Aluehallintovirasto

Enkät: grundskolelevernas behov av elevvård har ökat under coronaepidemin

Dela

Särskilt behovet av kuratorer har ökat i skolorna. Sämst är tillgången till psykolog- och läkartjänster. Undantagsarrangemangen till följd av coronaläget har återspeglat sig på skolhälsovårdens resurser och elevernas behov av stöd.

Regionförvaltningsverkens och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Av den enkät som regionförvaltningsverken och undervisnings- och kulturministeriet gjorde vecka 41 framgår det att elevernas behov av elevvård har ökat i en stor del av kommunerna under coronaepidemin. Enkäten riktade sig till kommunerna och privata utbildningsanordnare.

Sammanlagt 67 % av dem som besvarade enkäten bedömde att behovet av kuratorer har ökat eller ökat betydligt jämfört med tidigare höstar. När det gällde behovet av psykologer var motsvarande siffra 53 %, i fråga om behovet av hälsovårdare 47 % och gällande behovet av läkare 28 %.

Respondenterna bedömde också om elevvården räckte till i förhållande till behovet. Sämst är tillgången till psykologer och läkare. 58 % bedömde att tillgången till psykologer som högst är på en måttlig nivå. När det gäller tillgången till läkare var motsvarande siffra 56 %. Av respondenterna bedömde 74 % att tillgången till kuratorer var god eller bättre än god, medan 76 % bedömde att tillgången till hälsovårdare var god eller bättre än god.

- Under coronaepidemin har de psykiska problemen och inlärningsproblemen ökat, så behovet av stöd är ännu större än vanligt. Det är viktigt att kommunerna håller fast vid en tillräcklig hög nivå på elevvårdstjänsterna  så länge epidemin pågår.  Varje ung människa måste få det stöd hen behöver, om vi ska lyckas hålla epidemins följdverkningar så små som möjligt, säger undervisningsminister Li Andersson.

I enkätsvaren lyftes bland annat fram att eleverna känner otrygghet, har behov av vuxen närvaro och att frånvaron har ökat. För närvarande behövs det särskilt mer psykologer. I skolhälsovården arbetar man nu med att korta av de köer som uppstod på våren.

I många kommuner kan elevvården för elever i distansundervisning ordnas på distans. Tjänsterna som erbjuds på distans har gjort tjänsteutbudet mångsidigare. Distanstjänsterna kan också lämpa sig bättre för en del elever.

Insamlingen av uppgifter fortsätter

Under vecka 41 samlade regionförvaltningsverken och undervisnings- och kulturministeriet in uppgifter om elevvården och coronaläget hos anordnare av grundläggande utbildning i Finland. Enkäten besvarades av 206 kommuner (svarsprocent 70,1) och 28 privata utbildningsarrangörer (svarsprocent 37). För kommunernas del kan urvalet anses vara representativt och för de privata utbildningsanordnarna riktgivande.

Under våren och hösten 2020 har liknande enkäter skickats till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik. Insamlingen av uppgifter fortsätter med regelbundna enkäter under slutet av året. Nästa enkät skickas till utbildningsanordnarna vecka 44. Enkätrapporterna publiceras på webbplatsen rfv.fi under Aktuellt / Corona - kommunrapporter.

Rapport, vecka 41 (elevvård)

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare information

Vid regionförvaltningsverken:
Mari Kyllönen, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 018 664
Anu Liljeström, överinspektör, tfn 0295 016 224
fornamn.efternamn@rfv.fi

Vid undervisnings- och kulturministeriet:
Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330 032, mika.puukko@minedu.fi
Heli Nederström, undervisningsråd, tfn 0295 330 122, heli.nederstrom@minedu.fi

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Alueellinen valmiustoimikunta pohti kausityövoiman turvaamista alkutuotannossa (Länsi- ja Sisä-Suomi)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 20.11.2020 puheenjohtajan, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla yhteensovittaakseen ja koordinoidakseen koronatilannetta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Kokouksen asiantuntijaesitelmän piti maatalousneuvos Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä teemanaan ulkomaisen kausityövoiman käyttö alkutuotannon elinkeinoissa.

Den regionala beredskapskommittén dryftade tryggandet av säsongsarbetskraft i primärproduktionen (Västra och Inre Finland)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Den regionala beredskapskommittén sammanträdde den 20 november 2020 under ledning av ordföranden, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen för att samordna och koordinera coronasituationen inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Mötets expertföredrag med temat anlitande av utländsk säsongsarbetskraft i primärproduktionens näringar hölls av lantbruksrådet Kirsi Heinonen från jord- och skogsbruksministeriet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum