Kainuun ELY-keskus

ELY-keskusten ympäristöavustukset jälleen haussa Kainuussa

Jaa

Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2021 asti.

Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2021 asti.
Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2021 asti.

Rakennetun ympäristön avustukset

Kainuun ELY-keskuksesta ja Museovirastosta voi hakea avustusta kulttuurihistoriallisten kohteiden korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä kuten katon, ulkoseinien, rungon, perustusten ja ikkunoiden korjaustöihin. Avustusta voivat hakea yksityiset omistajat, kunnat, kuntayhtymät ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt. Avustusta ei myönnetä kohteisiin, joihin on ensisijaisesti saatavilla avustusta muuta kautta.

Museoviraston entistämisavustuksessa avustettavia kohteita voivat olla yksittäisten rakennusten lisäksi myös esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset. Museoviraston avustusta voidaan myöntää kohteen omistajalle. Julkisyhteisöjen hakuoikeus on rajoitettu.

Aikaisempina vuosina avustuskohteina on ollut muun muassa aitta- ja luhtirakennuksia, navetoita, huviloita ja vanhoja asuinrakennuksia. Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti ja on osa kokonaisrahoitusta.

Avustushakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen tai Museovirastoon 30.11.2021 kello 15.00 mennessä. 

Vesistökunnostukset ja vesien tilan edistäminen

 Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki-, pienvesi- ja rannikkokohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen vahvistumista. Hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, minkä varmistamiseksi halutaan avustaa laajempia hankekokonaisuuksia ja useiden toimijoiden yhteistyötä.

 Avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden edistävät vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamista. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa, hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, luvantarve on arvioitu, hankkeen muu rahoitus on varmistettu ja hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa.

Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Muun rahoituksen voi kattaa mm. omarahoituksella, mihin hyväksytään myös talkoo- ja virkatyön arvo, tai muulla kuten sponsori-, kunta-, yksityis- ja säätiöiden rahoituksella. Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys.

 Hankkeeseen voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä vesiensuojeluratkaisuja, pois lukien maa- ja metsätalouden vesienhallintatoimenpiteet, joihin voi hakea avustusta maa- ja metsätalouden vesienhallinta -hausta. Hankkeilta toivotaan alueellisten asiantuntijaverkostojen hyödyntämistä, ja niitä voidaan tukea osana konkreettisten toimenpiteiden toteuttamista.

 Kainuussa avustetut hankkeet ovat olleet usein perinteisiä kunnostushankkeita, joihin sisältyy hoitokalastusta, virtausolojen parantamista, niittoja ja vedenkorkeuden nostoja. Lisäksi on avustettu mm. virtavesikunnostuksia ja vesiensuojelukosteikkohankkeita. Pienilläkin paikallisella hankkeella voi olla suuret vaikutukset. Viime vuoden rahoitushaussa Kainuun ELY-keskus myönsi harkinnanvaraisia valtionavustuksia viiteen vesienhoitoa edistäviin kunnostushankkeeseen; Puokionjärven kunnostukseen Puolangassa, SILE-hankeeseen Suomussalmella, Kivarijärven kunnostushankkeeseen Kuhmossa sekä Perangan reitin kunnostukseen ja vedenkorkeuden seurantaan Suomussalmella. Vesistöjen kunnostamisen ja hoidon tavoitteena on parantaa vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia tai turvata hyvän tilan säilyminen.

 Tätä avustusta haetaan Kainuun ELY-keskuksesta. Rahoitushaku on avoinna 18.10.-30.11.2021. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa (Avustushakemus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen). Ellei sähköisen asioinnin käyttö ole mahdollista, käytä hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa ja täyttää käsin tai sen voi tallentaa omalle tietokoneelle ja täyttää sähköisesti. Lähetä lomake Kainuun ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostilla tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

 Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen.

Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavina toimenpiteinä tukea voidaan myöntää vesistötoimenpiteille tulvariskien hallintaan ja muiden erilaisten vesitaloudellisten riskien ja haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen.

Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävinä hankkeina tukea myönnetään vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaa sekä innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille.  Avustusta haetaan Kainuun ELY-keskuksesta. 

Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen (ylivuodot)

Etelä-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta viemäriylivuotojen hallintaan. Haku kuuluu vesiensuojelun tehostamisohjelman teeman Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen painopistealueeseen viemäriylivuodot.

Avustuksen tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen viemäriylivuotoja minimoimalla. Avustusta voidaan myöntää muun muassa viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyyn ja ympäristövahinkojen minimointiin tähtäävän yhteistyön lisäämiseen sekä hankkeisiin, joissa kehitetään ja pilotoidaan uutta teknologiaa ylivuotojen kartoituksessa, raportoinnissa, ehkäisyssä ja minimoinnissa. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään ympäristöministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Tarkemmat tiedot avustushausta löytyvät hakua koskevasta hakumenettelyohjeesta.Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa. 

Pohjavesien suojelusuunnitelmat


Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla edistetään pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja pohjavesien suojelutoimia. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila. 

Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riskipohjavesialueille. Avustusta myönnetään kunnille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Avustusta haetaan Kainuun ELY-keskuksesta. 

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen

Avustusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden monitavoitteista vesienhallintaa. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että alueellisia tai paikallisia toteutushankkeita. Valtakunnallinen avustushaku on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.   

Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunta

Avustuksella pyritään torjumaan haitalliseksi säädettyjä vieraslajeja, jotka kuuluvat joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon.Tukeavoi hakea haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmien mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin. Haku on valtakunnallinen ja se on keskitetty Kainuun ELY-keskukseen. 

Kunta- ja Järjestö-Helmi (hakuaika 22.10-30.11)

Avustuksella edistetään luonnon monimuotoisuutta ja Helmi-ohjelman arvokkaiden elinympäristöjen tilaa. Kunnille, kuntayhtymille, yhdistyksille, säätiöille ja vesiosuuskunnille voidaan myöntää avustusta ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin. Toimien tavoitteena tulee olla Helmi-ohjelman mukaisten teemojen elinympäristöjen tilan parantaminen.

Avustusta voidaan myöntää myös toteutettavien toimenpiteiden edellyttämiin inventointeihin ja suunnitelmiin, sekä arvokkaan luonnon suojaamiseksi rakennettaviin rakenteisiin. Tuettavat toimenpiteet on saatettava valmiiksi viimeistään vuoden 2023 aikana. Haku on valtakunnallinen ja avustusta haetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta. Hakuaika on 22.10.–30.11.2021.  

Hakuteemat:

  • Soiden ennallistaminen  
  • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito  
  • Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito  
  • Metsäisten elinympäristöjen hoito  
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Ympäristökasvatus ja -valistus

Avustuksella edistetään kestävää kehitystä tukemalla eri-ikäisten ihmisten oppimista. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. 

Avustettava hanke voi tuottaa esimerkiksi uuden toimintamallin tai kasvatus- ja valistusmateriaalin tai se voi keskittyä edesauttamaan hyvien toimintatapojen ja materiaalien nykyistä laajempaa käyttöönottoa. Haku on valtakunnallinen ja se on keskitetty Keski-Suomen ELY-keskukseen. 

Kalataloudelliset kunnostukset

Vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.

Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa.

Kalataloudellisten kunnostusten avustushaku on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Kainuun alueella toteutettaviin hankkeisiin voi hakea avustusta Lapin ELY-keskukselta.

Avustukset mieluiten sähköisesti

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2021. Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustuksen hakuaika päättyy 30.11. klo 16.15.  

Suosittelemme käyttämään hakuun sähköistä Aluehallinnon asiointipalvelua. Kaupunkivesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen tarkoitetuissa avustuksissa (viemäriylivuodot) käytetään Etelä-Savon ELY-keskuksen määrittämää menettelyä. 

Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä lisätietoa avustuksista on ELY-keskuksen verkkopalvelussa:  

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2022 talousarviossa niihin määrärahat.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja (s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus)
Rakennusperinnön hoito, Anu Nurkkala p. +358 295 023 062
Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito,
Timo Piirainen p. 0295 023 877, Katja Vainionpää p. 0295 027 240
Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä
Timo Piirainen p. 0295 023 877
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat,
Elli Moilanen p. 0295 023 823
Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunta
Reima Leinonen p. 0295 023 799
Ympäristökasvatus ja -valistus, Tanja Tuulinen
Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 669
Kalataloudelliset kunnostukset, Jarno Turunen
Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 058
Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen
Anne-Mari Rytkönen, Pohjois-Pohjanmaan
p. 0295 038 083 ja Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus, p. 0295 028 025
Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden
vähentäminen (viemäriylivuodot) Etelä-Savon ELY
Kunta- ja Järjestö-Helmi, (haku aukeaa 22.10)
Uudenmaan ELY-keskus, Niina Vähätalo p. 0295 021 286

Kuvat

Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2021 asti.
Erilaisiin ympäristö- ja kalatalousalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta ELY-keskuksista ympäri Suomen. Avustusten hakuaika alkaa 18.10. ja se jatkuu 30.11.2021 asti.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Kainuun ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Kalliokatu 4
87100 Kajaani

029 502 3500http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kainuu

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kainuun ELY-keskus

Kantatien 75 parantaminen välillä maakunnan raja - Rastinkylä, Kuhmo29.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa kantatielle 75 maakunnan rajan ja Rastinkylän välille Kuhmossa. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa. Tien rakenteellista kuntoa parannetaan ja tie levennetään 8 metrin leveyteen sekä järjestellään yksityistie- ja maatalousliittymiä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa nykyisen huonokuntoisen tieosuuden rakenteellista kuntoa sekä lisätä liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Suunnitelmaluonnoksia esitellään Kuhmon kaupungintalon valtuustosalissa keskiviikkona 3.11.2021 klo 17.30 - 19.00. Lisäksi suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä 28.10. - 10.11.2021 osoitteessa https://vayla.fi/kt-75-parantaminen-maakunnan-raja-rastinkyla. Suunnittelutyö on käynnistetty toukokuussa 2021. Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2021 lopussa, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme