Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 9.4.2018

Jaa

Lautakunta päätti kokouksessaan mm. suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon muuttamisesta 1.8.2018 alkaen.

3 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 Oppimisen arviointi muuttaminen (Pöydälle 21.3.2018)

Muutokset Espoon perusopetuksen opetussuunnitelmaan
Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on määrätty asioista, jotka opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa. Espoon kuntakohtaista opetussuunnitelmaa tulee täydentää luvun 6 Oppimisen arviointi osalta opetussuunnitelman linjausten mukaisesti.

Arviointi lukuvuoden päättyessä:
- Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Arviointi on sanallista vuosiluokilla 1-4. Vuosiluokilla 5-9 annetaan numeroarviointi. Numeroarviointia voi täydentää sanallisella arvioinnilla.
- Valinnaiset aineet vuosiluokilla 1-4 arvioidaan sanallisesti. Vuosiluokilla 5-9 valinnaiset aineet, jotka ovat laajuudeltaan alle kaksi vuosiviikkotuntia arvioidaan sanallisesti ja laajuudeltaan kaksi vuosiviikkotuntia tai enemmän arvioidaan numeroin.
- Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluista oppiaineista annetaan sanallinen arviointi kaikilla vuosiluokilla.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana kohta ”Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain”:
Espoossa oppilaan opintojen edistymistä ja mahdollista tuen tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Lukuvuoden tavoitteista suoriutumista arvioidaan myös aina arviointikeskustelussa sekä välitodistuksen antamisen yhteydessä. Mikäli on riski, että oppilas saa hylätyn arvosanan, tulee asiasta keskustella viipymättä oppilaan kanssa ja olla yhteydessä huoltajiin toimenpiteiden sopimista varten.

Seuraavalle vuosiluokalle siirtämisestä ja luokalle jättämisestä päätettäessä otetaan huomioon lapsen etu. Oppilas voidaan jättää luokalle, mikäli hän on saanut yhden tai useamman hylätyn arvosanan tai yleisen heikon koulumenestyksen vuoksi, vaikka yksikään suoritus ei olisi hylätty.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle järjestetään hänelle soveltuva näyttömahdollisuus, joka voi sisältää erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttöjä. Näytöistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa. Erilliset näytöt järjestetään pääsääntöisesti hyvissä ajoin ennen kevätlukukauden päättymistä, mutta oppilaan edun niin vaatiessa, näyttö voidaan järjestää vielä lukuvuoden päättymisen jälkeen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
1. hyväksyi Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 Oppimisen arviointi muutokset,
2. oikeutti suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja
3. päätti, että muutokset tulevat voimaan heti.

Lisäksi lautakunta päätti tehdä asiassa valmistelukehotuksen uuden opetussuunnitelman vaikutusten tarkemmaksi analysoimiseksi oppimisen arviointia koskien ja numeroarvioinnin aloittamisen aikaistamiseksi. Lautakunta kiinnittää huomioita siihen, että myös oppilaiden vanhemmilla tulee olla riittävän informatiiviset mahdollisuudet seurata oppimisen arviointia varhaisesta vaiheesta lähtien.


4 Suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon muuttaminen 1.8.2018 alkaen: varhennettu kielenopetus ja yläkoulun B1-kielen lisätunti (Pöydälle 21.3.2018)

Valtuusto päätti 7.12.2017 osana vuoden 2018 talousarviota ja -suunnitelmaa varhentaa kielen opiskelua alakoulussa yhdellä vuosiviikkotunnilla sekä lisätä B1-kielen opiskeluun yläkoulussa yhden vuosiviikkotunnin. Valtuusto osoitti varhennettuun kielen opetukseen alakoulussa 150 000 euroa ja yläkoulun B1-kielen lisätuntiin 300 000 euroa.  Vuosiviikkotunnin lisääminen varhennettuun kielen opetukseen alakoulussa luo menopaineita vuoden 2019 toimintamenoihin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että valtuuston osoittama lisätunti varhennetun kielen opiskeluun sijoitetaan 2. luokalle koulun A1-kielen tai A-kielten kielisuihkuopetukseen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tuodaan myöhemmin keväällä 2018 päätettäväksi esitys kielisuihkuopetuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi koulut, jotka tarjoavat suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman mukaisesti varhennettua A-kielen opetusta ja ovat käyttäneet opetukseen Espoo-tunteja, voivat käyttää kyseisen lisätunnin koulun määrittelemällä tavalla edistämään jonkin oppiaineen opetuksen tavoitteiden saavuttamista 2. vuosiluokalla, eli samaan tarkoitukseen, johon muut koulut Espoo-tunteja käyttävät.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että B1-kielen opetukseen lisätään kaksi lisätuntia (sama taso kuin Helsingissä), yksi tunti sekä 7. ja 8. luokalle. Tähän valmistellaan tarvittava lisäbudjetti.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Espoon suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon. Muutettu tuntijako tulee voimaan 1.8.2018 alkaen kuitenkin siten, että sitä noudatetaan 9. vuosiluokan osalta 1.8.2019 lukien.

Lautakunta toivoo lisäksi, että seuraavaan budjettiin valmistellaan kielenopetuksen varhentaminen riittävällä tuntimäärällä niin ykkös- kuin kakkosluokalle niillä A-kielillä, joita koulussa opetetaan. Nyt käynnistyvässä kielisuihkutuksessa pyritään varmistamaan toteutus koulussa olevilla A-kielillä, tarvittaessa esimerkiksi kerhotoiminnan avulla.

Lautakunta päätti myös, että englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen osalta selvitetään olisiko mahdollista siirtää varhennetun kielen opetuksen tunti toisen luokan sijaan kolmannelle luokalle.


5 Lausunto valtuustoaloitteeseen varhaisimpien koulun alkamisaikojen myöhentämiseksi yläasteilla (kv-asia, Pöydälle 21.3.2018)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon valtuutettu Henna Kajavan ja 24 muun valtuutetun 11.12.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen varhaisimpien koulun alkamisaikojen myöhentämiseksi yläasteilla:

Perusopetusasetuksen mukaan yläkoulussa oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 7 oppituntia (Perusopetusasetus 4 §). Koulujen työajat määritellään vuosittain koulun johtokunnan hyväksymässä lukuvuosisuunnitelmassa. Koulujen työaika toimeenpannaan lukujärjestysten kautta. Työaikaa koskevissa suunnitelmissa tulee huomioida koulun opetusryhmien määrä, tilojen saatavuus sekä henkilöstöresurssit. Lisäksi koulujen alkamis- ja päättymisaikoja määrittelevät valinnaisten aineiden sekä alueellisten ja kaupunkitasoisten opetusryhmien sijoittuminen lukujärjestykseen.  Kaikki valmisteluun osallistuneet tahot ovat kannattaneet kokeilua, mutta samalla todenneet, että jokaisen koulun tulee päättää asiasta koulun omien lähtökohtien perusteella. Ennen päätöksen tekoa tulee myös huoltajia ja oppilaita kuulla koulukohtaisesti. Koulupäivän aloitusajan myöhentäminen vaikuttaa koulupäivän päättymisaikaan. Oppilaiden iltapäivään sijoittuvat harrastukset voivat vaikuttaa oppilaiden ja huoltajien näkemyksiin koulutuntien alkamisesta ja päättymisestä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että perusopetuksessa voidaan kokeilla koulun alkamisaikojen myöhentämistä siten, että kaikki yläkoulut voivat halutessaan toteuttaa kokeilun. Koulu harkitsee omien edellytystensä mukaan kokeiluun lähtemistä sen jälkeen, kun koulu on kuullut oppilaskuntaa, johtokuntaa ja vanhempainyhdistystä.

6 Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkko sekä tilankäyttösuunnitelma vuosille 2018-2027 (osittain palautettu 14.2.2018, pöydälle 6.3.2018, osittain palautettu 21.3.2018)

Lautakunnan kokoukseen tuotujen uusien tietojen valossa lautakunta edellyttää, että selvitetään seuraavat vaihtoehdot:

- Pohjois-Tapiolan lukiolle neuvotellaan tilat Maarintieltä tai muista Otaniemen alueen tiloista ja Olarin lukiolle muista alueen tiloista.
- Olarin lukiolle ja Pohjois-Tapiolan lukiolle neuvotellaan tiloja Maarintieltä tai muusta tilasta Otaniemen alueella.

Molemmissa vaihtoehdoissa arvioidaan myös mahdollisuus toteuttaa ne SAAS-mallia hyödyntäen ja tilojen kokonaishinta, toimivuus, pedagoginen painotus ja muut relevantit seikat huomioidaan esityksissä.

Otaniemessä sijaitsevien lukioiden käyttöön varmistetaan riittävät liikuntatilat.

Hätäväistötilojen tarpeesta (500 oppilaspaikkaa) ja toteutuksesta tehdään tilankäyttösuunnitelman lisäksi vertailu viimeistään syyskuuhun 2018 mennessä. Vertailussa tarkastellaan alueelliseen tarpeen perusteella pysyviä hätäväistötiloja suhteessa mahdollisuuteen hankkia tarvittaessa siirtokelpoisia tiloja eri alueille ja suhteessa Tapiolan alueelle syntyvään tilakapasiteettiin, jonka on kerrottu olevan liian suuri vuodesta 2020 alkaen. Pysyvien hätäväistötilojen osalta tarkastellaan sijaintia, tilojen monikäyttöisyyttä, aikataulua ja kustannuksia.

Lämpömiehenkuja 3:n vuokraustarve tarkastellaan vielä uudelleen Tapiolan alueen kapasiteettitarvetta vasten.Saadun selvityksen mukaan Leppävaaran lukion kuntokartoitus valmistuu huhtikuun aikana ja lukion tilaratkaisuksi on käynnissä kolmen eri tilavaihtoehdon selvitys Leppävaaran urheilupuiston lähistöllä. Lautakunta päätti, että se päättää Leppävaaran lukion tiloista, kun kartoitus ja selvitys valmistuvat. Tilaratkaisun tulee tukea Leppävaaran urheilulukiohanketta.Lautakunta päätti pyytää tilapalveluilta sekä teknisen toimen johtajalta selvityksen, miksi lautakunta sai päätöstä koskevia tietoja vasta lautakunnan kokoukseen.

Muilta osin päätettiin esittelijän esityksen mukaan.

 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Inka Hopsu, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 758 9545
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme