Institutet för hälsa och välfärd THL

Flera sjukdomskluster konstaterats på byggarbetsplatser i Finland – effektivare bekämpning av coronaepidemin krävs på byggplatser

Dela

Flera sjukdomskluster har konstaterats på byggarbetsplatser i Finland. Eftersom byggarbetsplatser har arbetstagare från många länder som ofta bor trångt och rör sig från en byggplats till en annan, måste man fästa särskild uppmärksamhet på att bekämpa coronaepidemin.

Man bekämpar smitta på byggarbetsplatser på samma sätt som i övrigt i samhället. Utgångspunkten är att man inte kommer till arbetsplatsen när man är sjuk. Arbetsgivare bör uppdatera utredningen av faror och riskbedömningen på byggplatser med beaktande av coronaläget samt ge arbetstagarna anvisningar.

Minimerade närkontakter, handhygien, rengöring av arbetsredskap och sociala utrymmen, renlighet på byggplatsen och användning av personlig skyddsutrustning utifrån riskbedömningar samt renlighet och hygienarrangemang på eventuella gemensamma inkvarteringsplatser förebygger spridningen av sjukdomen.

Närkontakter ska minimeras i frivillig karantän

Det är skäl att införa frivillig karantän för arbetstagare som kommer till Finland från utlandet. Karantän rekommenderas för alla personer förutom om de kommer från de baltiska länderna, Norge, Danmark eller Island. Frivillig karantän medför att man begränsar onödiga närkontakter i 14 dygn. Det är endast tillåtet att röra sig mellan sin arbetsplats och bostad samt i andra nödvändiga ärenden.

Arbetet och andra ärenden i anslutning till arbetet ska ordnas så att frivillig karantän är möjlig. Frivillig karantän gäller också verksamhet utanför byggarbetsplatsen, till exempel i inkvarteringar och under fritiden.

Karantänbestämmelse måste följas om infektioner konstaterats

Man bör söka sig till coronatest med mycket låg tröskel. Om coronainfektioner konstateras på en byggplats kan man genom att bryta smittkedjorna skydda arbetskamraterna när man kartlägger den smittade personens kontakter och sätter exponerade personer i karantän.  

Det är nödvändigt att följa karantänbestämmelser för att sjukdomen inte ska spridas. Personer som har satts i karantän kan få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfallet.

Man bör se till att förebygga smitta även i inkvarteringar

Även i inkvarteringar ska man säkerställa att människor kan hålla säkert avstånd till varandra samt sköta sin personliga hygien. Det är bäst att använda engångshanddukar. Om tyghanddukar används ska de vara personliga och bytas flera gånger i veckan. 

Man bör dagligen torka av alla ytor i gemensamma utrymmen som vidrörs med händer, till exempel handräcken, dörrhandtag, dörrkarmar och kranar. Ett separat utrymme ska reserveras för personer som sätts i karantän.

Spridning av virus förebyggs och begränsas genom att följa bekämpningsanvisningar

Olika aktörer har utarbetat anvisningar för att bekämpa coronavirusepidemin. Det centrala är att alla anställda och företag, inklusive underleverantörer, delges anvisningar och kan tillämpa dem i praktiken. Företagshälsovårdens expertis kan utnyttjas när man utarbetar anvisningar. Det är skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid inskolning av anställda.

Mer information

Hannu Kiviranta
forskningsprofessor
THL
tfn 0295246361
fornamn.efternamn@thl.fi

Martti Humppila
ledande expert
Arbetshälsoinstitutet
tfn 050 5337583
fornamn.efternamn@thl.fi

Instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi
Arbetshälsoinstitutet

Frågor och svar om corona och arbetarskydd
Työsuojelu.fi

Resor och coronaviruspandemin
THL

Reseanvisningar på olika språk
THL

Anvisning för att bekämpa coronaviruset (på finska)
Byggnadsindustrin 

SHM och MM: Anvisning för reparationsprojekt i bostadshus under coronaepidemin
SHM

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Flera exponeringssituationer i skolor och daghem – tills vidare liten smittspridning konstaterad11.9.2020 11:24:07 EESTTiedote

Från och med skolstarten har THL fått kännedom om över 40 situationer där en person som smittats av coronaviruset har utsatt flera personer för smitta inom småbarnspedagogiken, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt över 1 700 personer har placerats i karantän på grund av exponering. Tills vidare har man konstaterat liten smittspridning bland de exponerade. "De första uppföljningsuppgifterna från skolorna tyder på att man lyckas identifiera smittade och exponerade elever mycket väl. Liksom under våren 2020 har smittspridningen hittills varit låg", berättar sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid THL. THL intensifierar uppföljningen av infektioner bland barn och unga genom att samla in uppgifter om exponering och smittspridning. Även personer med lindriga symtom ska testas THL:s anvisning om att testa barn för coronavirus har ställvis tolkats vagt. Lindriga symtom i luftvägarna hos barn under skolåldern kan följas med hemma under några dagar före man söker sig till test.

Expertgruppens ställningstagande: Symtom i inomhusmiljöer har många orsaker, termen inneluftssjukdom har inga medicinska grunder20.8.2020 07:15:00 EESTTiedote

Det finns inga medicinska grunder för användningen av termerna inneluftssjukdom, mögelhussjukdom eller mögelsjukdom och därför ska de inte användas inom hälso- och sjukvården. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Även i andra sammanhang ska man undvika att använda termerna, eftersom de förmedlar antagandet att till exempel symtom som stör en persons funktionsförmåga i inomhusmiljöer eller en persons insjuknande enbart beror på föroreningar i inomhusluften. Användningen av termerna orsakar förvirring och försvårar vården och rehabiliteringen av patienterna. Personer med symtom ska få hjälp enligt bästa medicinska kunskap De symtom som människor upplever i inomhusmiljöer kan bero på många orsaker. Långvariga symtom som stör funktionsförmågan ska utredas inom hälso- och sjukvården. På så sätt kan man säkerställa att eventuella sjukdomar som kräver behandling diagnostiseras, att rätt behandl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum