Korkein oikeus / Högsta domstolen

En flottiljamiral dömdes för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet, men inget straff utdömdes

Dela

Högsta domstolen (HD) har i likhet med Helsingfors hovrätt slagit fast att en flottiljamiral som varit kommendör vid Kustflottan och sedermera stabschef vid Marinen gjort sig skyldig till fyra tjänstgöringsbrott av oaktsamhet. HD dömde emellertid inte ut något straff.

Hovrätten hade tidigare dömt flottiljamiralen till ett bötesstraff i målet. Hos HD yrkade flottiljamiralen i första hand på att åtalen skulle förkastas och i andra hand på att straff inte skulle dömas ut.

HD konstaterade att flottiljamiralen i strid med förvaltningslagens jävsbestämmelser av oaktsamhet hade brutit mot en skyldighet som hör till tjänstgöringen

- genom att i egenskap av kommendör vid Kustflottan såsom jävig delta i behandlingen av ett ärende som berörde hans son, genom att godkänna en höjning av procentsatsen för sonens personliga lönedel,

- genom att i egenskap av stabschef vid Marinstaben såsom jävig delta i behandlingen av ett ärende som berörde hans makas systers make, genom att fastställa att denne skulle föreslås bli utsedd till en avdelningschefspost vid Marinstaben,

- genom att i egenskap av stabschef vid Marinstaben såsom jävig delta i behandlingen av ett ärende som berörde hans makas systers make, genom att för Marinens kommendör föredra ett ärende som gällde Marinstabens förslag rörande företrädesordningen för föreslagna utmärkelsetecken, där makans systers make var den första mottagaren av utmärkelsetecken, och genom att underteckna förslaget rörande utmärkelsetecken, samt

- genom att i egenskap av stabschef vid Marinstaben såsom jävig delta i behandlingen av ett ärende som gällde hans makas systers make, genom att föra ett utvecklingssamtal med denne och utföra den prestationsbedömning som hörde samman med fastställelse av dennes lönedel.

HD ansåg att det lindriga bötesstraff som normalt skulle ha dömts ut för gärningarna enligt lagen kunde betraktas som oändamålsenligt på grund av den långa avstängningen från tjänsteutövning och de negativa konsekvenserna för flottiljamiralens yrkeskarriär, och domstolen avstod därför från att döma ut straff.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsinformation: Föredragande Jussi Virtanen, tfn 02956 40064, jussi.e.virtanen(at)oikeus.fi

Avgörandet (2.7.2021, R2020/797), som inte offentliggjorts som prejudikat, kan beställas hos högsta domstolens kommunikationstjänster, tfn 02956 40060, viestinta.kko(at)oikeus.fi

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum