Finanssivalvonta

Finansinspektionen har beviljat registrering för fem tillhandahållare av virtuella valutor – målet för tillsynen är att bekämpa penningtvätt

Dela

Finansinspektionen har beviljat registrering som tillhandahållare av virtuella valutor för LocalBitcoins Oy, NorthCrypto Oy, Prasos Oy, Prasos Cash Management Oy och Tesseract Group Oy. Syftet med registrering och tillsyn av aktörerna inom branschen är att ta in dem i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt.

Från och med början av november 2019 kan endast tillhandahållare av virtuella valutor som uppfyller de lagstadgade kraven bedriva verksamhet i Finland. Registreringsskyldigheten har införts för att säkerställa att aktörerna uppfyller kraven, och de tillhandahållare av virtuella valutor som godkänts i registreringsprocessen förs in i Finansinspektionens register. Registreringskraven förutsatte att aktörerna under processen gjorde stora insatser i bland annat kundkontroll och skriftlig dokumentation av verksamheten.

– Registrering med utgångspunkt i penningtvättslagstiftningen utgör det första steget för att utvidga lagstiftningen till att gälla tillhandahållare av virtuella valutor. Trots att aktörerna nu registreras och omfattas av lagstiftningen är virtuella valutor i många hänseenden fortfarande riskfyllda investeringsobjekt, konstaterar ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen.

I samband med registreringsprocessen bedömer Finansinspektionen om sökanden har tillfredsställande rutiner för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, att kundmedel förvaras och skyddas på ett tillfredsställande sätt och att företagets ledning och nyckelpersoner uppfyller tillförlitlighetskriterierna. Sökandena har lämnat in skriftlig dokumentation till Finansinspektionen om hur kraven uppfylls i deras verksamhet. Efter registreringen uppföljs efterlevnaden av kraven bland annat genom olika slags utredningen och inspektioner.

Tillhandahållande av virtuella valutor i Finland utan registrering förbjuds med vite

Finansinspektionen övervakar att endast registrerade tillhandahållare av virtuella valutor tillhandahåller tjänster Finland. Nya aktörer kan inte börja tillhandahålla tjänster i Finland förrän Finansinspektionen har godkänt deras ansökan om registrering som tillhandahållare av virtuella valutor. Om aktören inte uppfyller kraven, förbjuds verksamheten och förbudet förenas med vite.

Virtuella valutor fortfarande riskfyllda investeringsobjekt – trots registreringsskyldighet

Tillsyn och registrering av aktörerna påverkar inte särdragen i virtuella valutor eller riskerna med att investera i virtuella valutor. Till riskerna hör bland annat kraftiga och plötsliga värdefluktuationer och hot om dataintrång mot växelplattformar och virtuella plånböcker. Dessutom har flera virtuella valutor karaktären av spekulativt investeringsobjekt.

Lagstiftningen ställer inga riskhanterings- eller kapitalkrav för tillhandahållare av virtuella valutor. Finansinspektionens tillsyn av de nya aktörerna är snävare än av andra finansiella aktörer.

Tillhandahållande av virtuella valutor har karaktären av internationell och gränsöverskridande verksamhet. Därför är det möjligt att finländare som investerar i virtuella valutor också anlitar tjänster som tillhandahålls från någon annan stat.

– För den som överväger att investera i virtuella valutor lönar det sig att kontrollera om tillhandahållaren står under en nationell myndighets tillsyn. Det är bäst att vara väl insatt i riskerna. Kom också ihåg att läsa avtalsvillkoren noggrant, poängterar Hanna Heiskanen.

Lagen om tillhandahållare av virtuella valutor bygger på EU:s penningtvättslagstiftning

Det är internationellt erkänt att virtuella valutor och tjänster i anslutning till dem förknippas med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillämpningsområdet för direktivet om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism har utvidgats att gälla tillhandahållare av virtuella valutor i hela EU. Detta ger myndigheterna bättre handlingsmöjligheter och tillgång till information för att förhindra, utreda och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Trots att kravet på registrering och tillsyn av virtuella valutor härrör från EU-regelverk, ger nationell registrering i en medlemsstat inte rätt att tillhandahålla tjänster i andra EU-länder.

Se också

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

Hanna Heiskanen, ledande digitaliseringsexpert. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 30.9.2019: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Siffrorna för slutet av september 2019, som i dag publicerades av Finansinspektionen, visar att den finansiella sektorn i Finland är fortsatt stabil och kapitaltäckningen respektive solvensen har stärkts något. Kapitaltäckningen i den finländska banksektorn låg fortfarande över genomsnittet för bankerna i EU-området. Både livförsäkringsbolagens och arbetspensionsanstalternas solvens låg kvar på en god nivå. Endast skadeförsäkringssektorns solvens försvagades något, men ligger trots det fortfarande på en god nivå.

Financial sector’s capital position as at 30 September 2019: Finnish financial sector’s capital position remains good4.12.2019 10:30:00 EETPress release

According to end-September 2019 information released today by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), Finland’s financial sector remains stable and the capital position has strengthened slightly. The Finnish banking sector’s capital position remained stronger than the EU average. The solvency position of both life insurance companies and pension institutions remained solid. Solvency weakened slightly only in the case of the non-life insurance sector, but remains solid.

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvällä tasolla4.12.2019 10:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun 2019 lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa, ja sen vakavaraisuus on hieman vahvistunut. Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi edelleen EU-alueen pankkien keskimääräistä tasoa vahvempana. Sekä henkivakuutusyhtiöiden että työeläkelaitosten vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Ainoastaan vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikentyi hieman mutta on edelleen hyvällä tasolla.

Finanssivalvonnan selvitys: peruspankkipalveluiden turvaaminen edellyttää digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyttä ja vaihtoehtoisia asiointitapoja2.12.2019 12:07:25 EETTiedote

Finanssivalvonnan tekemän selvityksen mukaan suomalaisissa pankeissa asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu kokonaisuutena tarkastellen asianmukaisesti. Kuitenkin peruspankkipalveluiden turvaaminen kaikille asiakasryhmille edellyttää, että pankit sekä parantavat digitaalisten palveluiden saavutettavuutta että ylläpitävät digitaaliselle asioinnille vaihtoehtoisia peruspankkipalveluita. Finanssivalvonta seuraa näiden toimenpiteiden toteutumista sekä palveluiden hinnoittelussa tapahtuvia muutoksia.

Financial Supervisory Authority survey: safeguarding basic banking services requires easy-to-use digital services and alternative service options2.12.2019 12:07:25 EETPress release

A survey by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) shows that, overall, the right of customers to basic banking services is implemented appropriately in Finnish banks. Safeguarding basic banking services for all customer groups requires, however, that banks both improve the availability of digital services and maintain the provision of basic banking services as an alternative to digital services. The FIN-FSA monitors the implementation of these measures as well as changes in the pricing of services.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum