Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Företagen i Österbottens NTM-centrals område har under det gångna året satsat på att förbättra konkurrenskraften och digitaliseringen samt utveckla kompetensen (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Coronapandemin är inte över ännu, men investeringar har intresserat företagen. Enligt den senaste SMF-företagsbarometern verkar de allmänna konjunktursiffrorna uppmuntrande och företagen ser mer förhoppningsfullt än tidigare på framtiden. Sysselsättningsläget på Österbottens NTM-centrals område är bland landets bästa och antalet nya lediga jobb har fördubblats jämfört med året innan.

Företagen på landsbygden har gagnats av företagsstöden och de temporära stöden till landsbygden

Fram till juni i år har det beviljats sammanlagt 2,8 miljoner euro i företagsstöd för landsbygden från landsbygdsprogrammet 2014–2020 och medel för övergångsperioden 2021–2022. Största delen av medlen har beviljats landsbygdsföretag för investeringar som leder till bättre tillväxt och konkurrenskraft. De vanligaste stödtagarna har varit livsmedelsföretag och produktionsföretag, i synnerhet inom metallbranschen. Stöd har också beviljats till projekt som främjar förnybar energi och cirkulär ekonomi. På grund av övergångsperioden har finansieringssituationen varit utmanande och stöd har inte kunnat beviljas till alla projekt som uppfyller kraven för finansiering.

Under det gångna året har NTM-centralen i Österbotten finansierat 12 nya utvecklingsprojekt. Projekten har hänfört sig till cirkulär ekonomi, pälsbranschens strukturomvandling, främjande av digitaliseringen och kompetenshöjning för jordbruksföretagare.

Gårdsbruken har under året som gått fortsatt att flitigt ansöka om investeringsstöd för bl.a. mjölkboskapsskötsel, växthus och svinhushållning.Flest ansökningar gällde stöd för täckdikning och utveckling av arbetsmiljön och miljön.Det har fattats 171 positiva beslut och beviljats 7,6 miljoner euro i understöd och 8,1 miljoner euro i räntestödslån.Startstöd till unga jordbrukare har beviljats till 18 sökande.I fjol beviljades startstöd till allt som allt 23 jordbrukare.Vid NTM-centralen i Österbotten hoppas man på ökat intresse för övertagande av gårdsbruk.

De företag inom primärproduktionen som lidit av coronaviruspandemin har under hela året kunnat ansöka om temporärt stöd till primärproduktionen.  Fram till juni har det fattats 448 positiva beslut. I stöd har beviljats sammanlagt ca 11 miljoner euro. Fram till juni har det beviljats något över 100 000 euro i temporärt stöd till landsbygdsföretag på området.  

Växthusodlare investerar, medan intresset för ekoproduktion är oförändrat

Fram till juni har det kommit 816 förhandsanmälningar gällande Råd2020. Betalningar har kunnat göras hela tiden och före utgången av juni uppgår summan av det beviljade stödet till ca 300 000 euro. Användningen och behovet av Råd2020-tjänster har ökat. Via rådgivningen kan jordbrukare anlita sakkunniga för att utveckla olika delområden av jordbruket och få stöd för nya idéer.

Beviljandet av växthusstöd gick också i år till på ett exceptionellt sätt på grund av coronaviruset och stödet beviljades i sin helhet redan i juni. På Österbottens NTM-centrals område beviljades stöd till ett belopp av allt som allt ca 10,3 miljoner euro. Antalet gårdar har minskat något, men i stället har de befintliga gårdarna blivit större. Växthusodlarna investerar aktivt och det syns också i antalet beviljade investeringsstöd till jordbruk.

På våren betalades den sista delen av stöden för 2020 i fråga om miljöavtal och ersättningar för ekoproduktion samt ersättningen för ekologisk husdjursproduktion i sin helhet. Vid denna ansökningsomgång som öppnades i slutet av april var det möjligt att ansöka om nya femåriga miljöavtal som syftar till att upprätthålla den biologiska mångfalden och landskapet. På Österbottens NTM-centrals område inkom sammanlagt 14 ansökningar.

I vårens stödansökan var det också möjligt att ansöka om nya femåriga förbindelser om ekologisk produktion. Det lämnades in nya ansökningar om förbindelser, men nästan lika många tidigare ekoproducenter frångick sina förbindelser. Den åkerareal som omfattas av ekoproduktion ökade dock en aning, då nya skiften införlivades med gällande förbindelser.

Behovet av arbetskraft ökar i takt med återhämtningen

Under 2021 har sysselsättningssituationen utvecklats snabbare än väntat i gynnsam riktning. Arbetslösheten har minskat och det finns betydligt mer nya lediga jobb än tidigare år. Samtidigt ökar ändå långtidsarbetslösheten. Väldigt många branscher lider brist på kunnig arbetskraft och det är svårt att få utbudet av arbetskraft att matcha efterfrågan.

Med arbets- och näringstjänster försöker man lösa matchningsproblemen. Kompetensutveckling spelar en viktig roll och NTM-centralen i Österbotten har upphandlat arbetskraftsutbildningar inom många olika branscher utgående från arbetsmarknadens behov. Rekryteringsutbildningar i samarbete med företag har varit särskilt efterfrågade. Under det första halvåret har 13,9 miljoner euro bundits upp i arbets- och näringstjänster.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i Österbotten minskade i augusti till samma nivå som före coronapandemin (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av augusti sammanlagt 7 390 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 104 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 2 216 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den näst lägsta i Fastlandsfinland (6,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,7 %. Jämfört med juli månad minskade arbetslöshetsgraden med 2,0 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 1,6 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys laski elokuussa koronaa edeltäneelle tasolle Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli elokuun lopussa yhteensä 7390 työtöntä työnhakijaa. Se on 3104 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 2216 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen toiseksi alhaisin (6,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,7 %. Heinäkuuhun verrattuna työttömyysaste vähentyi 2,0 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 1,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Bristen på experter inom området för NTM-centralen försöker man underlätta genom internationell arbetskraft – rekryteringar görs i samarbete (Österbotten, Mellersta Österbotten)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

I Österbotten och i Mellersta Österbotten har man redan identifierat brist på experter inom olika branscher och i olika yrken. Inom området för NTM-centralen i Österbotten främjas sysselsättningen bland internationella experter över kommun- och organisationsgränser. Företag och internationella experter möts på det virtuella rekryteringsevenemanget Talent Coastline Match&Catch den 29 september.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen osaajapulaan haetaan helpotusta kansainvälisestä työvoimasta – rekrytointeja edistetään yhteistyössä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)16.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on jo pitkään tunnistettu osaajapula eri toimi- ja ammattialoilla. Pohjanmaan ELY-keskusalueella kansainvälisten osaajien työllistymistä edistetään yli kunta- ja organisaatiorajojen. Syyskuussa yritykset kohtaavat kansainvälisiä osaajia Talent Coastline Match&Catch virtuaalisessa rekrytointitapahtumassa 29. syyskuuta.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset ovat investoineet kuluneen vuoden aikana kilpailukyvyn ja digitalisaation parantamiseen sekä osaamisen kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)9.9.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemia ei ole väistynyt, mutta investoinnit ovat kiinnostaneet yrityksiä. Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan yleiset suhdanneluvut ovat rohkaisevia ja yritykset suhtautuvat tulevaisuuteen aiempaa toiveikkaammin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyystilanne on maan parhaita, ja uusia työpaikkoja on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum