Finnvera Oyj

Finnvera-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Jaa

Finnvera-konserni, pörssitiedote 21.8.2020

Koronapandemia lisäsi merkittävästi Finnveran pk-rahoituksen kysyntää, viennin rahoitus laski edellisvuodesta – Finnveran tulos luottotappiovarausten vuoksi 423 miljoonaa euroa tappiollinen

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilän kommentit:

”Koronapandemian laajuus ja vaikutukset talouteen ovat koskettaneet monia yrityksiä myös meillä. Kotimaassa pandemia näkyi konkreettisimmin ensin palvelualoilla ja matkailussa, kansainvälisesti muun muassa Suomen vientiä koskettavalla risteilytoimialalla. Toimialan erittäin positiivisen kehityksen myötä viime vuosina toteutuneesta teknologiateollisuuden tilauskannan vahvistumisesta yli puolet koostuu laivatilauksista. Vaikka pandemia on aina tunnistettu yhdeksi toimialan riskeistä, koronakriisi on koskettanut alaa täysin poikkeuksellisella tavalla, kun risteilytoiminta kaikkialla maailmassa keskeytettiin viranomaispäätöksin. Useiden varustamoiden julkiset luottoluokitukset ovat heikentyneet. Näiden ja maailmantalouden yleisesti heikentyneiden näkymien vuoksi olemme joutuneet tekemään merkittäviä varauksia mahdollisista tulevista luottotappioista, minkä vuoksi Finnvera-konsernin tammi−kesäkuun tulos oli 423 miljoonaa euroa tappiollinen.

Myönsimme vientitakuita, -takauksia ja erityistakauksia alkuvuonna noin 1,7 miljardilla eurolla, reilun viidenneksen vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koronapandemia ei ole koskettanut kaikkia toimialoja samalla tavalla, ja alkuvuonna on toimeenpantu myös aiemmin suunniteltuja investointipäätöksiä. Viennin rahoituksen vuosittaiseen volyymiin vaikuttaa aina yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen. Arvioimme, että teollisuuden tilausten vähenemisen myötä Suomen vientiin voi tulla syksyllä pidempiaikainen hidastuminen, joka näkyy myös viennin rahoituksen kysynnässä.

Pk- ja midcap-yritysten rahoitustarpeet kasvoivat koronapandemian myötä nopeasti maaliskuun puolivälistä lähtien. Finnvera keskitti rahoituksen myöntämisen takauksiin, joilla mahdollistetaan yritykselle pankin myöntämä käyttöpääomalaina. Näin pyrimme varmistamaan, että yritykset saavat rahoitusta mahdollisimman nopeasti. Mukautimme nopeasti tuotteitamme ja palveluamme vastaamaan tilannetta, alensimme hinnoitteluamme ja rekrytoimme vuokratyövoimaa käsittelemään suuria hakemusmääriä. Rahoituksen kysyntä ylitti ennakkoarviomme, ja myönsimme tammi−kesäkuussa kotimaan lainoja ja takauksia jo yli 0,9 miljardia euroa, mikä on enemmän kuin koko vuonna 2019. Alkuvaiheessa rahoitusta hakivat pienet pk-yritykset, mutta tarve on siirtynyt suurempiin yrityksiin. Finnveralla on eduskunnan päättämän valtuuksia koskeneen lakimuutoksen vuoksi erinomaiset valmiudet vastata kysyntään myös jatkossa. Kotimaan laina- ja takausrahoitusvaltuutemme korotus 12 miljardiin euroon on arvioitu kattamaan rahoituskysyntä vuoteen 2025 saakka.

Pandemian kokonaisvaikutukset selviävät myöhemmin. Rahoittajan kannalta keskeistä on edelleen arvioida vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Aiempien vuosien voitolliset tulokset ovat lisänneet Finnveran taloudellisia puskureita mahdollisia tappioita varten. Finnveralle on asetettu itsekannattavuustavoite, jonka mukaisesti yhtiön toiminnan menot ja tappiot pyritään pitkällä aikavälillä kattamaan toiminnasta saaduilla tuloilla. Vaikka vuoden 2020 tuloksen ennakoidaan olevan tappiollinen, Finnveran kumulatiivisen itsekannattavuuden arvioidaan edelleen toteutuvan. Itsekannattavuuteen voi kuitenkin jatkossa vaikuttaa merkittävästi se, miten koronakriisi etenee syksyn aikana ja miten pitkäaikaisia sen vaikutukset ovat.”

Finnvera-konserni, liiketoiminta ja tuloskehitys
H1/2020 (H1/2019)

 • Myönnetyt kotimaan lainat ja takaukset: 926 Me (430), muutos 115 %
 • Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset: 1 747 Me (2 259), muutos -23 %
 • Myönnetyt vientiluotot: 402 Me (132), muutos 205 %
  • Suomen Vientiluotto Oy:n vientiluottojen luottoriskin kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n vientitakuu
  • Vientitakuiden ja -luottojen määrän vaihteluun vaikuttaa yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen

30.6.2020 (31.12.2019)

 • Vastuukanta, kotimaan nostetut lainat ja takaukset: 2 373 Me (1 928), muutos 23 %
 • Vastuukanta, vientitakuut ja erityistakaukset sis. pk- ja midcap-vientitakuut ja -takaukset: 24 633 Me (25 489), muutos -3 %
  • Tästä suuryritysten alus- ja telakkavastuut 12 792 Me (13 786)
  • Nostetut vastuut 11 431 Me (11 443), muutos 0 %, tästä suuryritysten alus- ja telakkavastuut 3 487 Me (3 669)
  • Nostamattomat vastuut 9 162 Me (9 486) ja sitovat tarjoukset 4 041 Me (4 560), muutos yhteensä -6 %, näistä suuryritysten alus- ja telakkavastuut yhteensä 9 304 Me (10 117)
 • Vastuukanta, nostetut vientiluotot: 7 290 Me (7 229), muutos 0 %
Finnvera-konserni, H1/2020 ja 30.6.2020

Tulos 
H1/2020
-423 Me
H1/2019: 72 Me
muutos -685 %

Taseen loppusumma
30.6.2020
13,0 Mrd. e
31.12.2019: 12,7, Mrd. e
muutos 2 %
Henkilöstö
keskimäärin
H1/2020
360 hlöä
H1/2019: 363
muutos -1 %
Vapaa oma pääoma ja 
valtiontakuurahasto
30.6.2020
1,5 Mrd. e
31.12.2019: 1,9 Mrd. e
muutos -22 %

Kulu-tuotto-suhde
H1/2020
29,1 %
H1/2019: 25,4, %
muutos 3,7 %-yks.

Odotettavissa olevat
luottotappiot 30.6.2020
719 Me
31.12.2019: 242 Me
muutos 197 %

NPS-indeksi
(net promoter score) H1/2020
50
H1/2019: 64
muutos -22 %
Omavaraisuus
30.6.2020
8,1 %
31.12.2019: 11,6 %
muutos -3,5 %-yks.

Koronapandemian vaikutuksesta konsernin tammi−kesäkuun tulos oli 423 miljoonaa euroa tappiollinen, kun edellisen vuoden vastaavalla jaksolla tulos oli 72 miljoonaa euroa voitollinen. Tuloksen tappiollisuus aiheutui pandemian seurauksena tehdyistä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan merkittävistä luottotappiovarauksista. Odotettavissa olevat luottotappiot kasvoivat yhteensä 477 miljoonaa euroa (-5). Toteutuneet luottotappiot olivat 17 miljoonaa euroa (14), ja ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 19 prosenttia.

Konsernin toiminnasta kertyneet puskurivarat luottotappioiden kattamiseksi olivat tehtyjen tappiovarausten jälkeen kesäkuun lopussa 1,5 miljardia euroa. Puskurivaroihin sisältyvät konsernin vapaa oma pääoma ja valtiontakuurahaston varat. Valtiontakuurahasto kattaa vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiollista tulosta, jos Finnveran taseen vastaavan rahaston varat eivät riitä tappiollisen tuloksen kattamiseen.

Konsernin korkokate kasvoi tammi−kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 22 prosenttia ja nettopalkkiotuotot olivat edellisvuoden tasolla. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien erien arvonmuutokset olivat tammi−kesäkuussa 2 miljoonaa euroa negatiiviset, kun edellisvuoden vastaavalla jaksolla vastaava erä oli 17 miljoonaa euroa positiivinen. Toimintakulut ja poistot olivat 2 prosenttia suuremmat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, mihin vaikutti koronapandemian kasvattaman pk- ja midcap-rahoitushakemusmäärän käsittelyyn vuokratyövoimana rekrytoitu määräaikainen henkilöstö sekä poistojen määrän kasvu tehtyjen IT-investointien myötä.

Finnvera-konserni
Tuloskehitys
H1/2020
Me
H1/2019
Me
Muutos
Me
Muutos 
%
2019
Me
Korkokate  24 19  4  22 % 41
Palkkiotuotot ja -kulut (netto)  68 68  0  0 % 141
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista eristä ja valuuttatoiminnan nettotuotot  -2 17  -19  -113 % 10
Hallintokulut  -22 -23  0  -2 % -42
Liiketoiminnan muut kulut ja poistot  -4 -3  -1  28 % -7
Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot  -494 -9  -485  - -60
Luottotappiokorvaus valtiolta  12 7  5  68 % 17
Liikevoitto/ -tappio  -418 77  -495  -644 % 100
Tilikauden voitto/tappio  -423 72  -496  -685 % 94

Rahoituksen näkymät

Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote laskee tänä vuonna noin 7 prosenttia. Valtiovarain-ministeriön mukaan bruttokansantuote laskee tänä vuonna 6 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 2,5 prosenttia. IMF:n ennusteen mukaan bruttokansantuote laskee maailmanlaajuisesti 4,9 prosenttia ja kehittyneissä maissa 8,0 prosenttia.

Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden kriisin kaikissa vaiheissa. Jatkamme loppuvuonna pankkirahoituksen takausohjelmaa ja täydennämme rahoitusmarkkinoita myös Finnveran omilla seniori- ja juniorilainoilla. Olemme varautuneet vaikeuksissa olevien yritysten määrän kasvuun. Arvioimme rahoitusjärjestelyjen vaikeutuvan erityisesti niillä yrityksillä, jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen kriisin aikana. Finnvera joustaa järjestelytarpeissa, ja toivomme joustoja koko rahoitusjärjestelmältä.

Arvioimme kriisin vaikutusten leviävän syksyn aikana voimakkaammin vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Odotamme kotimaan rahoituksen kysynnän pysyvän euromääräisesti alkuvuoden tasolla myös heinä−joulukuussa. Talouden jälleenrakentaminen etenee eri toimialoilla eri tahtiin. Olemme varautuneet turvaamaan monipuolisesti myös uuden kasvun rahoitusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yritysten rahoituskelpoisuuden vahvistamista Finnveran juniorilainoja hyödyntäen.

Vientitakuiden ja -luottojen kysyntään vaikuttaa vientiyritysten tilausten ja yritysten asiakkaiden rahoituksen saatavuuden kehitys loppuvuonna. Suunniteltuja investointeja on lykätty ja uusien tilausten arvioitu laskevan merkittävästi, mikä toteutuessaan tulee vaikuttamaan suuriinkin yrityksiin. Toisaalta rahoituksen saatavuuden heikentyminen lisää tyypillisesti vientitakuulaitosten takaaman rahoituksen kysyntää. Kokonaiskysyntään vaikuttaa edellisten vuosien tapaan yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen.

Pandemialla on ollut kielteinen vaikutus matkailutoimialaan mukaan lukien risteily- ja telakkatoimiala. Toimialan näkymiin vaikuttaa voimakkaasti se, milloin varustamot pääsevät käynnistämään toimintaansa uudelleen ja millaisia ovat kokemukset risteilyjen käynnistyessä. Muilla suurilla vientiteollisuuden sektoreilla odotamme aiempaa useamman ostajan olevan kiinnostunut rahoittamaan vientikaupat vientiluotoilla kaupallisten rahoituslähteiden ehtojen heikentyessä. Kysyntään ei odoteta maantieteellistä keskittyneisyyttä.

Finnveralla on mahdollisuus tarjota vuoden 2020 loppuun saakka luottovakuutuksia myös niin sanottuihin kaupallisen riskin maihin, eli esimerkiksi EU-maihin. Luottovakuutus auttaa viejiä jatkamaan kauppasuhteita epävarmuuden aikana, mikä on tärkeää viennin jatkuvuuden ja Suomen talouden kannalta.

Varaudumme vastaamaan myös kotimaisten suurten yritysten käyttöpääomarahoitustarpeisiin. Linjausten muutostarpeita arvioidaan tilanteen kehittymisen myötä.

Normaalitilanteessa strategisena tavoitteenamme on kohdentaa valtaosa rahoituksestamme kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin, omistajanvaihdoksiin sekä vientiin. Koronatilanteessa olemme laajentaneet rahoituksen kohdennusta auttaaksemme kaikkia elinkelpoisia yrityksiä kriisitilanteen yli.

Finnvera antoi tulosvaroituksen 1.7.2020 heikentäen vuoden 2020 tulosnäkymiä. Koronapandemia aiheuttaa edelleen poikkeuksellista epävarmuutta näkymiin. Tämän hetken talousennusteiden perusteella arvioimme, että Finnvera-konsernin koko vuoden 2020 tulos on luottotappiovarausten vuoksi tappiollinen johtuen makrotaloudellisten indikaattorien laskennallisesta vaikutuksesta ja yksittäisten riskin kohteiden riskiluokitusten heikkenemisestä.

Lisätiedot:
Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (PDF)

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet, www.finnvera.fi

Puolivuosikatsaus on saatavissa suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.finnvera.fi/tulosraportit

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460 2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460 2458

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

029 460 11http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finnvera Oyj

Koronakriisin vaikutukset leviävät vientiyrityksiin ja alihankintaketjuihin – Finnvera varautunut turvaamaan rahoituksen saatavuutta takausten lisäksi lainoilla8.9.2020 09:00:00 EESTTiedote

Koronan aiheuttaman talouskriisin seuraava vaihe voi olla edessä, kun vaikutukset leviävät aiempaa voimakkaammin vientiyrityksiin ja niiden alihankintaketjuihin Suomessa. Rahoitusjärjestelyt ovat vaarassa vaikeutua erityisesti yrityksillä, jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen kriisin aikana. Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden takauksilla ja omilla lainoilla kriisin kaikissa vaiheissa, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä. Finnveran rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta yritykset voivat nyt hakea myös lainaa suoraan Finnverasta, jos rahoituksen järjestyminen sitä edellyttää.

Profit warning: Finnvera Group reduces its outlook for 20201.7.2020 12:00:00 EESTPress release

Stock Exchange Release July 1 2020 at 12 pm Finnvera Plc, inside information In its report of the Board of Directors and financial statements released on 26 February 2020, Finnvera Group estimated that its operations are expected to remain self-sustainable in 2020 and that the development of realised and expected credit losses involves uncertainty, which may have a considerable impact on the generation of the result. The coronavirus pandemic causes exceptional uncertainty in the outlook. According to current financial forecasts, the calculated impact of macroeconomic indicators on expected credit losses, among other factors, is estimated to impair Finnvera Group’s result so that the Group’s operations are unprofitable in 2020. At the end of 2019, non-restricted equity and the State Guarantee Fund covering a deficit in Finnvera Group’s results totalled EUR 1.9 billion. Finnvera Group’s Half-Year Report 1 January–30 June 2020 will be released on 21 August 2020. Further information: Pauli

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme