Säteilyturvakeskus (STUK)

Finland notifierar länder som levererar uranbränsle om slutförvaringen av kärnbränsle

Dela

Finland avser att som första land i världen inleda slutförvaring av använt kärnbränsle i mitten av 2020-talet. Det är inte möjligt att verifiera kärnmaterial efter slutförvaringen så det behövs nya förfaranden för monitorering.

De finländska kraftföretagen har sedan 1970-talet anskaffat uranbränsle för kärnkraftverkens behov huvudsakligen i Ryssland, Australien, Kanada och USA. Strålsäkerhetscentralen (STUK) har nu notifierat myndigheterna som ansvarar för strålsäkerheten i dessa länder om att slutförvaring av använt kärnbränsle inleds i Finland i mitten av 2020-talet. Eftersom traditionell monitorering av kärnmaterial inte är möjlig efter slutförvaringen ska överenskommelser om förfarandena i anslutning till monitoreringen av kärnmaterialet ingås innan slutförvaringen inleds.

Strålsäkerhetscentralen upprätthåller en nationell databas om kärnmaterial och ansvarar för tillsynen gällande kärnmaterial i Finland. Den internationella atomenergiorganisationen (IAEA) och Europeiska kommissionen övervakar att fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och Euratom-bestämmelserna följs. Genom monitoreringen av kärnmaterialet säkerställs att kärnämnena förvaras i fredligt bruk och inte hamnar i kärnämnen.

Principen för monitoreringen av kärnmaterial är att de anmälda kärnmaterialen även ska kunna verifieras fysiskt. Det är emellertid inte längre möjligt att verifiera kärnbränsle som slutförvaras i berggrund så alla säkerställande åtgärder ska genomföras före slutförvaringen. Genom att notifiera länderna som levererar uranbränsle, IAEA och Europeiska kommissionen säkerställer STUK att alla parter förblir medvetna om att uranet som levereras till Finland stannar i fredligt bruk.

”Vid STUK har vi utvecklat ett flertal mätningsmetoder för kärnmaterial som har blivit allmänna internationellt och nu skapar vi rutiner för att genomföra en ny typ av monitorering. Monitoreringen av kärnmaterialet fortsätter även efter att slutförvaringsanläggningen stänger om cirka hundra år. Alla parter ska kunna förlita sig på att myndigheterna har exakta uppgifter om kärnmaterialet som slutförvarats och på att det är möjligt att säkerställa att informationen överförs till kommande generationer”, säger chefen för det internationella samarbetet Elina Martikka.

Finlands lag hindrar import och export av kärnavfall

Den bärande principen i Finlands kärnenergipolitik är en säker hantering av kärnavfall. I praktiken ska kärnkraftverken planera slutförvaringen av kärnbränsle innan kraftverken tas i bruk. Finlands lag hindrar import och export av kärnavfall och därför ska kraftföretagen ansvara för slutförvaringen av kärnavfallet och för kostnaderna som uppstår för den.

Slutförvaringen av använt kärnbränsle har beretts i Finland sedan 1983.

”Ur ett internationell perspektiv ser jag det som viktigt att länderna förbinder sig vid den kärnavfallshanteringspolicy som de har valt innan de börjar använda kärnenergi”, konstaterar Martikka.

Slutförvaringanläggning

Kärnavfallshanteringsbolaget Posiva Oy som ansvarar för kärnavfallshanteringen i Finland bygger en underjordisk slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle som går under namnet ONKALOP®. Det använda kärnbränslet slutförvaras i berggrunden på 450 meters djup. Slutförvaringssystemet består av en koncis järn–koppar–kapsel, en buffert av bentonit som omsluter kapseln, återfyllning av slutförvaringstunnlarna med lermaterial som sväller och konstruktioner för förslutning av tunnlar och utrymmen samt den omgivande berggrunden.

Tillsvidare finns det inte en metod för hantering av använt kärnbränsle som inte lämnar kvar radioaktivt, långvarigt avfall. Ett flertal stater som använder kärnenergi planerar att inleda geologisk slutförvaring eftersom den har uppskattats vara den långvarigaste och säkraste metoden för att lösa frågan om kärnavfall.

Kontakter

Närmare information:
chefen för internationellt samarbete Elina Martikka, tfn (09) 759 88 373
överinspektör Henri Niittymäki, tfn (09) 759 88 236
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum