Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskus antoi lausuntonsa Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas 400 kV voimajohdon YVA-ohjelmasta

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy yhdessä OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy:n kanssa suunnittelee 400 kV:n voimajohtoa välille Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakangas. Voimajohto tulisi rakentuessaan toimimaan sekä Puutionsaaren tuulivoimahankkeen sekä Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoyhteytenä valtakunnan verkkoon. Voimajohdon kokonaispituus olisi noin 21,5 km. Voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen rinnalle noin 17 km matkalla. Uutta johtoaluetta muodostuisi noin 4 kilometriä.

Ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan yhden esitetyn vaihtoehdon sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen näkökulmasta. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että voimajohdon suunnitteluhistoria ja yhteen vaihtoehtoon päätyminen olisi tullut esittää tarkemmin arviointiohjelmassa.

Arviointiohjelman mukaan hankkeen ympäristövaikutusten oletetaan kohdistuvan erityisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön, metsätalouteen, luontoarvoihin sekä hankkeen yhteisvaikutuksiin nykyisten voimajohtojen ja suunniteltujen tuulivoimapuistojen kanssa.

Yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja rakennetun ympäristön osalta yhteysviranomainen totesi lausunnossaan täydennettävää olevan vain muuttuneen kaavoitustilanteen osalta.

Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta arviointiohjelmassa nykytilatiedot oli tunnistettu ja tuotu havainnollisesti esille. Vaikutustenarvioinnin suunnitelmassa ei ollut huomautettavaa.

Arviointiohjelmassa on tunnistettu miten hanke vaikuttaa liikenteeseen. Arviointiohjelmassa ei kuitenkaan ole tuotu esille, hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisia käytettäviä kulkuyhteyksiä.

Vaikutukset väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyisyyteen tullaan arviointiohjelman mukaan arvioimaan mm. olemassa olevien tietojen pohjalta ja vertaamalla niitä viranomaisten asettamiin ohje- ja raja-arvoihin. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan myös yleisölle järjestettävän tupa-illan sekä yleisötilaisuuksien palautteen pohjalta.

Hankkeen vaikutukset tullaan arvioimaan myös YVA-asetuksen mukaisesti maahan, maaperään, vereen, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä luonnon monimuotoisuuteen. Nykytilatiedot näiden osalta on tuotu moitteetta esille arviointiohjelmassa. Luontoselvityksiä on laadittu hankealueelle jo aiemmin, joita tullaan täydentämään maastokauden 2021 aikana. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan, että eri selvityksistä saadut tiedot tulee koota yhtenäiseksi esitykseksi arviointiselostukseen ja tehdä vaikutusten arvioinnit niiden pohjalta.

Hankkeen vaikutukset arvioidaan myös luonnonvarojen hyödyntämiseen, yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa sekä hankkeen toiminnan päättymisen osalta.

Arviointiselostuksessa on oltava ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa tulee esittää riittävän yksityiskohtainen ehdotus seurantasuunnitelmaksi, jossa tulee ottaa huomioon niin ihmisiin kuin luontoon kohdistuvat vaikutukset.

Tuulivoimahankkeissa sähkönsiirron eli liitännäishankkeen ympäristövaikutukset tulee selvittää päähankkeen eli tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä, jolloin ympäristövaikutukset arvioidaan ja niistä kuullaan samassa hankekokonaisuudessa. Näin ollen Puutionsaaren tuulipuiston YVA-selostusta tulee täydentää 400 kV voimajohdon osalta ja kuulla täydennyksestä YVAL:n mukaisesti, minkä jälkeen yhteysviranomainen antaa asiassa perustellun päätelmän.

Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/uusnivalapuutionsaarirahkolahautakangasyva.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori, puh. 0295 038 022, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, Katja Tuukkanen, puh: 040 869 7212, etunimi.sukunimi@vsb.energy ja
OX2 Finland Oy, Heli Harjula, puh:040 66 82 304, etunimi.sukunimi@puhuri.fi

YVA-konsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan talous kasvussa – lisää tekijöitä tarvitaan useille aloille22.10.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Pitkään jatkunut koronakurimus helpottaa ja Pohjois-Pohjanmaan talous kasvaa rivakasti lähiaikoina. Terveysturvallisuuden paraneminen ja rajoitusten purkaminen lisäävät yritystoiminnan vireyttä eri puolilla maakuntaa. Työllisyyden odotetaan kasvavan maakunnan kaikilla seuduilla talouskasvun seurauksena. Tämä edellyttää, että rekrytoinnit helpottuvat ja osaavaa työvoimaa on tarjolla nykyistä paremmin. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Alueelliset kehitysnäkymät -raportista, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden.

Petäjäskoski - Nuojuankangas voimajohtohankkeen YVA-selostus nähtävillä, yleisötilaisuus 25.10.6.10.2021 10:14:24 EEST | Tiedote

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) otsikossa mainittua hanketta koskevan YVA-selostuksen, jossa kuvataan Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välisen voimajohtoreitin toteuttamisvaihtoehdot ja näiden ympäristövaikutukset. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 210 - 215 kilometriä. Johtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Rovaniemi, Tervola, Simo, Ii, Oulu, Utajärvi ja Vaala. Hankkeen edellyttämä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi on toteutettu YVA-menettelyn yhteydessä. Natura-arviointi on YVA-selostuksen liitteenä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 19.11.2021 saakka edellä mainituissa kunnissa ja internetsivulla www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA. Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 25.10.2021 klo 17:30 – 19:30. Koronatilanteen vuoksi tilaisu

ELY-keskus antoi lausuntonsa OX2 Finland Oy:n Rahkola-Hautakankaan YVA-ohjelmasta4.10.2021 07:15:05 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Oulaisten ja Haapaveden alueelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitavana 40 voimalan vaihtoehto VE 1 ja 25 voimalan vaihtoehto VE 2. Tuulivoimalla tuotettu energia on tarkoitus siirtää Puutionsaaren tuulivoimahankkeen kanssa yhteisellä 400 kV voimajohdolla Uusnivalan sähköasemalle Nivalaan. Ympäristövaikutustenarviointi tehdään 250-300 metriä korkeille tuulivoimaloille. Hankkeen toteuttaminen vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi alueen kaavoittamisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hankkeen kaavoitus on laitettu vireille sekä Oulaisissa, että Haapavedellä. Molemmat kaupungit laativat omat kaavat hanketta koskien. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä elo-syy

Pällin vesivoimalaitoksen sillan avaaminen liikenteelle viivästyy30.9.2021 10:18:48 EEST | Tiedote

Huhtikuussa käynnistyneen Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjauksen valmistuminen tulee hieman myöhästymään alkuperäisestä aikataulustaan. Tämänhetkisen aikataulun mukaan silta voidaan avata liikenteelle maanantaina 25.10.2021 (alun perin 21.10.2021). Sillan avaamisen jälkeen työt jatkuvat edelleen osalla siltaa ja liikennettä ohjataan tarvittaessa. Viivästyminen johtuu pääasiassa odottamattomista työteknisistä haasteista, jotka ovat johtaneet mm. suunniteltua laajempiin purkutöihin, sekä vallitsevista sääolosuhteista. Aikatauluun ovat osaltaan vaikuttaneet myös varkaudet ja ilkivalta työmaa-alueella. Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus toteutetaan Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme