Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 25.7.2019

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på sina nuvarande eller lägre nivåer åtminstone under första halvan av 2020 och i varje fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa fortsatt inflationskonvergens mot dess mål över medellång sikt.

ECB-rådet avser att fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av ECB:s styrräntor och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB-rådet underströk även behovet av en hög grad av ackommoderande penningpolitik under lång tid i och med att både realiserad och prognosticerad inflationstakt under en längre tid envist har legat kvar under de nivåer som eftersträvas. Om inflationsutsikterna på medellång sikt fortsätter att understiga målet är ECB-rådet följaktligen fast beslutet att agera i linje med sitt åtagande till symmetri i inflationsmålet. ECB-rådet är därför redo att på lämpligt vis justera sina instrument för att säkerställa att inflationen varaktigt rör sig mot målet.

I detta sammanhang har ECB-rådet gett i uppdrag till de berörda Eurosystemskommittéer att undersöka möjligheter, inbegripet vägar att förstärka framtidsindikationerna om styrräntor, stödjande åtgärder, som utformningen av ett differentierat system för reserversättning, samt alternativ avseende storlek och sammansättningar av potentiella nya tillgångsköp.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

010 8311http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Credit institutions’ credit losses small31.7.2019 13:06:07 EESTPress release

Credit institutions operating in Finland incurred EUR 363 million in impairments and credit losses[1] in the past 12 months on loans granted to the public. This corresponds to 0.14% of the total stock of loans. In early 2018, a new model was introduced for the recognition of impairment losses (in Finnish only), but, since then, their amount relative to the loan stock has changed only slightly. Impairment losses on corporate loans in the past 12 months were slightly higher than on household loans (0.19% of the corporate loan stock). Impairment losses on corporate loans have, however, decreased on average in the past five years or so. Impairment losses incurred on household credit during the past 12 months, in turn, corresponded to 0.15% of the loan stock in June 2019. Notwithstanding the slight increase witnessed in the first half of 2019, impairment losses on household loans have remained virtually unchanged in recent years. Of the stock of household credit, impairment losses have espe

Små kreditförluster för kreditinstituten31.7.2019 13:00:26 EESTTiedote

Kreditinstitut med verksamhet i Finland redovisade 363 miljoner euro i nedskrivningar och kreditförluster[1] av lån till allmänheten under de senaste 12 månaderna. Detta motsvarar 0,14 % av den totala kreditstocken. Redovisningssättet för nedskrivningar ändrades i början av 2018, men deras proportionella andel av kreditstocken har sedan dess ändrats bara lite. Under de senaste 12 månaderna redovisades något mer nedskrivningar av företagslån (0,19 % av kreditstocken) än av hushållslån. Medelstorleken på nedskrivningarna av företagslån har emellertid minskat under de senaste ca fem åren. Nedskrivningar av hushållslån för 12 månader uppgick till 0,15 % av kreditstocken i juni 2019. Bortsett från den svaga ökningen under 2019 har nedskrivningarna av hushållslån hållits rätt så oförändrade under senaste år. Av hushållslån har speciellt nedskrivningar av konsumtionskrediter ökat under de senaste 12 månaderna. Under de senaste 12 månaderna uppgick nedskrivningarna av konsumtionskrediter till

Luottolaitosten luottotappiot vähäisiä31.7.2019 13:00:03 EESTTiedote

Suomessa toimivien luottolaitosten yleisölle myöntämistä lainoista kirjattiin 363 milj. euroa arvonalennuksia ja luottotappioita[1] viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä vastaa 0,14 %:a yhteenlasketusta lainakannasta. Arvonalennusten kirjaustapaa muutettiin vuoden 2018 alussa, mutta niiden lainakantaan suhteutettu määrä on tänä aikana muuttunut vain vähän. Yrityslainoista kirjattiin viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana arvonalennuksia hieman kotitalouslainoja enemmän (0,19 % lainakannasta). Yrityslainojen arvonalennukset ovat kuitenkin keskimäärin pienentyneet noin viiden viime vuoden aikana. Kotitalouslainojen 12 kuukauden arvonalennusten määrä vastasi puolestaan 0,15 %:a lainakannasta kesäkuussa 2019. Lukuun ottamatta pientä nousua kuluvana vuonna kotitalouslainojen arvonalennukset ovat pysyneet melko muuttumattomina viime vuosina. Kotitalouslainoista erityisesti kulutusluotoista kirjatut arvonalentumiset ovat kasvaneet viimeisten 12 kuukauden aikana. Yhteensä kulutusluotoista kirj

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum