Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo stads revisionsnämnd har publicerat utvärderingsberättelsen för 2019

Dela

Årligen uppnås endast cirka hälften av de resultatmål som fullmäktige ställt upp. Revisionsnämnden anser att processen för att ta fram resultatmål bör utvecklas så att de så bra som möjligt styr verksamheten i den riktning som fullmäktige beslutar. För att ha en styrande effekt ska resultatmålen vara utmanande, men samtidigt genomförbara och verkningsfulla.

Utmaningar för stadens ekonomi var att skatteintäkterna ökade långsamt och att behoven av tjänster och investeringar ökade som en följd av folkökningen och den förändrade befolkningsstrukturen. Årsbidraget på 171,4 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat på –7,5 miljoner euro var båda sämre än året innan. Nettoverksamhetsutgifterna ökade med 5,8 procent. År 2020 kommer att bli ännu mer utmanande på grund av konsekvenserna av coronaviruspandemin. Stadsstyrelsens fattade i mars 2020 ett beslut om att inleda beredning och genomförande av åtgärder som krävs för att balansera ekonomin. Detta är nödvändigt för att staden ska klara av undantagssituationen.

Sysselsättningsgraden i Esbo har sjunkit sedan 2018. Kostnaderna för stadens andel av arbetsmarknadsstödet, de så kallade straffavgifterna, är högre än året innan. Esbo deltar i kommunförsöket med sysselsättning som inleds i början av år 2021. Enligt revisionsnämnden ska sysselsättningstjänsterna fortsätta och effektivisera sysselsättningsfrämjande åtgärder som bidrar till att stadens kostnadsandel kan dämpas och sysselsättningsanslagen bättre kan inriktas på att öka sysselsättningen.

Enligt stadens strategi Berättelsen om Esbo är stadens bästa resurser dess invånare, sammanslutningar och företag. Invånar- och kundorientering är ett av värdena i Berättelsen om Esbo. Revisionsnämnden utvärderade år 2019 invånar- och kundorienteringen inom bibliotekstjänsterna, stadsplaneringscentralen, hälsovården och munhälsovården. Invånar- och kundorientering ska byggas in i alla stadens funktioner och tjänster.

Social- och hälsovårdssektorn ordnar serviceboende med heldygnsomsorg för äldre Esbobor. Kommunen är skyldig att övervaka lagligheten och kvaliteten både i den egna verksamheten och inom de köpta tjänsterna. Tillsynen utförs som egenkontroll, systematisk proaktiv tillsyn och reaktiv tillsyn. Esbo producerar serviceboende med heldygnsomsorg enligt modellen med flera producenter med hjälp av egen produktion, köpta tjänster och tjänster som produceras med servicesedlar. De köpta tjänsterna utgör 80 procent av den totala tjänsteproduktionen. Enligt enkäter är det ingen skillnad mellan köpta tjänster och egen produktion i fråga om kundnöjdhet och tjänsternas kvalitet. Under 2019 har tillsynen över vårdhem effektiviserats och upptäckta missförhållanden åtgärdats. Det har gjorts fler både på förhand anmälda och oanmälda tillsynsbesök på vårdhemmen än året innan.

Behovet av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning beräknas öka med cirka tio procent per år. Den ökande efterfrågan tillgodoses genom mångsidiga boendetjänster. Tillsynen över boendetjänster för personer med funktionsnedsättning genomförs som en del av det grundläggande arbetet, och de kalkylerade resurserna för tillsyn är 0,25 årsverken, vilket i huvudsak räcker till för att genomföra reaktiv tillsyn. Revisionsnämndens rekommendation är att tillsynen bör vara mer systematisk och att tillräckliga resurser ska tryggas för att genomföra tillsynen.

Revisionsnämndens utvärdering bygger på utvärderingsplanen som omfattar fullmäktigeperioden och på det årliga utvärderingsprogrammet. Utvärderingsberättelsen överlämnades till fullmäktiges ordförande 5.5.2020.

Ytterligare upplysningar lämnas av revisionsnämndens ordförande Paula Viljakainen, tfn 050 5727 497.

Bilder

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum