Institutet för hälsa och välfärd THL

Europeiska badvattenrapporten: Vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Finland är hög

Dela

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten.  Största delen av badvattnen i Finland, över 95 procent, klassificerades som utmärkta eller goda, vilket är tre procentenheter fler än 2019.

Till kategorin tillfredsställande, dvs. den lägsta godkända klassen, hörde fem stränder, vilket är mindre än två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig.

En större andel än tidigare av badvattnen i inlandet och vid kusten i den bästa kvalitetsklassen  

I Finland har allt fler badvatten i inlandet eller vid kusten klassificerats som antingen utmärkt eller bra. Dessa två bästa kvalitetsklasser omfattade 97 procent av alla badvatten i inlandet. Vid kusten klassificerades nästan 90 procent av alla badvatten som utmärkt eller bra, vilket är 10 procentenheter mer än 2019.

Den positiva utvecklingen av badvattnets kvalitet som syns i statistiken förklaras delvis med att det har tagits tillräckligt med prover från allt fler badstränder, vilket gör det möjligt att fastställa kvalitetsklassen. Av badvattnen i Finland var endast fem utan kvalitetsklass, eftersom vattenkvaliteten ännu inte hade följts upp tillräckligt länge. På en av stränderna hade man vidtagit åtgärder för att förbättra badvattnets kvalitet, och resten var nya badstränder.

”Materialet innehåller tyvärr också några badvatten som klassificerats som dåliga. Jag hoppas att man på dessa badstränder får reda på orsaken till föroreningen av vattnet och att det är möjligt att vidta åtgärder för att förbättra badvattnets kvalitet", berättar Outi Zacheus, specialplanerare vid THL.  

Basuppgifter om enskilda badstränder och badvattenklasserna som används i uppföljningen finns i Europeiska miljöbyråns webbtjänst. Enligt uppgifterna i tjänsten fanns det proportionellt sett flest badvatten som klassificerats som utmärkta i Cypern, Österrike och Grekland.

På sommaren under badsäsongen informeras om badvattnets kvalitet på badstränderna och till exempel på kommunernas webbplatser. Under badsäsongen uppdateras uppgifterna inte i Europeiska miljöbyråns webbtjänst.

Förekomsten av blågrönalger beaktas inte i klassificeringen av badvattnets kvalitet  

Även om de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i Finland också följer upp förekomsten av blågrönalger i badvattnen, beaktar man i klassificeringen av badvattnen enligt badvattendirektivet inte hur vanligt förekommande blågrönalger är eller hur mycket alger som finns.

"Information om situationen gällande blågrönalger ges på badstranden och på kommunernas webbplatser. Eftersom förekomsten av blågrönalger i badvattnet kan variera till och med under en dag, är det bra om simmaren bedömer badvattnets status innan han eller hon går i vattnet. I badvatten med blågrönalger ska man undvika att simma", påminner Zacheus.  

I den europeiska badvattenrapporten klassificeras badvattnets kvalitet på de stränder där man regelbundet under fyra badsäsonger har följt upp mängden bakterier som indikerar förorening med avföring i badvattnet. Utifrån mängden bakterier kan man uppskatta till exempel avloppsvattnets inverkan på badvattnet.    

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar årligen resultaten av de kommunala hälsoskyddsmyndigheternas badvattenövervakning till Europeiska kommissionen. Den nyligen publicerade rapporten baseras på övervakningarna från badsäsongerna 2017–2020. Rapporten innehåller landsspecifika sammanfattningar om badvattnens kvalitet och sammanlagt finns det resultat från över 22 000 europeiska badstränder.   

Sommaren 2020 fanns det sammanlagt 303 allmänna badstränder i Finland, varav 225 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten.  

Tilläggsuppgifter

Europeiska badvattenrapporten 2020 – European bathing water quality in 2020
Europeiska miljöbyrån 

Badvatten
THL

Outi Zacheus
specialplanerare
THL
tfn 029 524 6374
fornamn.efternamn@thl.fi   

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL samlar in modersmjölkprover – syftet är att reda ut hur mammor och barn exponeras för miljögifter25.8.2021 15:26:36 EEST | Tiedote

THL har börjat samla in modersmjölkprover. För undersökningen rekryteras mammor på Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och i Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Genom att undersöka proverna strävar man efter att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Man intresserar sig till exempel för dioxiner, PCB-föreningar, vissa brandskyddsämnen, fluorerade ytbehandlingsämnen och tillsatsämnen i plast. "Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare. Resultaten kan till exempel användas i kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder samt för att främja amningen", berättar THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta. Hur kan man delta i undersökningen? Personalen på förlossningsavdelningarna berättar för mammo

THL belönade Sekasin Kollektiivi för det betydelsefulla arbete de gjort för främjandet av folkhälsan23.8.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Folkhälsopriset år 2021 har tilldelats Sekasin Kollektiivis Sekasin-chatt-tjänst. THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. Folkhälsopriset tilldelas för ett betydelsefullt arbete som främjar den finländska folkhälsan. Sekasin Kollektiivi är koordinerad av MIELI psykisk hälsa Finland RF, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-lapsikylä. Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 12–29-åringar. Tjänsten har erbjudits på nätet sedan år 2017 och i den dejourerar organisationernas professionella och utbildade frivilliga. Tjänsten baserar sig på stöd med låg tröskel, att lyssna på och bemöta den unga. I chattjänsten lyssnar man på barn och unga i kanaler som passar dem och som är lättillgängliga. ”Under coronaepidemin har Sekasin-chatten varit en viktig stödtjänst för barn och unga. I chatten kan unga diskutera problem och saker som bekymrar dem utan namn och konfidentiellt.”, säger THL:s överläkare Terhi Aalto-Setälä. ”Vi är m

THL rekommenderar att karantäntiden för corona förkortas till 10 dygn2.8.2021 10:16:58 EEST | Tiedote

THL ändrar sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet. Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens varaktighet träder i kraft måndagen den 2 augusti 2021 och gäller inte varaktigheten på karantäner som inletts innan dess, om inte den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar något annat. Rekommendationen ändras eftersom ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantäntid. De grundläggande fri- och rättigheterna kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl. Karantänen kan förkortas ytterligare genom att ta ett test den sjätte dagen Kommunens smittskyddsläkare kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) sätta den som exponerats för corona i karantän. Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. På basis av det negativa testresul

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum