Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 25.7.2019

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på sina nuvarande eller lägre nivåer åtminstone under första halvan av 2020 och i varje fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa fortsatt inflationskonvergens mot dess mål över medellång sikt.

ECB-rådet avser att fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjning av ECB:s styrräntor och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB-rådet underströk även behovet av en hög grad av ackommoderande penningpolitik under lång tid i och med att både realiserad och prognosticerad inflationstakt under en längre tid envist har legat kvar under de nivåer som eftersträvas. Om inflationsutsikterna på medellång sikt fortsätter att understiga målet är ECB-rådet följaktligen fast beslutet att agera i linje med sitt åtagande till symmetri i inflationsmålet. ECB-rådet är därför redo att på lämpligt vis justera sina instrument för att säkerställa att inflationen varaktigt rör sig mot målet.

I detta sammanhang har ECB-rådet gett i uppdrag till de berörda Eurosystemskommittéer att undersöka möjligheter, inbegripet vägar att förstärka framtidsindikationerna om styrräntor, stödjande åtgärder, som utformningen av ett differentierat system för reserversättning, samt alternativ avseende storlek och sammansättningar av potentiella nya tillgångsköp.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bank of Finland to draw up national plan to improve financial literacy29.1.2020 11:00:00 EETPress release

In recent years, household financial problems, payment defaults and indebtedness have increased in Finland. This has raised concern about whether Finns have sufficient skills to make economically sustainable decisions. In accordance with the Government Programme, several ministries will launch measures to reduce over-indebtedness and improve the ability of citizens to manage their personal finances. Furthermore, the Bank of Finland is now launching a project for the coordination of activities to improve national financial literacy. When it comes to the overall picture of the national economy, household debt in relation to income is higher than ever before. New forms of loans, operators outside the traditional banking sector and new practices have entered the market, which has increased the availability and attractiveness of loans. "This development creates risks for individuals and the national economy alike. We need both regulation and financial literacy to solve the problems. In fact

Finlands Bank utarbetar en nationell plan för att främja ekonomiskt kunnande29.1.2020 11:00:00 EETTiedote

Under de senaste åren har de finländska hushållens ekonomiska problem, betalningsstörningar och skulder ökat. Därför har man börjat fråga sig om finländarna har ett tillräckligt bra kunnande för att fatta beslut som är ekonomiskt hållbara. Ministerierna inleder nu i enlighet med regeringsprogrammet åtgärder för att minska överskuldsättningen och förbättra ekonomihanteringen. Samtidigt inleder också Finlands Bank ett projekt för att främja ekonomiskt kunnande. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är hushållens skulder i förhållande till deras inkomster större än någonsin tidigare. På marknaden finns nu både nya låneformer och nya aktörer och förfaranden som inte hör till banksektorn, vilket har gjort lånen mer lätt tillgängliga och attraktiva. - Den här utvecklingen ökar riskerna både för den enskilda människan och för samhällsekonomin. För att kunna lösa problemen behöver vi både reglering och ekonomiskt kunnande. Därför har justitieministeriet planerat flera åtgärder för att ingripa i

Suomen Pankki laatii kansallisen suunnitelman talousosaamisen edistämiseksi29.1.2020 11:00:00 EETTiedote

https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/puheet-ja-haastattelut/2020/paajohtaja-olli-rehn-suomalaisten-talousosaamisen-edistaminen Kotitalouksien talousongelmat, maksuhäiriöt ja velkaantuneisuus ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Tämä on herättänyt huolta siitä, onko suomalaisten osaaminen riittävää taloudellisesti kestävien päätösten tekemiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti ministeriöt käynnistävät toimia ylivelkaantumisen vähentämiseksi ja taloudenhallinnan parantamiseksi. Näiden lisäksi Suomen Pankki käynnistää nyt hankkeen talousosaamistyön koordinoinnista. Kansantalouden kokonaiskuvassa kotitalouksien velat suhteessa tuloihin ovat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Markkinoille on tullut uusia lainamuotoja, perinteisen pankkisektorin ulkopuolisia toimijoita ja toimintatapoja, mikä on lisännyt lainojen saatavuutta ja houkuttelevuutta. ”Tämä kehitys luo riskejä niin yksittäisille ihmisille kuin kansantaloudelle. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan sekä sääntelyä että ta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum