Finanssivalvonta

Finansinspektionen gav bankerna under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning - ECB publicerade i går kväll motsvarande rekommendation till de banker som står under dess direkta tillsyn

Dela

Europeiska centralbanken offentliggjorde den 27 mars 2020 en rekommendation till bankerna om att de ska avstå från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020. ECB uppmanar i sin rekommendation de nationella tillsynsmyndigheterna att tillämpa motsvarande principer på de kreditinstitut som står under deras egen tillsyn.

Finansinspektionen fattade den 28 mars 2020 beslut om att ge kreditinstituten under sin tillsyn en rekommendation att avstå från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020. Detaljerna i rekommendationen preciseras genom ett tillsynsmeddelande som ges ut den 30 mars 2020.

Rekommendationen syftar till att säkerställa de finländska bankernas förmåga att stödja den reala ekonomin genom att ge finansiering till företag och hushåll för att lindra effekterna av den ekonomiska krisen till följd av coronapandemin.

Se också

Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 28 mars 2020.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Solvency of life and non-life insurance companies and pension insurance companies as at 31 March 2020: Life and non-life insurance companies’ solvency at a good level and pension sector’s at a moderate level2.6.2020 10:30:00 EESTPress release

The solvency buffers of the life and non-life insurance companies and the flexibilities in the solvency framework helped to withstand the strong volatility in the investment markets in the first quarter of 2020. Despite the exceptional circumstances, the companies’ solvency position remained good. In the pension sector, the largest impacts on solvency materialised in March, following the negative developments in the investment markets. The changes in the operating environment caused by the coronavirus pandemic will become evident in the solvency of life and non-life insurance companies only in the longer term, whereas in pension insurance the impacts are already visible.

Liv- och skadeförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens 31.3.2020: Solvensen på en god nivå hos liv- och skadeförsäkringsbolagen och på en måttlig nivå i pensionssektorn2.6.2020 10:30:00 EESTTiedote

Liv- och skadeförsäkringsbolagens solvensbuffertar och flexibiliteten i solvenssystemet hjälpte bolagen att klara av de kraftiga fluktuationerna på investeringsmarknaden under det första kvartalet. Trots de exceptionella omständigheterna låg bolagens solvens kvar på en god nivå. De största konsekvenserna för pensionssektorns solvens realiserades i mars till följd av den negativa utvecklingen på investeringsmarknaden. Omvärldsförändringarna på grund av coronaviruspandemin återspeglas i liv- och skadeförsäkringsbolagens solvens först på längre sikt, men märks redan nu inom pensionsförsäkringen.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä työeläkelaitosten vakavaraisuus 31.3.2020: Henki- ja vahinkovakuusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla ja eläkesektorin kohtuullisella tasolla2.6.2020 10:30:00 EESTTiedote

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspuskurit ja vakavaraisuusjärjestelmän joustot auttoivat kestämään sijoitusmarkkinoiden voimakkaita heilahteluita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Eläkesektorilla suurimmat vaikutukset vakavaraisuuteen realisoituivat maaliskuussa sijoitusmarkkinoiden negatiivisen kehityksen myötä. Koronapandemian aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä näkyvät henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudessa vasta pidemmällä aikavälillä, sen sijaan vaikutukset näkyvät jo eläkevakuutuksessa.

Supreme Administrative Court did not grant Danko Koncar permission to appeal – FIN-FSA decisions now legally binding27.4.2020 15:04:48 EESTPress release

On Friday, 24 April 2020, the Supreme Administrative Court rendered its decisions on Danko Koncar’s applications for a leave to appeal matters concerning the obligation to launch a public bid for Afarak Group Plc shares and the imposition of a conditional fine. The Supreme Administrative Court does not grant Danko Koncar leave to appeal these matters, and therefore the decisions of the Helsinki Administrative Court remain in force. As a result, the FIN-FSA decisions are now legally binding.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte Danko Koncar besvärstillstånd – Finansinspektionens beslut har nu vunnit laga kraft27.4.2020 14:04:33 EESTTiedote

Högsta förvaltningsdomstolen gav fredagen den 24 april 2020 ett avgörande om Danko Koncars ansökningar om besvärstillstånd i de ärendena som gäller förpliktelsen att lämna ett uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och utdömandet av vite. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte Danko Koncar besvärstillstånd i ärendena och Helsingfors förvaltningsdomstols beslut blir således i kraft. I och med det har Finansinspektionens beslut nu vunnit laga kraft.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Danko Koncarille valituslupaa – Finanssivalvonnan päätökset nyt lainvoimaisia27.4.2020 09:30:00 EESTTiedote

Korkein hallinto-oikeus on antanut perjantaina 24.4.2020 päätöksensä Danko Koncarin valituslupahakemuksiin Afarak Group Oyj:n osakkeita koskevaa tarjousvelvollisuutta ja uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskevissa asioissa. Korkein hallinto-oikeus ei myönnä asioissa Danko Koncarille valituslupaa, ja Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisut jäävät näin ollen voimaan. Tämän myötä Finanssivalvonnan päätökset ovat nyt lainvoimaisia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum