Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 22.4.2021

Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att än en gång bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitik.

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik.

ECB-rådet kommer att fortsätta sina köp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att coronakrisfasen bedöms vara över. Eftersom inkommande uppgifter har bekräftat den gemensamma bedömning av finansieringsvillkoren och inflationsutsikterna som gjordes vid det penningpolitiska sammanträdet i mars, förväntar sig ECB-rådet att köp inom ramen för PEPP-programmet under detta kvartal kommer att fortsätta genomföras i en betydligt högre takt än under årets första månader.

ECB-rådet kommer att anpassa köpen till marknadsförhållandena med syfte att hindra en sådan åtstramning av finansieringsvillkoren som är oförenlig med att motverka pandemins dämpande effekter på den beräknade inflationsbanan. Flexibilitet av köp över tid och mellan tillgångsklasser och jurisdiktioner kommer dessutom även fortsättningsvis att stödja en smidig transmission av penningpolitiken. Om gynnsamma finansieringsvillkor kan upprätthållas med ett flöde av tillgångsköp som inte förbrukar hela beloppet under tidsfristen för nettoköp inom PEPP, behöver hela beloppet inte användas. Likaledes kan beloppet omkalibreras om så krävs för att upprätthålla gynnsamma finansieringsvillkor i syfte att motverka att pandemichocken påverkar inflationsutvecklingen negativt.

ECB-rådet kommer att fortsätta återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för PEPP fram till åtminstone slutet av 2023. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på den lämpliga penningpolitiska inriktningen.

Nettoköpen inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) kommer att fortsätta i en månatlig takt på 20 miljarder euro. ECB-rådet fortsätter att förvänta sig att månatliga nettoköp inom APP kommer att löpa så länge det är nödvändigt för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt, och upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

Slutligen kommer ECB-rådet att genom refinansieringstransaktionerna fortsätta att tillföra tillräckligt med likviditet. I synnerhet har det i samband med den senaste transaktionen i den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) noterats en hög utnyttjandegrad av medel. Finansieringen genom TLTRO III spelar en viktig roll i att stödja bankers utlåning till företag och hushåll.

ECB-rådet står redo att på lämpligt vis justera sina samtliga instrument så att inflationen varaktigt rör sig mot målet, i linje med sitt åtagande för symmetri.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Muistutuskutsu medioille: Suomen Pankin Maksufoorumi 19.5.2021 klo 9.00 - 12.0014.5.2021 10:05:51 EEST | Kutsu

Muuttuuko maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa? Millä tavalla maksamista kehitetään Euroopassa ja miten tämä vaikuttaa Suomeen? Miltä näyttää digitaalinen euro maksamisen näkökulmasta? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 19.5.2021 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 17.5.2021 klo 16.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Maksufoorumin yhteydessä julkaistaan Euro ja talous -verkkojulkaisu, jossa syvennetään Maksufoorumin teemoja ja käsitellään maksamisen kustannuksia sekä maksu- ja selvitysjärjestelmiin kohdistuvaa yleisvalvontaa. Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen (p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi) Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9:00 Tilaisuuden avaus ja maksamiseen keskittyvän Euro ja talous -verkkojulkaisun esittely Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9:20 Maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa Paneelikeskustelu: Ja

Kutsu medioille: Suomen Pankin Maksufoorumi 19.5.2021 klo 9.00 - 12.0011.5.2021 10:55:30 EEST | Kutsu

Muuttuuko maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa? Millä tavalla maksamista kehitetään Euroopassa ja miten tämä vaikuttaa Suomeen? Miltä näyttää digitaalinen euro maksamisen näkökulmasta? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 19.5.2021 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 17.5.2021 klo 16.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Maksufoorumin yhteydessä julkaistaan Euro ja talous -verkkojulkaisu, jossa syvennetään Maksufoorumin teemoja ja käsitellään maksamisen kustannuksia sekä maksu- ja selvitysjärjestelmiin kohdistuvaa yleisvalvontaa. Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen (p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi) Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9:00 Tilaisuuden avaus ja maksamiseen keskittyvän Euro ja talous -verkkojulkaisun esittely Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9:20 Maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa Paneelikeskustelu: Ja

Marknadsvärdet på finländska aktier och aktieinnehav ökar snabbt11.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Marknadsvärdet på finländska börsnoterade företag[1] har stigit under flera års tid. Värdet sjönk tillfälligt på grund av coronapandemin, men efter mars 2020 har marknadsvärdet på finländska aktier stigit med 48 % och var 307 miljarder euro vid utgången av mars 2021. Hälften av de finländska företagens noterade aktier är i inhemsk ägo.[2] Utöver värdeökningen har aktiernas totala värde ytterligare ökat något till följd av de flera börsintroduktioner som gjordes av finländska företag under början av 2021. I januari–mars emitterade finländska företag nya aktier till ett värde av 360 miljoner euro[3]. Börsnoterade aktier utgör en betydande andel av finländarnas finansiella tillgångar. Finländarnas[4] sammanlagda aktieinnehav uppgick vid utgången av mars 2021 till 236,2 miljarder euro och av dem var 35 % utländska aktier. I mars 2021 ökade innehavens marknadsvärde med 7,3 miljarder euro. Därtill köpte finländarna aktier till ett nettobelopp av 790 miljoner euro, varav 600 miljoner euro hän

Market value of Finnish shares and shareholdings soared11.5.2021 10:00:00 EEST | Press release

The market value of shares issued by listed Finnish companies[1] has increased for several consecutive years. It declined temporarily because of the COVID-19 crisis, but since March 2020, the market capitalisation of Finnish equities has risen by 48% to stand at EUR 307 billion at the end of March 2021. Half of Finnish companies’ listed shares are held by domestic owners.[2] In addition to appreciation, the total value of equities was boosted somewhat by several initial public offerings by Finnish companies in early 2021. In January-March, Finnish companies issued new equities worth EUR 360 million.[3] Listed shares constitute a significant proportion of Finns’ financial assets. At the end of March 2021, Finns’[4] equity holdings totalled EUR 236.2 billion, 35% of which in foreign equities. In March 2021, the market value of the holdings increased by EUR 7.3 billion. Meanwhile, Finns made net equity investments of EUR 790 million, EUR 600 million of which was allocated to foreign equit

Suomalaisten osakkeiden ja osakeomistusten markkina-arvot kasvavat nopeasti11.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisten pörssinoteerattujen yritysten[1] markkina-arvo on kasvanut useiden vuosien ajan. Se laski hetkellisesti koronapandemian vuoksi, mutta maaliskuun 2020 jälkeen suomalaisten osakkeiden markkina-arvo on kasvanut 48 % ja oli 307 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa. Puolet suomalaisten yritysten noteeratuista osakkeista on kotimaisten omistajien hallussa.[2] Arvonnousun lisäksi osakkeiden kokonaisarvoa ovat kasvattaneet hieman suomalaisten yritysten tekemät useat listautumisannit vuoden 2021 alun aikana. Tammi-maaliskuussa suomalaiset yritykset laskivat liikkeeseen 360 milj. euron edestä uusia osakkeita[3]. Pörssinoteeratut osakkeet muodostavat merkittävän osuuden suomalaisten rahoitusvarallisuudesta. Suomalaisten[4] osakeomistukset olivat yhteensä 236,2 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa, ja niistä 35 % oli ulkomaisia osakkeita. Maaliskuussa 2021 omistusten markkina-arvo kasvoi 7,3 mrd. eurolla. Lisäksi suomalaiset ostivat osakkeita nettomääräisesti 790 milj. euron edestä, mistä

Bolåneriskerna har ökat under coronapandemin4.5.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi har tagit mindre skada av coronapandemin än väntat, och pandemin har inte rubbat det finländska finanssystemets funktionsförmåga. Kraftig penning- och finanspolitisk stimulans, bankernas flexibla återbetalningsvillkor, direkta företagsstöd och lättnader i makrotillsynskrav och övriga regler för banker har hjälpt hushåll och företag. Den långvariga ökningen i hushållens skuldsättning riskerar dock att försvaga Finlands förmåga att klara framtida ekonomiska kriser. Bostadsutlåningen har tagit fart sedan sommaren 2020 och ökat hushållens sammantagna skuldbörda. Långa bostadslån lyfts i dag mer än någonsin tidigare och av nya bostadslån beviljas en allt större del människor med stora skulder i förhållande till sina inkomster. Den genomsnittliga storleken av nya bostadslån har också ökat. ”Finländarnas växande skuldsättning och särskilt den allt vanligare förekomsten av långa bostadslån är oroväckande med tanke på den finansiella stabiliteten”, säger vice ordföranden i Finl

Risks relating to housing loans have grown during the COVID-19 pandemic4.5.2021 11:00:00 EEST | Press release

The Finnish economy has come through the COVID-19 pandemic with less damage than expected. The pandemic hasn’t shaken the functioning of Finland’s financial system. The strong monetary and fiscal policy stimulus, the flexibility granted by the banks in the servicing of loans, direct business subsidies and the relaxation of macroprudential requirements and other banking regulations have all helped households and businesses. The persistent indebtedness of Finnish households does, however, threaten to weaken Finland’s ability to cope with future economic crises. Housing mortgage lending has picked up since summer 2020 and the household debt burden has continued to accumulate. Housing loans of long maturity are being taken out more than ever, and a greater proportion of new housing loans have been granted to people with a high level of debt relative to their income. The average size of new housing loans has also grown. ‘From the perspective of financial stability, Finns’ increased indebted

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum