Finanssivalvonta

Finansinspektionen har beviljat registrering för fem tillhandahållare av virtuella valutor – målet för tillsynen är att bekämpa penningtvätt

Dela

Finansinspektionen har beviljat registrering som tillhandahållare av virtuella valutor för LocalBitcoins Oy, NorthCrypto Oy, Prasos Oy, Prasos Cash Management Oy och Tesseract Group Oy. Syftet med registrering och tillsyn av aktörerna inom branschen är att ta in dem i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt.

Från och med början av november 2019 kan endast tillhandahållare av virtuella valutor som uppfyller de lagstadgade kraven bedriva verksamhet i Finland. Registreringsskyldigheten har införts för att säkerställa att aktörerna uppfyller kraven, och de tillhandahållare av virtuella valutor som godkänts i registreringsprocessen förs in i Finansinspektionens register. Registreringskraven förutsatte att aktörerna under processen gjorde stora insatser i bland annat kundkontroll och skriftlig dokumentation av verksamheten.

– Registrering med utgångspunkt i penningtvättslagstiftningen utgör det första steget för att utvidga lagstiftningen till att gälla tillhandahållare av virtuella valutor. Trots att aktörerna nu registreras och omfattas av lagstiftningen är virtuella valutor i många hänseenden fortfarande riskfyllda investeringsobjekt, konstaterar ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen.

I samband med registreringsprocessen bedömer Finansinspektionen om sökanden har tillfredsställande rutiner för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, att kundmedel förvaras och skyddas på ett tillfredsställande sätt och att företagets ledning och nyckelpersoner uppfyller tillförlitlighetskriterierna. Sökandena har lämnat in skriftlig dokumentation till Finansinspektionen om hur kraven uppfylls i deras verksamhet. Efter registreringen uppföljs efterlevnaden av kraven bland annat genom olika slags utredningen och inspektioner.

Tillhandahållande av virtuella valutor i Finland utan registrering förbjuds med vite

Finansinspektionen övervakar att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor tillhandahåller tjänster Finland. Nya aktörer kan inte börja tillhandahålla tjänster i Finland förrän Finansinspektionen har godkänt deras ansökan om registrering som tillhandahållare av virtuella valutor. Om aktören inte uppfyller kraven, förbjuds verksamheten och förbudet förenas med vite.

Virtuella valutor fortfarande riskfyllda investeringsobjekt – trots registreringsskyldighet

Tillsyn och registrering av aktörerna påverkar inte särdragen i virtuella valutor eller riskerna med att investera i virtuella valutor. Till riskerna hör bland annat kraftiga och plötsliga värdefluktuationer och hot om dataintrång mot växelplattformar och virtuella plånböcker. Dessutom har flera virtuella valutor karaktären av spekulativt investeringsobjekt.

Lagstiftningen ställer inga riskhanterings- eller kapitalkrav för tillhandahållare av virtuella valutor. Finansinspektionens tillsyn av de nya aktörerna är snävare än av andra finansiella aktörer.

Tillhandahållande av virtuella valutor har karaktären av internationell och gränsöverskridande verksamhet. Därför är det möjligt att finländare som investerar i virtuella valutor också anlitar tjänster som tillhandahålls från någon annan stat.

– För den som överväger att investera i virtuella valutor lönar det sig att kontrollera om tillhandahållaren står under en nationell myndighets tillsyn. Det är bäst att vara väl insatt i riskerna. Kom också ihåg att läsa avtalsvillkoren noggrant, poängterar Hanna Heiskanen.

Lagen om tillhandahållare av virtuella valutor bygger på EU:s penningtvättslagstiftning

Det är internationellt erkänt att virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem förknippas med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillämpningsområdet för direktivet om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism har utvidgats att gälla tillhandahållare av virtuella valutor i hela EU. Detta ger myndigheterna bättre handlingsmöjligheter och tillgång till information för att förhindra, utreda och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Trots att kravet på registrering och tillsyn av virtuella valutor härrör från EU-regelverk, ger nationell registrering i en medlemsstat inte rätt att tillhandahålla tjänster i andra EU-länder.

Se också

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial Supervisory Authority extends the validity of its profit distribution recommendation until 1 January 2021 and clarifies expectations related to capital and liquidity buffers29.7.2020 11:10:00 EESTPress release

On 28 July 2020, the European Central Bank (ECB) issued a recommendation to the credit institutions under its supervision to refrain from distributing profits until 1 January 2021. The ECB recommendation calls on national supervisors to extend similar principles to cover the credit institutions under their own supervision. On 27 May 2020, the European Systemic Risk Board (ESRB) also issued a recommendation on the restriction of profit distributions until 1 January 2021.

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar29.7.2020 11:10:00 EESTTiedote

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 28 juli 2020 en rekommendation för kreditinstituten under dess tillsyn att avstå från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021. I ECB:s rekommendation uppmanas de nationella tillsynsmyndigheterna att utsträcka motsvarande principer till kreditinstitut som står under deras tillsyn. Också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) gav den 27 maj 2020 en rekommendation om avstående från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021.

Finanssivalvonta pidentää voitonjakosuosituksensa voimassaoloaikaa 1.1.2021 saakka ja selventää vakavaraisuus- ja likviditeettipuskureihin liittyviä odotuksia28.7.2020 16:00:00 EESTTiedote

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti 28.7.2020 valvomilleen luottolaitoksille suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka. EKP:n suosituksessa kehotetaan kansallisia valvojia ulottamaan vastaavat periaatteet koskemaan omassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia. Myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) on antanut 27.5.2020 suosituksen pidättäytyä voitonjaosta 1.1.2021 saakka.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum