Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar

Dela

Valvira utreder årligen i genomsnitt sju ärenden som gäller misstankar om felbehandling i vård under graviditet eller förlossning. Antalet har varit detsamma från ett år till ett annat. Vanligen anhängiggörs ärendet vid Valvira som ett klagomål av en födande kvinna och gäller vården under förlossningen vid ett förlossningssjukhus eller vården under graviditeten och intrauterin fosterdöd. Enligt Statistikcentralen föddes 46 463 barn i Finland år 2020.

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel

I merparten av de utredda tillsynsärendena har Valvira konstaterat osakligheter i uppföljningen av och vården vid förlossningen eller graviditeten. I cirka två tredjedelar av fallen har osakligheten hänfört sig till tolkningen eller uppföljningen av fostrets pulskurva. Övriga identifierade risker i anknytning till patientsäkerhet har bland annat varit att utdrivningsskedet dragit ut på tiden, problem med informationsutbyte, språk- och kommunikationsproblem som gäller utländska patienter, brådska under nattetid samt bristfälliga anteckningar i patientjournaler.

Trots att allvarliga felbehandlingar inträffar i samband med förlossning, är dessa av ett ringa antal och förlossningssäkerheten i Finland är fortfarande i världsklass. Det finns dock fortfarande skäl att fortsätta arbetet för utveckling av patientsäkerheten.

”Varje felbehandling är för mycket och det är en stor mänsklig tragedi då ett barn dör eller blir invalidiserad”, konstaterar överinspektör Leena Kinnunen i sin blogg.

Valvira behandlar de allvarligaste tillsynsärendena, där det misstänks att felbehandling har lett till döden eller till grav invaliditet för en patient. Regionförvaltningsverken behandlar övriga ärenden som gäller vård under graviditet eller förlossning.

Leena Kinnunens blogginlägg (på finska), som gäller temat för den internationella patientsäkerhetsdagen, kan läsas i sin helhet på Valviras webbplats. I år är patientsäkerhetsdagens tema moderns och den nyföddas säkerhet.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Leena Kinnunen, 0295 209 420

Bilder

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel
Ladda ned bild

Länkar

Om

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tillsynsmyndigheterna utreder varför tiotals vårdhem har låtit bli att anmäla uppgifter om personaldimensionering6.10.2021 15:02:40 EEST | Tiedote

Valvira och regionförvaltningsverken börjar utöva tillsyn över mer än fyrtio vårdhem som inte har svarat på en enkät om hur den personaldimensionering som avses i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (nedan lagen om äldreomsorg) har genomförts. Vid tillsynen utreds personaldimensioneringen på de vårdhem som inte har svarat på enkäten. Valvira börjar utöva tillsyn över 33 vårdhem och överför tillsynen över 9 vårdhem till regionförvaltningsverken. På dessa 9 enheter utövar regionförvaltningsverken redan tillsyn.

Vid barnskyddsanstalter förekommer försummelser om beslut och registrering av begränsande åtgärder27.9.2021 09:47:13 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer sker det underlåtelser eller förekommer brister vid barnskyddsanstalter när det gäller att fatta beslut och föra anteckningar om begränsande åtgärder. När beslut saknas och registreringarna är bristfälliga äventyras barnets bästa och barnets rättigheter. Begränsande åtgärder ska alltid antecknas. Genom lagenliga beslut och anteckningar säkerställs att åtgärderna följs upp och övervakas. Registreringen har också en stor betydelse då barnets behov av hjälp och stöd ska bedömas.

Adoptionsnämnden informerar: Adoption lämpar sig inte för att hjälpa till i Afghanistan − hjälp till barnen på andra sätt24.8.2021 16:10:40 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden som fungerar i anslutning till Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har fått förfrågningar om huruvida adoption skulle kunna vara ett sätt att hjälpa i Afghanistan. Adoptionsnämnden anser dock att det i nuläget inte finns de lagstiftnings- och myndighetsstrukturer som adoption fordrar, och därför är det inte möjligt att trygga barnens rättigheter. Adoptionssamarbete kräver en stabil förvaltning, fungerande barnskyddssystem samt en lagstiftning som skyddar barnens rättigheter och lämpar sig för samarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum