Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

En omfattande utredning av nuläget visar att utmaningarna inom vattentjänsterna i de österbottniska landskapen ökar (landskapen i Österbotten)

Dela

I de österbottniska landskapen kommer man att stöta på utmaningar när det gäller att säkerställa vattentjänsternas kvalitet och tillgång under de närmaste årtiondena. Detta framgår av den omfattande utredningen som NTM-centralen i Södra Österbotten har publicerat om nuläget inom vattentjänsterna i sitt verksamhetsområde.

Nätverkssaneringsarbete pågår. Foto: Jari Jantunen
Nätverkssaneringsarbete pågår. Foto: Jari Jantunen

I de österbottniska landskapen finns sammanlagt 162 anläggningar enligt lagen om vattentjänster,vilket är cirka 15 procent av alla vattentjänstverk i hela landet.Den landsortsbetonade bebyggelsen och långa avstånd gör det svårare att ordna vattentjänsterna.På grund av detta har det uppstått ett stort antal små vattentjänstaktörer som sköter vattenanskaffningen och vattendistributionen.

Framtidsutmaningen för vattentjänstverken i området är att vatten- och avloppsnäten föråldras och samhällsstrukturen förändras.I glesbygdsområden blir fastigheter tomma när invånarna flyttar till växande tätorter.Behovet av vattentjänster på landsbygden kan dock öka kraftigt när enhetsstorleken på djurgårdar som behöver mycket vatten flerdubblas.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort en utredning av vattentjänsternas nuläge i området som en del av arbetet med att göra upp vattentjänststrategin för västra Finland 2050:

Resursernas tillräcklighet oroar

Åldrande anläggningar och nätverk medför utmaningar för vattentjänstverken allteftersom nätverkens saneringsskuld och kostnaderna för underhållet ökar.

Dessutom är driftpersonal i bisyssla och personalbrist en betydande faktor som påverkar anläggningarnas driftsäkerhet och kvalitet.På basis av enkäten som utfördes bland vattentjänstverken sysselsätter nästan 60 procent av vattentjänstverken i NTM-centralen i Södra Österbottens område endast 1–3 personer.

”Utmaningen för de regionala vattentjänsternas framtid är att anläggningarna, nätverken och personalen åldras.Samtidigt blir områdets tillväxtcentrum större och resurser går åt till att bygga nya nätverk och vattentjänster.Det finns mycket att göra för att säkerställa vattentjänstverkens drift både när det gäller arbetskraft och ekonomi.”, säger vattenhushållningsexpert Sirpa Lindroos.

Vattendistributionen fungerar väl i normalläge

Vattenledningsnätet i de österbottniska landskapen är tämligen omfattande och avloppsnätet behöver knappast heller utvidgas mer.Behovet av nya nätverk är koncentrerat främst till tillväxtområden, vilket betyder att i framtida investeringar kan man fokusera mer på att sanera och underhålla vatten- och avloppsinfrastrukturen.

Samtidigt som saneringsskulden i nätverken åtgärdas bör även vattentjänsternas driftsäkerhet utvecklas för att vattentjänstverken ska kunna säkerställa tillgången till vatten även i exceptionella situationer.Målet är att ordna vattendistributionen så att områdets kommuner och även små vattentjänstverk skulle vara kontakt med varandra i händelse av störningssituationer.Driftsäkerheten har förbättrats genom att bygga kommun- och landskapsöverskridande förbindelsevattenledningar och överföringsavlopp mellan anläggningarna.

”Det är problematiskt att inte alla, särskilt små vattentjänstverk, har tillräckliga system för att följa upp nätverkens driftsäkerhet.Om driftstörningar upptäcks skulle ibruktagning av ny teknik och exempelvis förbättring av distansövervakningen påskyndas.”, berättar vattentjänstgruppens chef Nico Karlström.

Nyckelord

Kontakter

Vattentjänstgruppens chef Nico Karlström, tfn 0295 027 647
Vattenhushållningsexpert Sirpa Lindroos, tfn 0295 027 869

Bilder

Nätverkssaneringsarbete pågår. Foto: Jari Jantunen
Nätverkssaneringsarbete pågår. Foto: Jari Jantunen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum