Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut

Dela

ECB:s pressmeddelande 16 december 2021

ECB-rådet gör bedömningen att framstegen i ekonomisk återhämtning och mot det medelfristiga inflationsmålet ger utrymme för en stegvis nedtrappning av takten på tillgångsköp under de kommande kvartalen. Emellertid behövs fortsatt monetär ackommodering för att inflationen ska stabiliseras på det 2-procentiga inflationsmålet på medellång sikt. Inför den höga grad av osäkerhet som råder måste ECB-rådet bibehålla flexibilitet och handlingsutrymme vid genomförandet av penningpolitiken. Med detta i åtanke tog ECB-rådet följande beslut:

Stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

Under det första kvartalet av 2022 räknar ECB-rådet med att genomföra nettotillgångsköp i PEPP-programmet i en lägre takt än under tidigare kvartal. Vidare räknar ECB-rådet med att upphöra med nettotillgångsköp inom PEPP i slutet av mars 2022.

ECB-rådet beslutade att förlänga återinvesteringshorisonten för PEPP. Avsikten är nu att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom ramen för PEPP fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras på ett vis som inte inverkar lämplig penningpolitisk inriktning.

I stressade förhållanden har sådan flexibilitet i utformningen och genomförandet av tillgångsköp visat sig bidra till att motverka en försvagad transmission av penningpolitiken och samtidigt gjort ECB-rådets ansträngningar att uppnå sina mål mer effektiva. Inom det mandat som getts kommer under stressade förhållanden flexibilitet att vara ett fortsatt inslag i penningpolitiken närhelst hot mot penningpolitisk transmission äventyrar möjligheten att uppnå prisstabilitet. För det fall att fragmentering till följd av pandemin åter skulle uppstå kan närhelst det behövs PEPP-återinvesteringar på ett flexibelt vis justeras över tid, tillgångsklasser och jurisdiktioner. Detta kan inbegripa förvärv av obligationer utgivna av Republiken Grekland över och utöver överrullning av inlösen i syfte att undvika avbrott i förvärv i den jurisdiktionen vilket skulle kunna motverka den penningpolitiska transmissionen till den grekiska ekonomin som håller på att återhämta sig från följderna av pandemin. Nettoköp inom PEPP kan återupptas om det skulle bli nödvändigt för att motverka negativa chocker relaterade till pandemin.

Program för köp av tillgångar (APP)

I linje med en stegvis minskning av nettotillgångsköp och för att säkerställa att den penningpolitiska inriktningen förblir förenlig med en inflationsstabilisering till det medelfristiga målet beslutade ECB-rådet om en månatlig takt i nettotillgångsköpen på 40 miljarder euro under det andra kvartalet och en takt på 30 miljarder euro under det tredje kvartalet i APP-programmet. Från och med oktober 2022 kommer ECB-rådet att bibehålla nettotillgångsköpen under APP-programmet i en månatlig takt på 20 miljarder euro så länge det är nödvändigt, i syfte att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt. ECB-rådet räknar med att nettotillgångsköpen kommer att upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja styrräntorna.

ECB-rådet avser även fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när höjningar av ECB:s styrräntor inletts, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB:s styrräntor

Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent.

Som stöd för det symmetriskt inflationsmålet på 2 procent och i linje med den penningpolitiska strategin, förväntar sig ECB-rådet att styrräntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationen når 2 procent i god tid före bedömningshorisontens slut och varaktigt under återstoden av bedömningshorisonten och bedömningen görs att de uppnådda framstegen i underliggande inflation har uppnåtts i tillräcklig utsträckning för att vara i linje med en inflation som stabiliseras på 2 procent på medellång sikt. Detta kan också innebära en övergångsperiod då inflationen är något över målet.

Refinansieringstransaktioner

ECB-rådet kommer att fortsätta övervaka bankernas finansieringsförhållanden och säkerställa att förfall av transaktioner i den tredje serien av riktade långfristiga transaktioner (TLTRO-III) inte hindrar en smidig transmissionen av penningpolitiken. ECB-rådet kommer även regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen. Som tidigare tillkännagetts räknar ECB-rådet med att de speciella villkor som är tillämpliga inom TLTRO-III upphör i juni nästa år. ECB-rådet kommer även att bedöma lämplig kalibrering av sitt tvåledade system för reserversättning så att policyn för negativ styrränta inte inskränker på bankers förmedlingskapacitet i ett läge med stor överskottslikviditet.

***

ECB-rådet står redo att vid behov justera alla sina instrument, oavsett riktning, så att inflationen stabiliseras på 2-procentsmålet på medellång sikt.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

I Finland påträffades 523 förfalskade eurosedlar 202128.1.2022 13:10:00 EET | Tiedote

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 523 förfalskade eurosedlar under 2021. Det är den minsta mängden sedan 2014, då 502 falska sedlar påträffades. Motsvarande antal för 2020 var 1496 sedlar. ”Ifjol påträffades mycket få förfalskningar i Finland. Vanligen påträffas ca 500–2000 falska eurosedlar årligen, och fjolårsmängden var således liten jämfört med många andra år”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank. Bland de förfalskningar som påträffades under 2021 i Finland var valören 20 vanligast, totalt 188. Näst vanligast var valören 10 euro (156) och 50 euro (148). "Det är mycket sällsynt att man råkar ut för en falsk sedel, men det är alltid bra att lägga märke till sedelns säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar” fortsätter Vehmas. Period 2017 2018 2019 2020 2021 Antal förfalskningar 766 833 979 1496 523 Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fal

A total of 523 counterfeit euro banknotes found in Finland in 202128.1.2022 13:10:00 EET | Press release

In 2021, a total of 523 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. This was the lowest figure since 2014, when the number of counterfeit euro banknotes was 502. In 2020, the corresponding figure was 1,496. ‘Last year the number of counterfeits was modest in Finland. Usually around 500–2,000 counterfeit euro banknotes are found in Finland each year, so last year there were few counterfeit notes compared with many other years,’ says Olli Vehmas, Banknote Specialist at the Bank of Finland. Of the different banknotes in circulation in 2021, the EUR 20 was the most frequently discovered counterfeit note (188 counterfeits) in Finland, followed by the EUR 10 (156 counterfeits) and the EUR 50 (148 counterfeits). ‘Although it is very rare that one would receive a counterfeit note, it is always advisable to check the security features when handling banknotes,’ Vehmas emphasises. Year 2017 2018 2019 2020 2021 Number of counterfeits 766 833 979 1,496 523 A

Suomessa löytyi 523 euroseteliväärennöstä vuonna 202128.1.2022 13:10:00 EET | Tiedote

Suomen setelikierrosta löydettiin vuoden 2021 aikana 523 euroseteliväärennöstä. Määrä on pienin sitten vuoden 2014, jolloin euroseteliväärennöksiä löytyi 502. Vuoden 2020 vastaava luku oli 1 496. ”Viime vuonna väärennöksiä löytyi Suomesta vähäinen määrä. Yleensä euroseteliväärennöksiä löydetään vuosittain noin 500–2 000, joten viime vuonna väärennettyjä seteleitä löytyi vähän verrattuna moneen muuhun vuoteen”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. Vuonna 2021 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 188. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 156, ja 50 euron väärennöksiä oli 148. "On hyvin harvinaista joutua tekemisiin väärennetyn setelin kanssa, mutta aina on hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin seteleitä käsiteltäessä”, Vehmas jatkaa. Ajanjakso 2017 2018 2019 2020 2021 Väärennösten lukumäärä 766 833 979 1 496 523 Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitoud

Centralen för ekonomiskt kunnande vid Finlands Bank främjar medborgarnas ekonomiska kunnande27.1.2022 15:30:00 EET | Tiedote

En ny central för ekonomiskt kunnande har inrättats i samband med Finlands Banks myntmuseum. Centralens mål är att främja finländarnas ekonomiska kunnande och stödja den kommande nationella strategin för ekonomiskt kunnande, som bereds under justitieministeriets ledning. I och med Centralen för ekonomiskt kunnande blir Myntmuseet en fysisk och virtuell träffpunkt och ett forum för ekonomiskt kunnande för såväl aktörerna inom området som för allmänheten. ”Myntmuseet går i dag in i en ny era, då material om hanteringen av privatekonomin läggs till museets samlingar. Missionen för centralen för ekonomiskt kunnande lyder: Lär dig ekonomi – få bättre koll över din privatekonomi”, konstaterade chefdirektör Olli Rehn i sitt öppningstal vid invigningen av centralen. Finlands Banks myntmuseum inledde sin verksamhet i augusti 2003. Dess uppgift är att främja medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och Eurosystemet. Myntmuseet fokuserar på det ekonomiska kunnandet om nationalekonomin oc

Bank of Finland’s Financial Literacy Centre focuses on promoting financial literacy among the general public27.1.2022 15:30:00 EET | Press release

The new Financial Literacy Centre launched today is based at the Bank of Finland Museum. The work of the Centre is aimed at promoting people’s financial literacy and supporting the future national strategy on financial literacy, the preparation of which is being led by the Ministry of Justice. With the launch of the Financial Literacy Centre, the Bank of Finland Museum now serves as a physical and virtual meeting place and financial literacy forum for actors in the sector and for the general public. “The Bank of Finland Museum begins a new chapter today, as its coverage now includes material concerning everyday money management skills. Indeed, the Financial Literacy Centre’s stated mission is ‘Understand the economy better – Manage your finances better’,” said Bank of Finland Governor Olli Rehn in conjunction with opening the Financial Literacy Centre. The Bank of Finland Museum itself was opened in August 2003. The Museum’s task is to promote the general public’s knowledge about the e

Suomen Pankin talousosaamiskeskus edistää kansalaisten talousosaamista27.1.2022 15:30:00 EET | Tiedote

Suomen Pankin rahamuseon yhteyteen on avattu uusi talousosaamiskeskus. Talousosaamiskeskuksen tavoitteena on edistää toiminnallaan suomalaisten talousosaamista ja tukea tulevaa kansallista talousosaamisstrategiaa, jonka valmistelua oikeusministeriö johtaa. Talousosaamiskeskuksen myötä rahamuseosta tulee fyysinen ja virtuaalinen kohtaamispaikka ja talousosaamisen foorumi niin alan toimijoille kuin kansalaisille. ”Rahamuseo siirtyy tänään uuteen aikaan, kun oman talouden hallintaan liittyvät sisällöt on tuotu osaksi sen toimintaa. Rahamuseossa toimivan talousosaamiskeskuksen missio on: talous tutuksi kaikille – oma talous hallintaan”, totesi pääjohtaja Olli Rehn avatessaan talousosaamiskeskuksen. Suomen Pankin rahamuseo aloitti toimintansa elokuussa 2003. Sen tehtävänä on edistää kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä. Rahamuseossa talousosaamista tarkastellaan kansantalouden ja rahatalouden näkökulmasta; erityisesti esillä on kotitalouksien rooli kansa

Bluff- och nätfiskemeddelanden skickas i Finlands Banks namn24.1.2022 16:00:00 EET | Uutinen

Bluff- och nätfiskemeddelanden har skickats i Finlands Banks namn, där bedragare försöker lura till sig nätbankskoder via länkarna i meddelandena. Finlands Bank är Finlands centralbank och förmedlar inte betalningar från privatpersoner. Finlands Bank ber heller inte om betalning via e-post, meddelar om överföringar till ett konto eller ber om nätbankskoder eller lösenord. Besvara under inga omständigheter sådana meddelanden, utan radera dem genast. Ta kontakt med polisen om du har blivit lurad. Närmare upplysningar lämnas av chefen för intressentkommunikation Iina Lario, telefon 09 183 26 89, e-post: iina.lario@bof.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum