatimaan näkemäalueanalyysejä sekä havainnekuvia valituista kuvauspisteistä. Samoin melun ja välkkeen osalta tullaan tekemään mallinnukset molemmista arvioitavista vaihtoehdoista. Yhteysviranomainen painotti lausunnossa, että mallinnukset ja raportointi tulee tehdä tuulivoimasta annettujen ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Mallinuksia tullaan arviointiohjelman mukaan tekemään myös yhteismallinnuksina lähimpien muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen painotti lausunnossaan yhteisvaikutusten arvioinnin tärkeyttä.

Yhteysviranomaisella ei ollut erityistä huomioitavaa arviointiohjelman nykytilan kuvauksista ja arviointisuunnitelmista maa- ja kallioperän eikä pinta- ja pohjavesien suhteen. Hankkeen vaikutukset tulee kuitenkin arvioida pienvesiin ja vesimuodostumiin.

Ilmastovaikutusten osalta yhteysviranomainen lausui, että tuulivoimapuiston aiheuttamat kasvihuonepäästöt tulee selvittää hankkeen koko elinkaaren ajalta ja käytetyt laskentaperusteet tulee esittää arviointiselostuksessa.

Hankealueen kasvillisuutta ja linnustoa on selvitetty jo aiempina vuosina pienempien tuulivoimahankeaihioiden myötä. Kasvillisuus ja linnustoselvityksiä kerrotaan arviointiohjelmassa tehtävän runsaasti lisää kesän 2021 maastokauden aikana. Yhteysviranomainen piti lisäselvityksiä tarpeellisena, mutta korosti, että arviointiselostuksessa tulee selkeästi yhdistää kokonaisuudeksi eri vuosina tehdyt selvitykset ja tehdä vaikutusten arviointi kokonaisuuden pohjalta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Natura-arviointi hankealueeseen rajoittuvalle Iso Honkaneva -Pieni Honkaneva (FI1100006) Natura-alueelle. Natura-arvioinnissa tulee huomioida alueen luontoarvojen lisäksi alueen linnustolliset arvot sekä erämaisuus.

Muun eläimistön osalta arviointiohjelmassa todettiin sen olevan tyypillistä pohjoisen havumetsävyöhykkeen lajistoa. Luontodirektiivin IV (a) lajeista on tunnistettu lajit, jotka ovat mahdollisia alueella. Hankealueen on todettu sijoittuvan "Nivalan susilauman" pohjoisosaan. Hankealueelle on tehty viitasammakko ja liito-oravaselvityksiä, jotka raportoidaan arviointiselostuksessa. Yhteysviranomainen piti tärkeänä tarkentaa tietoja suden lisääntymis- ja levähtämispaikkojen osalta.

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tullaan arviointiohjelman mukaan selvittämään muista selvityksistä saadun tiedon pohjalta, sekä laatimalla asukaskysely. Lisäksi huomioidaan muu hankkeesta saatu palaute. Vaikutuksia metsästykseen ja riistalajistoon arvioidaan mm. metsästäjähaastatteluiden pohjalta.

Arvioitiselostuksessa tullaan arvioimaan myös vaikutukset luonnonvaroihin, viestintäyhteyksiin ja tutkiin sekä toiminnan lopettamisen vaikutukset.

Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurantasuunnitelmaksi, jossa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.

Tuulivoimahankkeissa sähkönsiirron eli liitännäishankkeen ympäristövaikutukset tulee selvittää päähankkeen eli tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä, jolloin ympäristövaikutukset arvioidaan ja niistä kuullaan samassa hankekokonaisuudessa. Yhteysviranomainen toteaa, että 400 kV voimajohdon YVA-selostus on perusteltua sisällyttää osaksi Rahkola-Hautakankaan tuulipuiston YVA-selostusta ja järjestää YVAL.n mukainen kuuleminen, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa hankekokonaisuudesta perustellun päätelmän. Puutionsaaren tuulipuiston YVA-selostusta puolestaan tulee täydentää 400 kV voimajohdon osalta ja kuulla täydennyksestä YVAL:n mukaisesti, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa asiassa perustellun päätelmän.

Lausunto on kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/rahkolantuulivoimaYVA.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori, puh. 0295 038 022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa OX2 Finland Oy, projektipäällikkö Heli Harjula, puh:040 66 82 304, etunimi.sukunimi@ox2.com

YVA-konsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Työttömyyden lasku hidastunut, mutta pitkäaikaistyöttömiä aiempaa vähemmän Pohjois-Pohjanmaalla23.11.2021 08:03:00 EET | Tiedote

Työttömyys laskee Pohjois-Pohjanmaalla, mutta syksyllä muutosvauhti on hidastunut ja lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli jopa hieman enemmän (+ 100) kuin syyskuussa. Positiivinen viesti kuitenkin on, että pitkäaikaistyöttömiä on aiempaa vähemmän yli vuoden työttömänä olleiden määrässä. Lokakuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 18 700 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 5 500 vähemmän kuin tämän vuoden tammikuussa ja 2 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 1 400 henkilöä, mikä on 200 enemmän kuin syyskuun lopussa. Vuoden takaisesta lomautettujen määrä oli vähentynyt 1 400 hengellä.

Kysely valtatien 22 perusparannuksen sekä uusien katuyhteyksien Poikkimaantien ja Raitotien liikenteellisistä vaikutuksista9.11.2021 14:34:22 EET | Tiedote

Oulun alueella valmistui vuosina 2016 - 2018 kolme merkittävää liikennehanketta: valtatien 22 perusparannus välillä Joutsentie - Heikkilänkangas Poikkimaantie välillä valtatie 22 ja Vaalantie (sisälsi uuden siltayhteyden Oulujoen yli) Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus - Kiulukangas. Valtatien 22 parannushankkeessa rakennettiin mm. 2+2 -kaistaista keskikaidetietä noin 4 km matkalle sekä rampit Haarakankaantielle. Poikkimaantie ja Raitotie avasivat Ouluun uuden kehätiemäisen yhteyden sataman, Ruskon ja Pateniemen välille. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet näiden liikennehankkeiden jälkiarviointityön, jonka yhtenä osiona halutaan selvittää oululaisten ja lähiseudun asukkaiden mielipiteitä rakennushankkeiden vaikutuksista, kun ne ovat nyt olleet muutaman vuoden liikenteen käytössä. Kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä liikkumisesta näillä liikenneyhteyksillä. Kysely on avoinna 8. - 21.11.2021. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kerättävät tie

Oulujokivarren joukkoliikenteen kehittämistä koskeva asiakaskysely käynnistyy4.11.2021 10:20:58 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelun. Osana suunnittelua toteutetaan kysely, jonka tarkoituksena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä alueen joukkoliikenteen nykytilaan ja kartoittaa kehittämistarpeita esimerkiksi vuorotarjontaan. Kysely koskee kuntien välistä linja-autoliikennettä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan välillä sekä liikennettä Vaalasta ja Utajärveltä Ouluun ja takaisin. Lisäksi kyselyssä voi vastata Oulun ja Kajaanin välistä liikennettä koskeviin kysymyksiin.

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, tiesuunnitelma, Ii4.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii yhteistyössä Iin kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylästä välillä Asemakylä – Paasonperä. Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Esittelytilaisuus pidetään 10.11.2021 klo 17.00 – 18.30 Valtarin koululla osoitteessa Koulutie 2, Ii. Suunnittelualue sijoittuu noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen kunnan keskustaan. Tiesuunnitelman toimenpiteitä: - pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie) - tieosuudelle rakennetaan neljä pysäkkiparia Tiesuunnitelma valmistuu joulukuu

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt ovat valmistuneet2.11.2021 13:47:38 EET | Tiedote

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyihin sisältyvät rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulussa. Kaikki työnaikaiset liikennejärjestelyt on poistettu käytöstä ja uudet väylät avattu liikenteelle. Hankkeen toteuttamiseksi saatiin EAKR-rahoitusta, josta kertova tiedotuskyltti on pystytetty Yhdyskulman nurkalle. Kuusamon kaupunki ja ELY-keskus kiittävät hankkeen vaikutusalueella olevia kiinteistöjä ja tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä, joka mahdollisti hankkeen turvallisen toteuttamisen vaativassa kaupunkiympäristössä. Urakkaan sisältyi maanteiden 18857 (Kitkantie ja Ouluntaival) ja 18856 (Kitronintie) parantaminen yhteensä noin 2,5 km matkalta. Lisäksi urakkaan sisältyi maanteihin liittyvien kaupungin katujen ja katuliittymien parantaminen, joista tärkeimmät olivat Kaarlo Hännisentie ja Kelantie. Urakan yhteydessä toteutettiin myös Kuusamon EVO:n vesihuolto- sekä kaukolämpötöitä.

Valtatien 4 kehittämisselvitys välille Haurukylä - Haaransilta on valmistunut1.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Esiselvitys valtatien 4 kehittämisestä Haurukylän ja Haaransillan välillä on valmistunut. Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T -ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Valtatien 4 kehittämisen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu selvitys Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta, jossa on määritetty koko yhteysvälille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa TEN-T -ydinverkkokäytävän ja pääväyläasetuksen edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta. Nyt valmistuneen kehittämisselvityksen tavoitteena oli selvittää, millaisin toimenpitein ja vaikutuksin valtatielle 4 asetettu palvelutaso on mahdollista saavuttaa Haurukylän ja Haaransillan välisellä noin 10 kilometrin pituisella tieosuudella parantamalla valtatietä 4 nykyisessä maastokäytävässä. Valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen nykypaikalla edellytt

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme