Uudenmaan ELY-keskus

Förbättring av landsvägarna 1002 och 11039 genom byggande av Skåldö bro, Raseborg, i utredningsplanen har man valt ett alternativ för fortsatt planering

Dela
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) utarbetar en utredningsplan för förbättring av landsvägarna 1002 och 11039 genom att bygga Skåldö bro. Det alternativ som man valt ut för fortsatt planering är nu beslutet.
Utsikt över Skåldö bron från söder. Bild: WSP Finland Oy.
Utsikt över Skåldö bron från söder. Bild: WSP Finland Oy.

Utredningsplaneringen fortsätter genom att planera bron enligt det östra sträckningsalternativet (ALT1-Öst). Enligt det valda alternativet ligger bron på cirka 50 meters avstånd öster om den nuvarande färjrutten. Den nuvarande vägsträckningen flyttas på båda stränderna på en sammanlagt cirka 1,1 kilometer lång sträcka. De nuvarande anslutningarna mellan enskilda vägar och Jomalviksvägen och landsvägarna 1002 och 11039 planerar man så, att vägarna på ett säkert sätt ansluter till den nya sträckningen.

De alternativ som man granskade i utredningsplanen utöver den östra brolinjen, var brons västra sträckning (ALT1-Väst) och elektrifieringen av den nuvarande färjan (ALT0+). Alternativet för fortsatt planering valde man på basis av en jämförelse av alternativens konsekvenser som man utarbetat i utredningsplanen samt responsen från informationsmöten och enkäter. Fördelarna med broalternativen jämfört med elektrifieringen av färjan ansågs vara det väntetiderna slopas, trafiken blir smidigare och att de farliga situationer som orsakas av att man skyndar till färjan avlägsnas.

Resultaten av den preliminära projektutvärderingen stödde starkt också broalternativet i stället för att elektrifiera färjan. Brons samhällsekonomiska effektivitet konstaterades vara mycket god. Utöver de årliga avtalskostnaderna för färjan som trafikledshållaren orsakar, var de betydande fördelarna att färjans vänte- och resetidskostnader slopades.

Med tanke på byggnadskostnaderna var broalternativen i praktiken likvärdiga. Valet av det östliga alternativet stöddes särskilt av mindre konsekvenser för områdets nuvarande fastigheter och mindre olägenheter för boendetrivseln. Den västra brolinjen skulle förutsätta ett större bullerskydd när man placerar vägen närmare det nuvarande byggnadsbeståndet. Det valda alternativet följer också markanvändningsplanen, medan den västra sträckningen kan förutsätta en precisering av den nuvarande markanvändningsplanen. Konsekvenserna för naturen och landskapet var på den östra sträckningen något mindre än på den västra sträckningen. Den östra sträckningen kan bättre utnyttja terrängen och den berör Natura 2000-området mindre än den västra sträckningen.

En lagenlig utredningsplan utarbetas för det alternativ som man valt för den fortsatta planeringen.Den färdiga utredningsplanen läggs fram till påseende under 30 dagar hösten 2023.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mari Ahonen,
tfn 0295 021265, mari.ahonen@ely-keskus.fi


WSP Finland Oy, projektchef Risto Jounila,
tfn 044758 7555, risto.jounila@wsp.com

Bilder

Utsikt över Skåldö bron från söder. Bild: WSP Finland Oy.
Utsikt över Skåldö bron från söder. Bild: WSP Finland Oy.
Ladda ned bild
Utsikt över Skåldö bron från väster. Bild: WSP Finland Oy.
Utsikt över Skåldö bron från väster. Bild: WSP Finland Oy.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum