Finnvera Oyj

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Jaa

Finnvera-konserni, pörssitiedote 11.8.2021

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Finnveran kotimaan rahoitus edelleen tavanomaista korkeammalla, viennin rahoituksen kysyntä laski – konsernin tulos 65 miljoonaa euroa voitollinen

Finnvera-konserni, yhteenveto

 • Tulos 65 miljoonaa euroa (-423) – merkittäviä uusia tappiovarauksia ei jouduttu alkuvuonna tekemään eikä vientitakuuvastuista realisoitunut olennaisia lopullisia tappioita – perusteita vuonna 2020 tehtyjen tappiovarausten purkamiselle ei kuitenkaan ollut.
 • Tulokset segmenteittäin voitolliset: emoyhtiö Finnvera Oyj:n pk- ja midcap-liiketoiminnan tulos 11 (36) ja suuryritykset-liiketoiminnan tulos 35 (-461) sekä tytäryhtiöiden vaikutus konsernitulokseen 19 miljoonaa euroa (2).
 • Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistulos 38 miljoonaa euroa (-476).
 • Tase 12,3 miljardia euroa (12,7) – muutos -3 prosenttia johtui vientiluottokannan pienentymisestä.
 • Taseen ulkopuoliset sitoumukset 15,7 miljardia euroa (15,4) – muutos 2 prosenttia, mihin vaikutti merkittävimmin kotimaan takauskannan ja sitovien rahoituslupausten kasvu.
 • Emoyhtiö Finnvera Oyj:n kokonaisvastuiden määrä pysyi ennallaan 25,0 miljardissa eurossa (25,0).
 • Vapaan oman pääoman ja valtiontakuurahaston määrä eli puskurivarat yhteensä kasvoivat voitollisen tuloksen seurauksena 0,9 miljardiin euroon (0,8).
 • Omavaraisuus nousi 0,6 prosenttiyksikköä 6,3 prosenttiin (5,7).
 • Taseen odotettavissa olevat luottotappiot pysyivät edellisen vuoden lopun tasolla 1,4 miljardissa eurossa (1,4).
 • Kulu-tuotto-suhde parani 2,5 prosenttiyksikköä 26,6 prosenttiin (29,1).
 • Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksi 70 (50) – keskiarvoa nosti paikalliset pienyritykset- ja suuryritykset-segmenttien NPS-indeksien parantuminen.

Finnvera-konserni, H1/2021 ja 30.6.2021

Tulos
H1/2021
65 Me
H1/2020: −423 Me

Taseen loppusumma
30.6.2021
12,3 Mrd. e
31.12.2020: 12,7 Mrd. e
muutos -3 %

Kokonaisvastuut, emoyhtiön
kotimaan toiminta sekä vientitakuu-
ja erityistakaustoiminta
30.6.2021
25,0 Mrd. e
31.12.2020: 25,0 Mrd. e
muutos −0,3 %

Vapaa oma pääoma ja
valtiontakuurahasto
H1/2021 tuloksen jälkeen
30.6.2021
0,9 Mrd. e
31.12.2020: 0,8 Mrd. e
muutos 8 %

Kulu-tuotto-suhde
H1/2021
26,6 %
H1/2020: 29,1 %
muutos -2,5 %-yks.

Omavaraisuus
30.6.2021
6,3 %
31.12.2020: 5,7 %
muutos 0,6 %-yks.

NPS-indeksi
(net promoter score)
H1/2021
70
H1/2020: 50
muutos 20 pistettä

Taseen odotettavissa
olevat luottotappiot
30.6.2021
1,4 Mrd. e
31.12.2020: 1,4 Mrd. e
muutos 0,2 %

Finnvera-konserni, myönnetty rahoitus ja vastuukanta

H1/2021 (H1/2020)

 • Myönnetyt lainat ja takaukset: 918 Me (926), muutos -1 %
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 1 594 Me (1 747), muutos -9 %
 • Myönnetyt vientiluotot: 346 Me (402), muutos -14 %
  • Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu
  • Vientitakuiden ja -luottojen määrän vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen

30.6.2021 (31.12.2020)

 • Vastuukanta, kotimaan rahoituksen nostetut lainat ja takaukset: 2 753 Me (2 430), muutos 13 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-vientitakuut ja -takaukset: 21 971 Me (22 408), muutos -2 %
  • Nostetut vastuut 11 363 Me (11 762), muutos -3 %, tästä suuryritysten alus- ja telakkasektorin bruttovastuut 4 501 Me (4 427)
  • Nostamattomat vastuut 8 452 Me (7 749) ja sitovat tarjoukset 2 155 Me (2 896), muutos yhteensä 0 %, näistä suuryritysten alus- ja telakkasektorin bruttovastuut yhteensä 6 991 Me (7 089)
 • Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 7 292 Me (7 561), muutos -4 %

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Maailmantalous ja Suomen talous ovat kääntyneet alkuvuonna 2021 kasvuun koronavuoden 2020 jälkeen eikä konkurssien määrä ole noussut pelätysti. Rahoitusjärjestelmä on toiminut Suomessa koko kriisin ajan. Pankkien käytettävissä on ollut Finnveran 80 prosentin takaus ja lisäksi ennätysmäärä EU-instrumentteja. Tammi–kesäkuussa Finnvera myönsi kotimaan lainoja ja takauksia 0,9 miljardia euroa (0,9). Rahoituksen volyymi on edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla, vaikka kysyntä on tasaantunut. Toimialoista rahoitusta myönnettiin alkuvuonna eniten teollisuuteen. Sen osuus rahoituksesta suhteessa muihin toimialoihin kasvoi eniten, mikä kuvaa teollisuuden kasvukiihdytystä.

Vientitakuita ja eritystakauksia myönnettiin tammi–kesäkuussa 1,6 miljardia euroa (1,7). Suurten yksittäisten hankkeiden puuttuminen on vähentänyt viennin rahoituksen kysyntää. Finnveran käyttöön ottama Euroopan investointipankin EGF-takausohjelma mahdollistaa suurten yritysten käyttöpääomarahoitusta. Kokonaisuutena vientiteollisuus on selvinnyt pandemiasta varsin hyvin.

Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun 2021 tulos ylsi 65 miljoonaa euroa voitolliseksi (-423). Uusia merkittäviä luottotappiovarauksia ei jouduttu alkuvuonna tekemään eikä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta realisoitunut olennaisia lopullisia tappioita. Perusteita vuonna 2020 tehtyjen mittavien tappiovarausten purkamiselle ei kuitenkaan ollut.

Viennin rahoituksen tärkeistä toimialoista koronasta on kärsinyt eniten alus- ja telakkasektori. Finnvera joutui vuonna 2020 tekemään 1,2 miljardin euron luottotappiovaraukset, joista 90 prosenttia tuli varustamo- ja telakkasektorilta. Tämä vähensi merkittävästi Finnveran pääomia. Jotta uusien vientihankkeiden rahoittaminen olisi mahdollista, eduskunta hyväksyi vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa varautumisen valtiontakuurahastosiirtoon ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan 650 miljoonan euron pääomittamiseen. Valtiontakuurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka kattaa vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiollista tulosta, jos yhtiön taseen rahaston varat eivät ole riittävät.

Finnveran tehtävä on täydentää rahoitusmarkkinoita sekä vauhdittaa kasvua ja vientiä, jotta suomalaisyritykset pääsevät mukaan maailmantalouden elpymiseen. Vaikka pandemia ei ole ohi, talouden näkymä on valoisampi. Strategiamme mukaisesti keskitymme nyt kriisin hoitamisen ohella entistä enemmän kasvun, investointien ja kansainvälistymisen mahdollistamiseen vastuullisuudesta huolehtien.”

Finnvera-konserni
Tuloskehitys

H1/2021
Me

H1/2020
Me

Muutos
Me

Muutos
%

2020
Me

Korkokate

27

24

3

13 %

51

Palkkiotuotot ja
-kulut, netto

78

68

10

15 %

143

Voitot/tappiot käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot

-2

-2

-0,3

-13 %

2

Liiketoiminnan muut tuotot

0,1

0,1

0

-34 %

349

Toimintakulut

-22

-22

0,2

1 %

-44

Liiketoiminnan muut kulut ja poistot

-5

-4

1

26 %

-8

Toteutuneet luottotappiot ja odotettavissa olevien luottotappioiden muutos yhteensä, netto

-6

-481

-476

-99 %

-1233

Liikevoitto/
-tappio

69

-418

487

-

-740

Tilikauden voitto/tappio

65

-423

488

-

-748

Tuloskehitys

Finnvera-konsernin tammi–kesäkuun 2021 tulos oli voitollinen tappiollisen vuoden 2020 jälkeen. Voittoa kertyi alkuvuonna 65 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella tulos oli tappiollinen 423 miljoonaa euroa. Tuloksen voitollisuus on seurausta koronakriisin aiheuttaman tappiovarauskehityksen tasaantumisesta alkuvuoden aikana.

Tammi–kesäkuun 2021 aikana ei jouduttu tekemään uusia merkittäviä tappiovarauksia eikä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta realisoitunut olennaisia lopullisia tappioita. Perusteita vuonna 2020 tehtyjen mittavien tappiovarausten purkamiselle ei kuitenkaan ollut. Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos oli tammi–kesäkuussa vain 2 miljoonaa euroa (477), ja lopullisia luottotappioita toteutui 14 miljoonaa euroa (17).

Liiketoiminta-alueittain tarkasteltuna sekä pk- ja midcap -rahoitus että viennin rahoitus tekivät positiivisen tuloksen. Pk- ja midcap -rahoituksen tulos oli 11 miljoonaa euroa (36) ja suuryritykset-liiketoiminnan 35 miljoonaa euroa (-461). Tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy:n tulos oli 19 miljoonaa euroa (2) ja pääomasijoitustoiminnan tulos lievästi positiivinen (-1).

Konsernin korkokate oli tammi−kesäkuussa 27 miljoonaa euroa (24), ja se kasvoi vertailukaudesta 13 prosenttia. Nettopalkkiotuotot kasvoivat 15 prosenttia 78 miljoonaan euroon (68). Konsernin toimintakulut 22 miljoonaa euroa (22) olivat vertailukauden tasolla.

Rahoituksen näkymät

Finnveran kotimaan rahoituskysynnän arvioidaan jatkuvan vuoden 2021 jälkipuoliskolla rauhallisena ja kysynnän odotetaan siirtyvän käyttöpääomarahoituksen lisäksi pk-yritysten investointeihin. Arvioimme suuryritysten investointien vauhdittavan myös pk-sektorin investointisuunnitelmien käynnistymistä ja toteuttamista loppuvuonna. Pankeilla on aiempaa enemmän käytössään Euroopan investointipankki -ryhmän myöntämiä takausohjelmia, mikä voi pienentää Finnveran rahoituskysyntää.

Koronapandemian ja maailmantalouden epävarmuuden pitkittymisen seurauksena uusien suurten vientihankkeiden määrä on vähentynyt, mikä vaikuttaa vientitakuiden ja -luottojen tuleviin volyymeihin. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisvuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen. Viennin rahoituksen kysyntä keskittynee pääasiassa metsä- ja telesektoreille. Alus- ja telakkasektorin näkymiin ja vienninrahoituksen kysyntään vaikuttaa voimakkaasti se, milloin varustamot pääsevät käynnistämään toimintaansa laajemmin uudelleen. Luottovakuuttamisen ennakoidaan pysyvän hieman normaalia korkeammalla tasolla. Suurten yritysten käyttöpääomarahoitus on vuoden 2021 loppuun saakka mahdollista Euroopan investointipankin EGF-takausohjelman kautta.

Vuoden 2021 tuloskehitykseen vaikuttaa olennaisesti pandemian aiheuttaman epävarmuuden poistuminen. Jos talouskehitys ja Finnveran yksittäisten suurten riskin kohteiden liiketoiminta lähtevät riittävälle kasvu-uralle rajoittaen tai pienentäen merkittäviä tappiovaraus- ja tappiokirjauksia, on mahdollista, että Finnvera-konsernin koko vuoden 2021 tulos on voitollinen. Jos taas talous ja yritystoiminta elpyvät hitaammin, konsernin tulos voi olla vuoden 2020 tapaan merkittävästikin tappiollinen.

Lisätiedot:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 029 460 2400

Ulla Hagman, talousjohtaja, puh. 029 460 2458

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (PDF)

Jakelu:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Puolivuosikatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi osoitteessa: www.finnvera.fi/tulosraportit

Finnvera siirtyy vuoden 2022 alusta katsausten julkistamiseen neljännesvuosittain.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Kuvat

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Finnveran rahoitus kohdistui alkuvuonna aiempaa enemmän yritysten kasvuhankkeisiin Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä – Pirkanmaalla investointi- ja omistajanvaihdosaktiivisuus muita maakuntia alhaisempi31.8.2021 09:15:00 EEST | Tiedote

Finnveran alkuvuonna Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä myöntämä rahoitus väheni edellisvuodesta, mutta kohdistui nyt pääasiassa yritysten kasvun mahdollistamiseen. Vuotta aiemmin rahoituksen painopiste oli koronapandemian aiheuttamissa yritysten käyttöpääomatarpeissa ja yritysten maksuvalmiuden turvaamisessa epävarmassa tilanteessa. Niinpä rahoituksen volyymin pieneneminen ei ole yritysten kannalta yksinomaan huono uutinen. Päijät-Hämeessä myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi hieman. Finnvera myönsi tammi-kesäkuussa rahoitusta Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueelle yhteensä 98 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana rahoitusta myönnettiin yhteensä 148 miljoonaa euroa. Verrattuna alkuvuoteen 2019 myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä oli kuitenkin noin kolmanneksen korkeampi.

Finnveras finansiering till små och medelstora företag återgick i början av året till normal nivå i Södra och Mellersta Österbotten – i Österbotten är efterfrågan på finansiering fortfarande livligare än normalt27.8.2021 11:21:35 EEST | Tiedote

Efterfrågan på finansiering till små och medelstora företag jämnades ut och återgick till normal nivå i början av 2021 i Södra och Mellersta Österbotten. I Österbotten var efterfrågan på finansiering fortfarande livligare än normalt i och med den ökade finansieringen av exportaffärer. Totalt sett minskade den finansiering som beviljades de tre österbottniska landskapen i början av året jämfört med året innan. Finnvera beviljade de tre österbottniska landskapen finansiering till ett belopp på sammanlagt 59 miljoner euro (78) i januari–juni. I fjol syntes i Finnveras finansiering i synnerhet driftskapitalfinansiering på grund av coronakrisen. Driftskapitalets andel utgör 46 procent (65 %) av Finnveras finansiering i området, men i år har företagen behövt finansiering redan för tillväxten när omsättningen och orderstocken har börjat öka. Detta syns också i att leveranssäkerheternas andel av finansieringen har ökat avsevärt, till cirka en fjärdedel.

Etelä-Suomessa Finnveran rahoitus edelleen vuotta 2019 korkeammalla - Investoinnit kasvussa, omistajanvaihdosbuumi jatkuu Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa27.8.2021 10:15:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen alueella Finnveran rahoitus palasi alkuvuonna lähemmäksi koronakriisiä edeltänyttä tilannetta vuoden 2020 kysyntäpiikin jälkeen. Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 kotimaan rahoitusta alueen yrityksille yhteensä noin 238 miljoonaa euroa (374). Kaikissa alueen maakunnissa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, pk-yritysten rahoitus oli edelleen alkuvuotta 2019 korkeammalla tasolla. Myös rahoituksen keskikoko on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Finnveran rahoitus kohdentuu entistä enemmän investointeihin ja omistajanvaihdoksiin, jotka nousivat Etelä-Suomen alueella ennätystasolle. Toimialoista teollisuuden osuus rahoituksesta on merkittävin. Matkailun osuus Finnveran rahoituksesta on palannut normaalitasolle. Etenkin Helsingissä ja Etelä-Karjalassa matkailun tilanne jatkuu osittain haastavana.

Finnveran rahoitus pk-yrityksille palautui alkuvuonna normaalitasolle Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla - Pohjanmaalla rahoituksen kysyntä edelleen tavanomaista vilkkaampaa27.8.2021 09:45:00 EEST | Tiedote

Pk-yritysten rahoituksen kysyntä tasaantui ja palautui normaalitasolle alkuvuonna 2021 Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla rahoituksen kysyntä oli edelleen tavanomaista vilkkaampaa lisääntyneen vientikauppojen rahoittamisen myötä. Kokonaisuutena kolmeen pohjalaismaakuntaan alkuvuonna myönnetty rahoitus laski edellisvuodesta. Finnvera myönsi rahoitusta alueella tammi-kesäkuussa yhteensä 59 miljoonaa euroa (78). Viime vuonna Finnveran rahoituksessa näkyi erityisesti koronakriisin aiheuttama käyttöpääomarahoitus. Käyttöpääoman osuus rahoituksesta oli alueella 46 prosenttia kun se alkuvuonna 2020 oli vielä 65 prosenttia. Tänä vuonna yritykset ovat tarvinneet rahoitusta myös kasvua varten liikevaihdon ja tilauskantojen kääntyessä nousuun. Tämä näkyy myös siinä, että toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta on noussut merkittäväksi, noin neljännekseen.

Finnveras driftskapitalfinansiering är nu inriktad på tillväxtfinansiering i Sydvästra Finland – Finansieringen av företagsförvärv ökade tydligt, i Satakunta ökade i synnerhet finansieringen av växande och internationaliserade företag26.8.2021 09:51:31 EEST | Tiedote

Tyngdpunkten för Finnveras finansiering överfördes i början av 2021 till det driftskapital som affärsverksamhetens tillväxt förutsätter, medan finansieringen föregående år fokuserade på att stärka företagens kassor på grund av coronakrisen. Finnvera beviljade i januari-juni 2021 finansiering till företag i Sydvästra Finland till ett belopp av 128 miljoner euro (144), vilket var 12 procent mindre än året innan. Finansieringen var främst inriktad på SMF- företag, samt några företag som anses vara stora. Inklusive inhemsk finansiering till stora företag uppgick Finnveras finansiering i Sydvästra Finland i början av 2021 till 344 miljoner euro. I siffran ingår en enda stor finansiering. Förändringen i finansieringens tyngdpunkt visar att företagens situation normaliseras. Av företagens positiva framtidsförväntningar torde också framgå att antalet företagsförvärv som Finnvera finansierar ökade betydligt.

Finnveran käyttöpääomarahoitus suuntautuu Lounais-Suomessa nyt kasvun rahoitukseen – Yrityskauppojen rahoitus nousi selvästi, Satakunnassa kasvoi erityisesti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitus26.8.2021 09:45:29 EEST | Tiedote

Finnveran rahoituksen painopiste siirtyi Lounais-Suomessa alkuvuonna 2021 jälleen liiketoimintojen kasvun edellyttämään käyttöpääomaan, kun edellisvuonna rahoitus painottui koronakriisistä johtuneeseen yritysten kassojen vahvistamiseen. Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 Lounais-Suomessa rahoitusta yrityksille 128 miljoonaa euroa (144), mikä oli 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Rahoitus kohdistui pääasiassa pk- ja midcap-yrityksille sekä jonkin verran suuryrityksiksi luettaville yrityksille. Suuryrityksille myönnetty kotimaan rahoitus mukaan lukien Finnveran rahoitus Lounais-Suomessa oli alkuvuonna 2021 yhteensä 344 miljoonaa euroa. Luku sisältää yksittäisen suuren rahoituksen. Rahoituksen painopisteen muutos kertoo yritysten tilanteen normalisoitumisesta. Yritysten positiivisista tulevaisuuden odotuksista kertonee myös se, että Finnveran rahoittamien yrityskauppojen määrä kasvoi Lounais-Suomessa merkittävästi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme