Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskus antoi lausuntonsa OX2 Finland Oy:n Rahkola-Hautakankaan YVA-ohjelmasta

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat.

OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Oulaisten ja Haapaveden alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitavana 40 voimalan vaihtoehto VE 1 ja 25 voimalan vaihtoehto VE 2. Tuulivoimalla tuotettu energia on tarkoitus siirtää Puutionsaaren tuulivoimahankkeen kanssa yhteisellä 400 kV voimajohdolla Uusnivalan sähköasemalle Nivalaan. Ympäristövaikutustenarviointi tehdään 250-300 metriä korkeille tuulivoimaloille.

Hankkeen toteuttaminen vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi alueen kaavoittamisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hankkeen kaavoitus on laitettu vireille sekä Oulaisissa, että Haapavedellä. Molemmat kaupungit laativat omat kaavat hanketta koskien. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä elo-syyskuussa.

Arviointiohjelman mukaan hankkeen ympäristövaikutusten oletetaan kohdistuvan etenkin maisemaan ja elinkeinoihin, luontovaikutusten osalta erityisesti linnustoon. Voimajohdon vaikutusten puolestaan ennakoidaan kohdistuvan metsätalouteen. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että arvioinnin painopistealueisiin tulee lisätä myös vaikutukset maankäyttöön sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden, erityisesti Puutionsaaren tuulivoimahankkeen, kanssa.

Maankäytön osalta tulee etenkin arvioida, miten maakuntakaavan ohjausvaikutus tulisi toteutumaan hankkeen vaihtoehdossa VE 1, joka poikkeaa oleellisesti voimassa olevasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3.vaihemaakuntakaavan tv-alueen rajauksesta. Vaikutukset tulee arvioida myös vaihtoehdon VE 2 osalta.

Hankkeen vaikutukset maisemaan nousivat voimakkaasti esille annetuissa mielipiteissä. Myös hankkeen terveysvaikutukset melun ja välkkeen osalta mietitytti mielipiteen antajia. Hankeen maisemavaikutusten havainnollistamiseksi tullaan laatimaan näkemäalueanalyysejä sekä havainnekuvia valituista kuvauspisteistä. Samoin melun ja välkkeen osalta tullaan tekemään mallinnukset molemmista arvioitavista vaihtoehdoista. Yhteysviranomainen painotti lausunnossa, että mallinnukset ja raportointi tulee tehdä tuulivoimasta annettujen ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Mallinuksia tullaan arviointiohjelman mukaan tekemään myös yhteismallinnuksina lähimpien muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Yhteysviranomainen painotti lausunnossaan yhteisvaikutusten arvioinnin tärkeyttä.

Yhteysviranomaisella ei ollut erityistä huomioitavaa arviointiohjelman nykytilan kuvauksista ja arviointisuunnitelmista maa- ja kallioperän eikä pinta- ja pohjavesien suhteen. Hankkeen vaikutukset tulee kuitenkin arvioida pienvesiin ja vesimuodostumiin.

Ilmastovaikutusten osalta yhteysviranomainen lausui, että tuulivoimapuiston aiheuttamat kasvihuonepäästöt tulee selvittää hankkeen koko elinkaaren ajalta ja käytetyt laskentaperusteet tulee esittää arviointiselostuksessa.

Hankealueen kasvillisuutta ja linnustoa on selvitetty jo aiempina vuosina pienempien tuulivoimahankeaihioiden myötä. Kasvillisuus ja linnustoselvityksiä kerrotaan arviointiohjelmassa tehtävän runsaasti lisää kesän 2021 maastokauden aikana. Yhteysviranomainen piti lisäselvityksiä tarpeellisena, mutta korosti, että arviointiselostuksessa tulee selkeästi yhdistää kokonaisuudeksi eri vuosina tehdyt selvitykset ja tehdä vaikutusten arviointi kokonaisuuden pohjalta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan Natura-arviointi hankealueeseen rajoittuvalle Iso Honkaneva -Pieni Honkaneva (FI1100006) Natura-alueelle. Natura-arvioinnissa tulee huomioida alueen luontoarvojen lisäksi alueen linnustolliset arvot sekä erämaisuus.

Muun eläimistön osalta arviointiohjelmassa todettiin sen olevan tyypillistä pohjoisen havumetsävyöhykkeen lajistoa. Luontodirektiivin IV (a) lajeista on tunnistettu lajit, jotka ovat mahdollisia alueella. Hankealueen on todettu sijoittuvan "Nivalan susilauman" pohjoisosaan. Hankealueelle on tehty viitasammakko ja liito-oravaselvityksiä, jotka raportoidaan arviointiselostuksessa. Yhteysviranomainen piti tärkeänä tarkentaa tietoja suden lisääntymis- ja levähtämispaikkojen osalta.

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tullaan arviointiohjelman mukaan selvittämään muista selvityksistä saadun tiedon pohjalta, sekä laatimalla asukaskysely. Lisäksi huomioidaan muu hankkeesta saatu palaute. Vaikutuksia metsästykseen ja riistalajistoon arvioidaan mm. metsästäjähaastatteluiden pohjalta.

Arvioitiselostuksessa tullaan arvioimaan myös vaikutukset luonnonvaroihin, viestintäyhteyksiin ja tutkiin sekä toiminnan lopettamisen vaikutukset.

Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurantasuunnitelmaksi, jossa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.

Tuulivoimahankkeissa sähkönsiirron eli liitännäishankkeen ympäristövaikutukset tulee selvittää päähankkeen eli tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä, jolloin ympäristövaikutukset arvioidaan ja niistä kuullaan samassa hankekokonaisuudessa. Yhteysviranomainen toteaa, että 400 kV voimajohdon YVA-selostus on perusteltua sisällyttää osaksi Rahkola-Hautakankaan tuulipuiston YVA-selostusta ja järjestää YVAL.n mukainen kuuleminen, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa hankekokonaisuudesta perustellun päätelmän. Puutionsaaren tuulipuiston YVA-selostusta puolestaan tulee täydentää 400 kV voimajohdon osalta ja kuulla täydennyksestä YVAL:n mukaisesti, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa asiassa perustellun päätelmän.

Lausunto on kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/rahkolantuulivoimaYVA.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori, puh. 0295 038 022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa OX2 Finland Oy, projektipäällikkö Heli Harjula, puh:040 66 82 304, etunimi.sukunimi@ox2.com

YVA-konsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Petäjäskoski - Nuojuankangas voimajohtohankkeen YVA-selostus nähtävillä, yleisötilaisuus 25.10.6.10.2021 10:14:24 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) otsikossa mainittua hanketta koskevan YVA-selostuksen, jossa kuvataan Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välisen voimajohtoreitin toteuttamisvaihtoehdot ja näiden ympäristövaikutukset. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 210 - 215 kilometriä. Johtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Rovaniemi, Tervola, Simo, Ii, Oulu, Utajärvi ja Vaala. Hankkeen edellyttämä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi on toteutettu YVA-menettelyn yhteydessä. Natura-arviointi on YVA-selostuksen liitteenä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 19.11.2021 saakka edellä mainituissa kunnissa ja internetsivulla www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 25.10.2021 klo 17:30 – 19:30. Koronatilanteen vuoksi tilaisu

ELY-keskus antoi lausuntonsa Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohdon YVA-ohjelmasta4.10.2021 07:11:22 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy yhdessä OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy:n kanssa suunnittelee 400 kV:n voimajohtoa välille Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas. Voimajohto tulisi rakentuessaan toimimaan sekä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen sekä Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoyhteytenä valtakunnan verkkoon. Voimajohdon kokonaispituus olisi noin 21,5 km. Voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen rinnalle noin 17 km matkalla. Uutta johtoaluetta muodostuisi noin 4 kilometriä. Ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan yhden esitetyn vaihtoehdon sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen näkökulmasta. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että voimajohdon suunnitteluhistoria ja yhteen vaihtoehtoon päätyminen olisi tullut esittää tarkemmin arviointiohjelmassa. Arvioint

Pällin vesivoimalaitoksen sillan avaaminen liikenteelle viivästyy30.9.2021 10:18:48 EEST | Tiedote

Huhtikuussa käynnistyneen Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjauksen valmistuminen tulee hieman myöhästymään alkuperäisestä aikataulustaan. Tämänhetkisen aikataulun mukaan silta voidaan avata liikenteelle maanantaina 25.10.2021 (alun perin 21.10.2021). Sillan avaamisen jälkeen työt jatkuvat edelleen osalla siltaa ja liikennettä ohjataan tarvittaessa. Viivästyminen johtuu pääasiassa odottamattomista työteknisistä haasteista, jotka ovat johtaneet mm. suunniteltua laajempiin purkutöihin, sekä vallitsevista sääolosuhteista. Aikatauluun ovat osaltaan vaikuttaneet myös varkaudet ja ilkivalta työmaa-alueella. Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus toteutetaan Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena.

ELY-keskukselta rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille 7,6 milj. euroa23.9.2021 12:56:49 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi touko-elokuussa 2021 Pohjois-Pohjanmaalle yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta yhteensä 7 662 311 euroa. Tukea myönnettiin mm. seuraaville yrityksille: Vuokila Wood Oy:n strategia on kehittää ja tuottaa innovatiivisia puutuotteita ekologiseen rakentamiseen. Puu on kierrätettävä materiaali ja edistää vähähiilisyyttä. Jalostustehdas on kasvanut voimakkaasti toiminnaltaan neljän vuoden aikana ja rajoittavana tekijänä jalostusmäärien lisäämiseen on sahausosaston kapasiteetin riittämättömyys. Teknologisella uudistuksella ja digitalisaatiota hyödyntäen saadaan pohjois-pohjanmaalaisesta puuraaka-aineesta rakennuskomponentteja ja asennusvalmiita pintakäsiteltyjä kilpailukykyisiä tuotteita kasvavaan puurakentamisen kotimaan- ja vientimarkkinaan. Tevo Oy kehittää prototyypin uudentyyppisestä Hugger-murskaimesta, jota voidaan käyttää mm. kaivosteollisuuden prosesseissa. Siklaelementit Oy aloittaa uuden tuotannon Siikalatvalle rakennetussa tilaelementtit

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme