Finanssivalvonta

Finansinspektionens utredning: digitaliseringen av grundläggande banktjänster fortsatt kraftig – bankerna måste dock också framöver ta hänsyn till alla kundgrupper i sitt serviceutbud

Dela

Enligt Finansinspektionens utredning tillgodoses kundernas rätt till grundläggande banktjänster överlag på ett adekvat sätt. Den allt mer djupgående digitaliseringen av banktjänsterna har dock väckt vissa frågor kring tillgången till och prissättningen av grundläggande banktjänster, vilka framhävs i bankernas serviceutbud till specialgrupper.

I samband med Finansinspektionens årliga utredning om grundläggande banktjänster genomfördes i år en enkät bland bankerna om konsekvenserna av coronaviruspandemin för utbudet av grundläggande banktjänster och kundbeteendet. Samtidigt gjordes en kartläggning av bankernas senaste anpassningar av de digitala tjänsterna för att förbättra tillgängligheten och användbarheten av tjänsterna.

− Bankerna har kunnat betjäna sina kunder rätt väl trots coronaviruspandemin. Det är dock skäl att hålla i minnet att pandemin har forcerat användningen av digitala tjänster och bankerna måste också framöver ta hänsyn till behoven hos användarna av icke-digitala tjänster. Tillgången till grundläggande banktjänster måste säkerställas också under exceptionella omständigheter, framhåller Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Kostnaderna för banktjänster har inte varierat i någon större grad jämfört med föregående år, men banktjänsterna är fortfarande förmånligast för dem som sköter sina bankärenden digitalt. Den största kostnadsförändringen gäller kontantuttagen i automat, som ingen bank längre tillhandahåller kostnadsfritt utan begränsningar.

Anpassningar av grundläggande banktjänster

I utredningen om grundläggande banktjänster 2019 genomförde Finansinspektionen en kartläggning av anpassningarna av digitala tjänster. I år samlade Finansinspektionen in uppgifter av bankerna om vilka anpassningar de har gjort för att uppfylla tillgänglighetskraven för digitala tjänster och hurdana alternativ till digitala tjänster de har att erbjuda.

Banktjänsterna och servicekanalerna har varit stadda i förändring redan under en längre tid till följd av digitaliseringsutvecklingen, men i och med pandemin har användningen av digitala tjänster tagit ett stort kliv framåt. Övergången till digitala tjänster har dock medfört svårigheter framför allt för de kunder som inte kan sköta sina bankärenden digitalt. Bankerna är i regel väl medvetna om kundernas varierande digitala kompetens och har åtgärdat problemet genom att göra en rad anpassningar av tjänsterna.

Bankerna uppger att de har fortsatt att anpassa sina tjänster på olika sätt. Bankerna tillhandahåller anpassningar som främjar lättillgängliga distanstjänster och består av stöd för röststyrnings- och skärmläsningsprogram och identifieringsverktyg. Nivån på anpassningarna och tillgången till alternativa digitala tjänster varierar alltjämt efter bankgrupp.

Konsekvenser av pandemitiden för de grundläggande banktjänsterna

Enligt bankerna har digitala tjänster som är oberoende av tid och rum senast nu under pandemin fått ett starkt fotfäste bland kunderna.

Bankerna är i regel väl medvetna om det större behovet av rådgivning hos de kunder som varit ovana att sköta sina bankärenden på distans. Resurser har avsatts för att lära kunderna använda distanskanalerna och kunderna har fått information om undantagsarrangemangen i kontoren under pandemin. Tillgången till distanstjänster för äldre kunder och andra kundgrupper som är i behov av stöd har underlättats genom att särskilda telefonlinjer har införts för dem. Dessa ger bland annat information om vilka tjänster som är tillgängliga under undantagsförhållandena och stöd och råd i användningen av digitala tjänster.

Kontorens öppethållningstider begränsades under pandemin så att en del av kontoren var stängda och i en del kontor krävdes tidsbokning i förväg. Efter den första pandemivågen återställdes öppethållningstiderna i stort sett, men i takt med det försämrade infektionsläget har nya begränsningar av kontorstjänsterna redan införts. Finansinspektionen följer med hur bankernas kontorsverksamhet återställs när undantagsförhållandena på grund av coronaviruspandemin i sinom tid upphör. Fastän pandemitiden delvis har begränsat kontorens utbud av kontanttjänster, har bankerna inte dragit ned på sina kontantdistributionsställen, utan det har som förut varit möjligt att göra kontantuttag i automaterna och i de kontantställen som tillhandahålls av bankernas handelspartners.

Finansinspektionen gav riksdagens bankfullmäktige en utredning om tillgången till och prissättningen av grundläggande banktjänster den 4 december 2020. Uppgifterna i utredningen baserar sig huvudsakligen på materialet från webbplatsen för konsumenter om jämförelse av betalkonton (www.fine.fi/maksutilivertailu), respons från kunder, intressenter och företag under tillsyn och den enkät som skickades till bankerna tillsammans med utredningen.

Se också

Utredningen om grundläggande banktjänster 2020

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Samu Kurri
Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Nyckelord

Kontakter

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten under dess direkta tillsyn är ytterst försiktiga med kontanta vinstutdelningar fram till den 30 september 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar när detta görs i vinstutdelningssyfte. Denna rekommendation ersätter rekommendationen av den 28 juli 2020 (tillsynsmeddelande 29.7.2020 – 46/2020). Rekommendationen tillämpas på kreditinstitut på deras högsta konsolideringsnivå.

Finanssivalvonnalta uusi suositus luottolaitosten voitonjaosta18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonta suosittaa suorassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille, että ne noudattaisivat äärimmäistä varovaisuutta käteisenä maksettavassa voitonjaossa 30.9.2021 saakka. Suositus koskee myös osakkeiden ja osuuksien takaisinostoja ja lunastuksia sellaisissa tilanteissa, joissa ostojen ja lunastusten tarkoituksena on voitonjako. Tämä suositus korvaa 28.7.2020 annetun suosituksen (valvottavatiedote 28.7.2020 – 46/2020). Suositusta sovelletaan luottolaitoksiin niiden ylimmällä konsolidointitasolla.

Macroprudential decision: Uncertain economic outlook continues, housing loan cap and banks’ additional capital requirements remain unchanged18.12.2020 15:00:00 EETPress release

In Finland, the housing market and mortgage lending have recovered from the spring downturn, but the outlook for the real economy remains uncertain due to the pandemic. In this situation, the Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will maintain the housing loan cap at its standard level and will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum