Institutet för Hälsa och välfärd

Flera sjukdomskluster konstaterats på byggarbetsplatser i Finland – effektivare bekämpning av coronaepidemin krävs på byggplatser

Dela

Flera sjukdomskluster har konstaterats på byggarbetsplatser i Finland. Eftersom byggarbetsplatser har arbetstagare från många länder som ofta bor trångt och rör sig från en byggplats till en annan, måste man fästa särskild uppmärksamhet på att bekämpa coronaepidemin.

Man bekämpar smitta på byggarbetsplatser på samma sätt som i övrigt i samhället. Utgångspunkten är att man inte kommer till arbetsplatsen när man är sjuk. Arbetsgivare bör uppdatera utredningen av faror och riskbedömningen på byggplatser med beaktande av coronaläget samt ge arbetstagarna anvisningar.

Minimerade närkontakter, handhygien, rengöring av arbetsredskap och sociala utrymmen, renlighet på byggplatsen och användning av personlig skyddsutrustning utifrån riskbedömningar samt renlighet och hygienarrangemang på eventuella gemensamma inkvarteringsplatser förebygger spridningen av sjukdomen.

Närkontakter ska minimeras i frivillig karantän

Det är skäl att införa frivillig karantän för arbetstagare som kommer till Finland från utlandet. Karantän rekommenderas för alla personer förutom om de kommer från de baltiska länderna, Norge, Danmark eller Island. Frivillig karantän medför att man begränsar onödiga närkontakter i 14 dygn. Det är endast tillåtet att röra sig mellan sin arbetsplats och bostad samt i andra nödvändiga ärenden.

Arbetet och andra ärenden i anslutning till arbetet ska ordnas så att frivillig karantän är möjlig. Frivillig karantän gäller också verksamhet utanför byggarbetsplatsen, till exempel i inkvarteringar och under fritiden.

Karantänbestämmelse måste följas om infektioner konstaterats

Man bör söka sig till coronatest med mycket låg tröskel. Om coronainfektioner konstateras på en byggplats kan man genom att bryta smittkedjorna skydda arbetskamraterna när man kartlägger den smittade personens kontakter och sätter exponerade personer i karantän.  

Det är nödvändigt att följa karantänbestämmelser för att sjukdomen inte ska spridas. Personer som har satts i karantän kan få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfallet.

Man bör se till att förebygga smitta även i inkvarteringar

Även i inkvarteringar ska man säkerställa att människor kan hålla säkert avstånd till varandra samt sköta sin personliga hygien. Det är bäst att använda engångshanddukar. Om tyghanddukar används ska de vara personliga och bytas flera gånger i veckan. 

Man bör dagligen torka av alla ytor i gemensamma utrymmen som vidrörs med händer, till exempel handräcken, dörrhandtag, dörrkarmar och kranar. Ett separat utrymme ska reserveras för personer som sätts i karantän.

Spridning av virus förebyggs och begränsas genom att följa bekämpningsanvisningar

Olika aktörer har utarbetat anvisningar för att bekämpa coronavirusepidemin. Det centrala är att alla anställda och företag, inklusive underleverantörer, delges anvisningar och kan tillämpa dem i praktiken. Företagshälsovårdens expertis kan utnyttjas när man utarbetar anvisningar. Det är skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid inskolning av anställda.

Mer information

Hannu Kiviranta
forskningsprofessor
THL
tfn 0295246361
fornamn.efternamn@thl.fi

Martti Humppila
ledande expert
Arbetshälsoinstitutet
tfn 050 5337583
fornamn.efternamn@thl.fi

Instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi
Arbetshälsoinstitutet

Frågor och svar om corona och arbetarskydd
Työsuojelu.fi

Resor och coronaviruspandemin
THL

Reseanvisningar på olika språk
THL

Anvisning för att bekämpa coronaviruset (på finska)
Byggnadsindustrin 

SHM och MM: Anvisning för reparationsprojekt i bostadshus under coronaepidemin
SHM

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för Hälsa och välfärd
Institutet för Hälsa och välfärd
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för Hälsa och välfärd

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för Hälsa och välfärd

Flera exponeringssituationer på fartyg – sök dig till test med låg tröskel ifall du har symtom6.7.2020 14:46:28 EESTTiedote

Hälsomyndigheterna vet nu om flera fall där en person rest på ett kryssningsfartyg och efter resan konstaterats ha coronavirussmitta. I huvudsak har dessa personer undvikit att röra sig på båten och i människomassor, så de har haft få närkontakter eller de exponerade har varit möjliga att identifiera, få kontakt med och sätta i karantän. I dessa fall är smittorisken liten för dem som inte varit i närkontakt. Dock har en person med milda symtom rört sig i fartygets allmänna utrymmen en längre tid under Silja Europas kryssning till Tallinn 30.6-1.7, och andra passagerare har möjligtvis exponerats för sjukdomen. Silja Europas kryssning avgick från Helsingfors tisdagen den 30.6 kl. 18.30. På tillbakaresan avgick fartyget från Tallinn onsdagen den 1.7 kl. 12.30. Ifall du har rest på dessa båtturer uppmanar vi dig att följa med möjliga coronavirussymtom som är till exempel feber och/eller hosta och/eller andnöd. Ifall du får ens milda symtom, ta kontakt med hälsovården med låg tröskel så att

Låg exponering för dioxiner och PCB-föreningar bland finländska barn – sannolikhet för skadeverkningar av ämnena är låg9.6.2020 07:30:00 EESTTiedote

Finländska barn exponeras i mycket liten grad för dioxiner och PCB-föreningar, berättar en färsk undersökning. Halterna av dessa föreningar i serum från barn ligger klart under den nivå som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt är ofarlig. Det är osannolikt att finländska barn får skadeverkningar av ämnena. Enligt EFSA är den ofarliga nivån i serum 7 pikogram per gram serumfett.Den nyligen genomförda undersökningen visade att halten av dioxiner och PCB-föreningar underskrider denna nivå hos 97,3 procent av barnen i Finland. De nuvarande begränsningsåtgärderna är tillräckliga Under de senaste decennierna har utsläppen av dioxiner och PCB-föreningar kraftigt begränsats genom internationella avtal och restriktioner. Tack vare detta har halterna av dessa ämnen minskat betydligt i miljön. Samtidigt har även finländarnas exponering minskat. Östersjöfisken är fortfarande den största enskilda källan till dioxiner och PCB-föreningar för finländarna. Halterna i dessa fi

Europeiska badvattenrapporten: badvattnen i Finland är av god kvalitet8.6.2020 13:00:00 EESTTiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av Finlands badvatten, cirka 92 procent, klassificerades som utmärkt eller bra. Åtta stränder, cirka tre procent av badstränderna, klassificerades som tillfredsställande, dvs. den lägsta godtagbara kategorin. På endast två badstränder (0,7 %) klassificerades badvattnets kvalitet som dålig. I badvattenrapporten granskas badvattnens kvalitet i inlandet och vid kusten separat I Finland har allt fler badvatten i en sjö eller å klassificerats som utmärkt eller bra. Dessa två bästa kvalitetsklasser omfattade 96 procent av alla badvatten i inlandet. Ungefär 80 procent av badvattnen vid kusten klassificerades som utmärkt eller bra. För badvattnen vid kusten gäller strängare gränsvärden för bakteriemängderna än i inlandet. Detta beror på att bakterierna överlever sämre i saltvatten och därför anses en lägre bakteriemä

Negativa förväntningar styr förnimmelserna som gäller omgivningen och tolkningen av dem – noceboeffekten förklarar individuella skillnader27.5.2020 16:21:22 EESTTiedote

I Finland har de hälsoskadliga faktorerna som vi utsätts för i livsmiljön och arbetet minskat under de senaste årtiondena, men ändå har människornas symtom inte minskat. Förutom att vi minskar hälsofarliga faktorer i miljön bör vi också se till att de miljörelaterade riskerna inte betonas för mycket, eftersom detta ytterligare kan öka de olägenheter och symtom som människorna upplever. Detta framgår av en artikel om nocebofenomenet som nyligen publicerades i tidskriften Duodecim. Artikelförfattare är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet. Förhandsuppfattningar och antaganden som gäller sinnesförnimmelser styr människans observationer och tolkning av sin omgivning och sig själv. Således leder negativa förhandsuppfattningar och förväntningar till att människan upplever olägenheter och symtom i större omfattning. Fenomenet kallas noceboeffekt eller negativ förväntanseffekt. Det är alltså motsatsen till placebo som är positiv förvä

Symtomuppgifter kompletterar helhetsbilden av coronasituationen26.5.2020 13:16:10 EESTTiedote

Den av THL sammanställda helhetsbilden av coronasituationen kompletteras med de symtomuppgifter som människor anmäler själv. Vi har öppnat Symtomkartan, en kartapplikation som fungerar parallellt med corona kartapplikationen. Symtomkartan hittas https://experience.arcgis.com/experience/83dd87acdec448f08c142043be59d9e4 på svenska på adressen thl.fi/symtomkartan https://experience.arcgis.com/experience/03d0235416d2425291d812c4f8d0e1aa på finska på adressen thl.fi/oirekartta https://experience.arcgis.com/experience/06cc96cde19140b8a94b9881c493984f på engelska på adressen thl.fi/symptomsmap ”De symtomuppgifter som medborgare själva har anmält ökar vår förståelse för hur epidemin framskrider. De anmälningar som symtombedömningarna bygger på kan ge en prognos för antalet kommande coronafall och behovet av vård”, berättar THL:s sakkunnigläkare Sanna Isosomppi. Symtomuppgifterna har erhållits från symtombedömningen för coronavirussjukdomen i Omaolo.fi-tjänsten, på basis av de uppgifter som med

Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test13.5.2020 10:12:24 EESTTiedote

Var och en med symtom som tyder på en coronavirussmitta bör söka sig till coronavirustest. Symptomen kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. Ju snabbare en coronasmitta konstateras, desto snabbare kan den insjuknade isoleras och andra som eventuellt exponerats för sjukdomen kan spåras och påträffas. "Att snabbt bekräfta coronavirussmitta hjälper var och en som insjuknat att skydda sin närmaste krets mot eventuell fortsatt smitta. En ökad testning förbättrar även den aktuella uppföljningen av epidemins spridning samt bedömningen av bekämpningsåtgärdernas rätta tidpunkt och omfattning", säger överläkare Taneli Puumalainen. Dryga 8000 prov per dag Testning är en kedja som börjar med provtagning inom hälso- och sjukvården. Därefter undersöks provet i ett laboratorium. För närvarande kan servicesystemets tillståndspliktiga laboratorier för klinisk mikrobiologi undersöka redan över 8 000 prov per dag med hjälp av ett PCR-test som lämpar sig för id

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum