Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Enkät: I skolorna varierar genomförandet av hygienrekommendationerna

Dela

En stor del av UKM:s och THL:s rekommendationer gällande coronaviruset genomförs väl i skolorna, men en del är svårare att omsätta i praktiken. Man har varit tvungen att fortsätta med exceptionella undervisningsarrangemang på olika håll i Finland även hösten 2021.

I grundskolorna genomförs undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer om förebyggande av coronaviruset varierat, framgår det av regionförvaltningsverkens och undervisnings- och kulturministeriets enkät till kommunerna i november.

Över 80 procent av respondenterna ansåg att uppdelningen av skolmåltiderna genomförts väl. Likaså ansåg över 80 procent att barnen får den närhet och trygghet de behöver trots skolornas undantagsarrangemang. 42 procent av respondenterna bedömde att det endast delvis eller i liten utsträckning är möjligt att följa THL:s hygien- och avståndsrekommendationer i skolskjutsarna. Över hälften av respondenterna upplevde däremot att det var svårt att dela upp undervisningen och rytmisera verksamheten för att följa rekommendationerna.

En del av kommunerna har gemensamma rutiner med anknytning till rekommendationerna, medan en del tillämpar en skolspecifik praxis. Utmaningarna hänger samman med att det i skolorna är svårt att omsätta rekommendationerna i praktiken eller att alla elever inte följer dem.

”Skolorna har noggrant bekantat sig med de anvisningar och rekommendationer som getts på basis av enkäten och strävat efter att genomföra dem på bästa möjliga sätt, även om förhållandena varierar. Skolfolket förtjänar ett stort tack för sitt arbete i svåra situationer”, konstaterar utbildningsväsendets överinspektör Mari Kyllönen vid regionförvaltningsverket.

Siffrorna för distansundervisning på samma nivå som året innan

Nästan var fjärde respondent har fattat beslut om exceptionella undervisningsarrangemang på grund av coronaviruset under höstterminen 2021. Proportionellt sett har flest arrangemang gjorts i Västra och Inre Finland (38 procent av respondenterna i området).

16.11.2021 fanns det 6 469 elever i distansundervisning i hela landet, vilket är på samma nivå som för ett år sedan. 10.11.2020 var motsvarande siffra 6 701. Enligt enkäten har cirka 300 elever fått hemundervisning under höstterminen 2021.

213 kommuner och 32 privata utbildningsanordnare svarade på enkäten som genomfördes vecka 46.

Regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet har skickat enkäter till anordnare av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik sedan våren 2020. Genom enkäterna har man kartlagt coronasituationens effekter på den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

De senaste enkätrapporterna finns på avi.fi: Lägesbild från den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Mer information:

Regionförvaltningsverken:

överinspektör för undervisningsväsendet Mari Kyllönen, tfn 0295 018 664

fornamn.efternamn@rfv.fi

Undervisnings- och kulturministeriet:

undervisningsråd Heli Nederström, tfn 0295 330 122

fornamn.efternamn@gov.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum