Suomen Pankki

Finlands Bank och Finansinspektionen föreslår ny lagstiftning om uttagsautomattjänster

Dela

Finlands Bank och Finansinspektionen har lagt fram en lagmotion med förslag om att inleda beredning av ny lagstiftning om tillhandahållande av uttagsautomattjänster.

För att tillhandahålla uttagsautomattjänster i Finland behövs i nuläget inte verksamhetstillstånd eller registrering av tjänsteleverantören. Dessutom regleras eller övervakas själva tillhandahållandet av uttagsautomattjänster inte. Endast sådana leverantörer av uttagsautomattjänster som enligt avtal erbjuder automattjänster för bankers räkning står indirekt under Finansinspektionens tillsyn.

Finlands Bank och Finansinspektionen har föreslagit för finansministeriet att tillstånd eller registrering ska krävas av tjänsteleverantörer som tillhandahåller uttagsautomattjänster i Finland. Vidare föreslår Finlands Bank och Finansinspektionen att aktörer som tillhandahåller uttagsautomattjänster ska ställas krav på bland annat hantering av operativa risker, beredskap och rapportering. Målet är att tillsynen av olika aktörer ska ske enligt enhetliga principer oberoende av tjänsteleverantörens affärsmodell.

Läs mer: bakgrundspromemoria och lagmotionen (på finska)

Närmare upplysningar om motionen lämnas av: 

Finlands Bank: byråchef Heli Snellman, heli.snellman(at)bof.fi, telefon 09 183 21 83

Finansinspektionen: byråchef Markku Koponen, markku.koponen(at)fiva.fi, telefon 09 183 53 89

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 10.6.2021: Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitiska inriktning. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,50 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. ECB-rådet kommer att fortsätta sina nettotillgångsköp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisfasen är över. Baserat på en gemensam bedömning av finan

ECB Monetary policy decisions10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

ECB press release 10.6.2021: At today’s meeting, the Governing Council decided to confirm its very accommodative monetary policy stance: The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. The Governing Council will continue to conduct net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,850 billion until at least the end of March 2022 and, in any case, until it judges that the coronavirus crisis phase is over. Based on a joint assessment of financing conditions and the inflat

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä10.6.2021 15:00:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 10.6.2021. EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan. Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 850 miljardia euroa, tehdään netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka. Joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. EKP:n neuvosto odottaa rahoitusoloista ja inflaationäkymistä tekemänsä arvion perusteella, että PEPP-ohjelmassa tehdään seuraavanakin vuosineljänneksenä netto-ostoja merkittävästi nopeammin kuin vuoden alkukuukausina. Ostoja suorite

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä10.6.2021 12:40:37 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 15.6.2021 Suomen talouden näkymistä8.6.2021 13:55:55 EEST | Kutsu

Milloin Suomen talous selättää koronan? Millaiset näkymät ovat pitkällä aikavälillä? Tervetuloa seuraamaan Suomen talouden näkymiä ja rahapolitiikkaa käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 15.6.2021 klo 11.00. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy läpi Suomen talouden tilannetta ja euroalueen rahapolitiikkaa. Ennustepäällikkö Meri Obstbaum esittelee Suomen talousennusteen vuosille 2021–2023. Tilaisuutta voi seurata verkossa osoitteessa www.mediaserver.fi/live/bof. (Huom. Avaa linkki jollain muulla kuin Internet Explorer -selaimella.) Tilaisuudessa julkistetaan uusin numero Euro & talous -verkkojulkaisusta. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään perjantaina 11.6. klo 16.00 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Huom. Median edustajien ei ole television kuvausryhmiä lukuun ottamatta mahdollista saapua paikalle koronarajoitusten vuoksi. TV-kuvaustarpeista pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ryhmäpäällikkö Iina Larioon,

Finlands Bank har investerat i BIS hållbarhetsfond4.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har investerat 300 miljoner dollar i BIS (Bank for International Settlements, Banken för internationell betalningsutjämning) fond för gröna obligationer. Centralbankernas ömsesidiga fond (USD BISIP) investerar bland annat i förnyelsebar energi och i projekt som syftar till att höja energieffektiviteten och fonden bidrar med sin verksamhet till EU:s klimatmål. Tidigare har bland annat Europeiska centralbanken investerat i en motsvarande fond i euro. Utöver investeringen i denna fond gör Finlands Bank direktinvesteringar i gröna, hållbar och sociala obligationer. Temainvesteringar, dit den aktuella fonden räknas, är en av Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar. Målet för Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra och högavkastande tillgångar som i regel ställs på centralbanker. Finlands Banks hållbarhetssynpunkter beträffande investeringar grundar sig dels på målet att svara mot hållbarhetskraven för investeringsverksam

Bank of Finland invests in Bank for International Settlements’ green bond fund4.6.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland has invested USD 300 million in the green bond fund of the Bank for International Settlements (BIS). This mutual central bank fund (USD BISIP) invests in e.g. renewable energy and projects relating to improvements in energy efficiency, and its activity supports the EU’s climate goals. The European Central Bank has previously invested in a similar euro-denominated fund. In addition to investing in the fund, the Bank of Finland has also invested directly in green, sustainable development and socially sustainable bonds. Thematic investments, of which the current fund is an example, are one of the Bank of Finland’s chosen approaches to responsible investment. The aim of the Bank of Finland’s investment activities is to generally meet the liquidity, safety and yield requirements set for central bank assets. The Bank’s responsibility perspectives in managing its assets are based on one hand on the objective of sustainable investment and on the other hand on the better man

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum