Finanssivalvonta

Finansinspektionen har avslutat utredningen av Nokia Abp:s informationsgivning

Dela

Finansinspektionen har utrett Nokia Abp:s informationsgivning hösten 2019. Bolagets aktiekurs sjönk då betydligt efter att bolaget i sin delårsrapport hade redogjort för förändrade framtidsutsikter för 2019 och 2020 och för sitt beslut att delvis avstå från utdelningar för räkenskapsperioden 2018. Finansinspektionen gjorde utredningen för att klarlägga om Nokia Abp offentliggjorde vinstvarningen enligt gällande bestämmelser.

Finansinspektionen har på basis av den nu avslutade utredningen inget att anmärka på Nokia Abp:s informationsgivning och utredningen ger inte anledning till fortsatta åtgärder. Enligt Finansinspektionens bedömning har Nokia Abp inte försummat skyldigheten att offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt.

Finansinspektionens utredning baserade sig på Nokia Abp:s svar och den omfattande interna dokumentation som bolaget visat upp till stöd för svaren.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Armi Taipale, Kapitalmarknadstillsynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

FIN-FSA completes review of Nokia Corporation’s information disclosure2.10.2020 09:15:00 EESTPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed disclosure of information by Nokia Corporation in autumn 2019. At that time, Nokia Corporation’s share price fell substantially after the company had, in its interim financial report, disclosed a changed outlook for 2019 and 2020 and the company’s resolve not to pay Q3 and Q4 dividends for the financial year 2018. The FIN-FSA review concerned whether Nokia Corporation had issued a profit warning as required by regulation.

Finanssivalvonta on päättänyt selvityksen Nokia Oyj:n tiedottamisesta2.10.2020 09:15:00 EESTTiedote

Finanssivalvonta selvitti Nokia Oyj:n tiedottamista syksyltä 2019. Tällöin yhtiön osakkeen kurssi laski merkittävästi sen jälkeen, kun se oli kertonut osavuosikatsauksessaan muuttuneista tulevaisuudennäkymistä vuosille 2019 ja 2020 sekä päätöksestään luopua osin tilikauden 2018 osinkojen maksamisesta. Finanssivalvonnan selvitys koski sitä, julkistiko Nokia Oyj tulosvaroituksen säännösten mukaisesti.

Makrotillsynsbeslut: Det kontracykliska buffertkravet och bolånetaket hålls oförändrade, riskviktsgolvet för kreditinstitut slopas30.9.2020 15:00:09 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut. Den maximala belåningsgraden, dvs. det s.k. lånetaket, ligger kvar på den lagstadgade grundnivån 90 % (95 % för förstagångsköpare), som återställdes sommaren 2020. Besluten syftar till att stödja förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Direktionen förlänger inte giltighetstiden för det riskviktsgolv som trädde i kraft 2018.

Makrovakauspäätös: Muuttuva lisäpääomavaatimus ja asuntolainakatto säilyvät ennallaan, luottolaitosten riskipainolattiasta luovutaan30.9.2020 15:00:07 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille. Enimmäisluototussuhde eli ns. lainakatto säilytetään lakimääräisellä perustasollaan 90 prosentissa (ensiasunnon ostajille 95 %), jolle se palautettiin kesällä 2020. Päätöksillä tuetaan talouskasvun edellytyksiä. Johtokunta ei pidennä vuonna 2018 voimaan tulleen riskipainolattian voimassaoloa.

Macroprudential decision: Countercyclical capital buffer requirement and housing loan cap remain unchanged, credit institutions’ risk weight floor discontinued30.9.2020 15:00:06 EESTPress release

The Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions. The maximum LTC ratio, i.e. loan cap, will be maintained at its statutory standard level of 90% (first-home loans 95 %), to which it was restored in summer 2020. The decisions support conditions for economic growth. The FIN-FSA Board will not extend the validity of the risk weight floor, which entered into force in 2018.

Suomen finanssisektori on toistaiseksi kestänyt hyvin koronapandemian vaikutukset - toimintaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana15.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Suomen finanssisektori on kestänyt toistaiseksi kohtuullisen hyvin koronapandemian vaikutukset. Talouden taantuma ja koronapandemia vaikuttavat kuitenkin eri toimijoihin erilaisilla voimakkuuksilla ja aikajänteillä. Useat julkisen ja yksityisen sektorin toimet ovat tukeneet reaalitaloutta: Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset ovat ylläpitäneet luotonantoa ja suositus pidättäytyä voitonjaosta on vahvistanut finanssialan toimijoiden riskinkantokykyä. Pankkien myöntämät lyhennysvapaat ovat helpottaneet kotitalouksien ja yritysten tilannetta. Myös raha- ja finanssipolitiikka on ollut elvyttävää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum