Finanssivalvonta

Finansinspektionen har beviljat registrering för fem tillhandahållare av virtuella valutor – målet för tillsynen är att bekämpa penningtvätt

Dela

Finansinspektionen har beviljat registrering som tillhandahållare av virtuella valutor för LocalBitcoins Oy, NorthCrypto Oy, Prasos Oy, Prasos Cash Management Oy och Tesseract Group Oy. Syftet med registrering och tillsyn av aktörerna inom branschen är att ta in dem i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt.

Från och med början av november 2019 kan endast tillhandahållare av virtuella valutor som uppfyller de lagstadgade kraven bedriva verksamhet i Finland. Registreringsskyldigheten har införts för att säkerställa att aktörerna uppfyller kraven, och de tillhandahållare av virtuella valutor som godkänts i registreringsprocessen förs in i Finansinspektionens register. Registreringskraven förutsatte att aktörerna under processen gjorde stora insatser i bland annat kundkontroll och skriftlig dokumentation av verksamheten.

– Registrering med utgångspunkt i penningtvättslagstiftningen utgör det första steget för att utvidga lagstiftningen till att gälla tillhandahållare av virtuella valutor. Trots att aktörerna nu registreras och omfattas av lagstiftningen är virtuella valutor i många hänseenden fortfarande riskfyllda investeringsobjekt, konstaterar ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen.

I samband med registreringsprocessen bedömer Finansinspektionen om sökanden har tillfredsställande rutiner för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, att kundmedel förvaras och skyddas på ett tillfredsställande sätt och att företagets ledning och nyckelpersoner uppfyller tillförlitlighetskriterierna. Sökandena har lämnat in skriftlig dokumentation till Finansinspektionen om hur kraven uppfylls i deras verksamhet. Efter registreringen uppföljs efterlevnaden av kraven bland annat genom olika slags utredningen och inspektioner.

Tillhandahållande av virtuella valutor i Finland utan registrering förbjuds med vite

Finansinspektionen övervakar att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor tillhandahåller tjänster Finland. Nya aktörer kan inte börja tillhandahålla tjänster i Finland förrän Finansinspektionen har godkänt deras ansökan om registrering som tillhandahållare av virtuella valutor. Om aktören inte uppfyller kraven, förbjuds verksamheten och förbudet förenas med vite.

Virtuella valutor fortfarande riskfyllda investeringsobjekt – trots registreringsskyldighet

Tillsyn och registrering av aktörerna påverkar inte särdragen i virtuella valutor eller riskerna med att investera i virtuella valutor. Till riskerna hör bland annat kraftiga och plötsliga värdefluktuationer och hot om dataintrång mot växelplattformar och virtuella plånböcker. Dessutom har flera virtuella valutor karaktären av spekulativt investeringsobjekt.

Lagstiftningen ställer inga riskhanterings- eller kapitalkrav för tillhandahållare av virtuella valutor. Finansinspektionens tillsyn av de nya aktörerna är snävare än av andra finansiella aktörer.

Tillhandahållande av virtuella valutor har karaktären av internationell och gränsöverskridande verksamhet. Därför är det möjligt att finländare som investerar i virtuella valutor också anlitar tjänster som tillhandahålls från någon annan stat.

– För den som överväger att investera i virtuella valutor lönar det sig att kontrollera om tillhandahållaren står under en nationell myndighets tillsyn. Det är bäst att vara väl insatt i riskerna. Kom också ihåg att läsa avtalsvillkoren noggrant, poängterar Hanna Heiskanen.

Lagen om tillhandahållare av virtuella valutor bygger på EU:s penningtvättslagstiftning

Det är internationellt erkänt att virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem förknippas med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillämpningsområdet för direktivet om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism har utvidgats att gälla tillhandahållare av virtuella valutor i hela EU. Detta ger myndigheterna bättre handlingsmöjligheter och tillgång till information för att förhindra, utreda och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Trots att kravet på registrering och tillsyn av virtuella valutor härrör från EU-regelverk, ger nationell registrering i en medlemsstat inte rätt att tillhandahålla tjänster i andra EU-länder.

Se också

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Strategy of the Financial Supervisory Authority 2020-2022: Supervision will focus on impacts and risks of digitalisation and climate change on the financial sector and prevention of money laundering21.1.2020 10:35:15 EETPress release

The strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) for 2020-2022 is based on three main pillars: orienting supervision according to changes in the operating environment, improving quality and efficiency of operations, and maintaining the strong expertise of personnel. In the next few years, according to the strategy, supervision will focus on three key areas: climate change, digitalisation and prevention of money laundering.

Finanssivalvonnan strategia 2020-2022: Valvonnassa korostuvat digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit finanssisektorille sekä rahanpesun estäminen21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finanssivalvonnan strategia vuosille 2020-2022 nojaa kolmeen peruspilariin: valvonnan suuntaamiseen toimintaympäristön muutosten mukaisesti, toiminnan laadukkuuden ja tehokkuuden vahvistamiseen sekä henkilöstön vankkaan asiantuntemukseen. Strategia nostaa seuraaville vuosille keskiöön kolme valvonnallisesti merkittävää osa-aluetta: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja rahanpesun estäminen.

Finansinspektionens strategi 2020-2022: Tillsynen fokuserar på konsekvenserna och riskerna av digitaliseringen och klimatförändringen för den finansiella sektorn samt på penningtvättsbekämpning21.1.2020 10:35:12 EETTiedote

Finansinspektionens strategi för 2020-2022 vilar på tre grundpelare: inriktning av tillsynen efter förändringarna i omvärlden, bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten och personalens gedigna kompetens. Strategin för de närmaste åren lyfter fram tre prioriterade områden för tillsynen: klimatförändring, digitalisering och penningtvättsbekämpning.

Financial Supervisory Authority prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds and providing investment services without authorisation18.12.2019 13:44:54 EETPress release

By its decision dated 17 December 2019, the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) obliges ICON Corporation Ltd to discontinue offering fund shares and prohibits ICON Corporation Ltd from managing alternative investment funds. In addition, the FIN-FSA considers that ICON Corporation Ltd has provided investment services without appropriate authorisation and prohibits ICON Corporation Ltd from continuing the provision of investment services. The grounds for this decision are serious shortcomings, omissions and violations identified by the FIN-FSA in the activities of ICON Corporation Ltd. To enforce the prohibitions, the FIN-FSA imposes a conditional fine of EUR 4 million.

Finanssivalvonta kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen ja sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Finanssivalvonta velvoittaa 17.12.2019 päivätyllä päätöksellään ICON Corporation Oy:n (jäljempänä myös ICON) lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kieltää ICON Corporation Oy:ltä vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Lisäksi Finanssivalvonta katsoo, että ICON Corporation Oy on tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista. Päätöksen taustalla on Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asettaa neljän miljoonan euron uhkasakon.

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd18.12.2019 12:10:00 EETTiedote

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum