Uudenmaan ELY-keskus

En regional samarbetsgrupp ska ge fart åt livsmiljöprogrammet Helmi

Dela
Samarbetsgruppens primära syfte är att främja genomförandet av Helmi-programmet och att informera om programmet på regional nivå. Samarbetsgruppen tillsätts med stöd av statsrådets principbeslut om livsmiljöprogrammet Helmi. NTM-centralen tillsatte en Helmi-samarbetsgrupp för Nyland i slutet av år 2022.
Hanko, Isolähde, Lähteinen korpi, Lähdesara, Bild: Paula Salomäki
Hanko, Isolähde, Lähteinen korpi, Lähdesara, Bild: Paula Salomäki

Allokeringen av resurser blir effektivare och kostnaderna minskar då vi samarbetar för att skydda den biologiska mångfalden. Helmi-samarbetsgruppen strävar därför efter ett ökat samarbete mellan olika instanser. Samarbetsgruppen förmedlar information till medlemmarna om naturvårds-, iståndsättnings- och restaureringsåtgärder som vidtas på deras område. Samarbetsgruppen kan också informera Helmi-programmets nationella uppföljningsgrupp om vad som sker på deras område.  

Samarbetsgruppens första uppgift är att ge förslag på Helmi-kluster för Helmi-programmets uppföljningsgrupp. Statsrådets principbeslut om Helmi-programmet är utgångspunkt också då dessa kluster grundas. Målet med klustren är att rikta åtgärderna i Helmi-programmet så effektivt som möjligt till områden där man har identifierat att det finns Helmi-livsmiljöer som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden. Nyttan av att koncentrera Helmi-åtgärderna och eventuella andra finansieringskällors insatser inom mångfald syns på följande sätt:  

– Vi kan beakta större livsmiljöhelheter och bl.a. förbättra konnektiviteten mellan och kvaliteten på de befintliga skyddsområdena. Vi kan också genomföra omfattande planer och ställa upp flera mål för avrinningsområden, konstaterar Paula Salomäki, som är samarbetsgruppens sekreterare vid NTM-centralen i Nyland.

Samarbetsgruppen kan genom sin verksamhet sprida information om Helmi-programmet och dess mål till en så bred publik som möjligt. Alla programmets iståndsättnings-, restaurerings- och vårdåtgärder samt det skydd av myrar som utförs inom Helmi-programmet grundar sig på markägarnas frivillighet. Till samarbetsgruppens uppdrag hör i fortsättningen att aktivera de lokala aktörerna så att dessa deltar i projekt som främjar den biologiska mångfalden. För att stoppa förlusten av biologisk mångfald och bevara vårt naturarv krävs samarbete och aktiva åtgärder.

I Nylands samarbetsgrupp deltar ett stort antal aktörer. Bland annat deltar kommunerna och de ekonomiska regionerna, representanter för markägarna (MTK, SLC, Södra skogsreviret), organisationer och föreningar (FNF Nylands distrikt, Borgånejdens Fågelförening, Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa, Föreningen Nylands friluftsområden, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå, Västra Nylands vatten och miljö). Nylands förbund, Finlands skogscentral, Finlands viltcentral och Stora Enso är också representerade liksom även NTM-centralen och Forststyrelsen.

Helmi-livsmiljöprogrammet

Inom Helmi-programmet griper man tag i de största, direkta orsakerna till att Finlands natur blir allt fattigare: livsmiljöerna blir allt färre och deras värde försämras. Målsättningen med Helmi-programmet är att stärka den finska naturens mångfal och förbättra livsmiljöernas tillstånd bl.a. genom att skydda och restaurera myrar, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogsnatur samt småvatten och strandnatur. Projekten grundar sig på markägarnas frivillighet. Ersättning betalas för skyddsområdena och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Nyckelord

Kontakter

Ilpo Huolman, enhetschef, 0295 021 393
Paula Salomäki, naturvårdsexpert, 0295 021 292
E-post: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Hanko, Isolähde, Lähteinen korpi, Lähdesara, Bild: Paula Salomäki
Hanko, Isolähde, Lähteinen korpi, Lähdesara, Bild: Paula Salomäki
Ladda ned bild
Hanko, Kolaviken, Dyyniketo-orvokki, Bild: Paula Salomäki
Hanko, Kolaviken, Dyyniketo-orvokki, Bild: Paula Salomäki
Ladda ned bild
Hanko, Tvärminne, Papelorikko, Bild: Paula Salomäki
Hanko, Tvärminne, Papelorikko, Bild: Paula Salomäki
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum