Finanssivalvonta

Finansinspektionen har påfört Evli-Fondbolag Ab en påföljdsavgift för försenad flaggningsanmälan

Dela

Finansinspektionen har påfört Evli-Fondbolag Ab en påföljdsavgift på 45 000 euro på grund av bolagets underlåtelse att hålla tidsfristen för anmälan om betydande ägar- och röstandelar enligt värdepappersmarknadslagen. En flaggningsanmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, och i detta fall var flaggningsanmälan försenad med 20 handelsdagar.

Syftet med flaggningsbestämmelserna är att bidra till genomlysning av ägar- och rösträttsstrukturen i emittentföretaget och förändringarna i den. Den information som offentliggörs på grundval av flaggningsskyldigheten kan också påverka värdet av det aktuella bolagets värdepapper.

Enligt lagen om Finansinspektionen baseras beloppet av påföljdsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet har bestämts med beaktande av bland annat förfarandets art och varaktighet. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Beslutet om den påförda påföljdsavgiften har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Finansinspektionens beslut (på finska)

Se också

Administrativa påföljder
Tillsynsåtgärder

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsy nen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensi onsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbola gen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarkna den och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta palauttaa asuntolainojen lainakaton perustasolle 90 prosenttiin muille kuin ensiasunnonostajille. Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

Macroprudential decision: Residential mortgage loan cap to be relaxed, countercyclical capital buffer rate remains unchanged at 0.0 percent29.6.2020 14:00:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) is restoring the loan cap for residential mortgage loans other than first-home loans to the standard level of 90%. This decision supports the proper functioning of the housing market in an economic environment altered by the coronavirus pandemic. The Board will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket mildras, det kontracykliska buffertkravet för kreditinstitut hålls oförändrat på nivån 0,0 procent29.6.2020 14:00:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion återställer bolånetaket på basnivån 90 % för andra än förstagångsköpare. Genom beslutet stöds verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska läget till följd av coronapandemin. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut.

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle liputusilmoituksen viivästymisestä16.6.2020 12:09:19 EESTTiedote

Finanssivalvonta on määrännyt 45 000 euron suuruisen seuraamusmaksun Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle, sillä yhtiö ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalaissa säädettyä määräaikaa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, ja tässä tapauksessa liputusilmoitus viivästyi 20 kaupankäyntipäivällä.

FIN-FSA imposes penalty payment on Evli Fund Management Company Ltd for delay in notification of major holdings16.6.2020 12:09:19 EESTPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has imposed a penalty payment of EUR 45,000 on Evli Fund Management Company Ltd for failure to comply with the deadline laid down in the Securities Markets Act for notifying major shareholdings and proportions of voting rights. The notification must be made without undue delay, whereas in this case the delay was 20 trading days.

Kapitaltäckningen i banksektorn 31.3.2020: Fluktuationer i marknadspriserna försvagade bankernas kapitaltäckningsgrader, men lättnader i buffertkraven ökade kapitalbasöverskottet16.6.2020 10:15:00 EESTTiedote

Kapitaltäckningsgraderna för banksektorn – dvs. kapitalbasen i förhållande till totala exponeringar – sjönk i början av 2020, framför allt till följd av de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna. Vårens beslut om att sänka buffertkraven för bankerna för att säkerställa deras utlåningskapacitet ökade dock kapitalbasöverskottet i banksektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum