Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar

Dela

Valvira utreder årligen i genomsnitt sju ärenden som gäller misstankar om felbehandling i vård under graviditet eller förlossning. Antalet har varit detsamma från ett år till ett annat. Vanligen anhängiggörs ärendet vid Valvira som ett klagomål av en födande kvinna och gäller vården under förlossningen vid ett förlossningssjukhus eller vården under graviditeten och intrauterin fosterdöd. Enligt Statistikcentralen föddes 46 463 barn i Finland år 2020.

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel

I merparten av de utredda tillsynsärendena har Valvira konstaterat osakligheter i uppföljningen av och vården vid förlossningen eller graviditeten. I cirka två tredjedelar av fallen har osakligheten hänfört sig till tolkningen eller uppföljningen av fostrets pulskurva. Övriga identifierade risker i anknytning till patientsäkerhet har bland annat varit att utdrivningsskedet dragit ut på tiden, problem med informationsutbyte, språk- och kommunikationsproblem som gäller utländska patienter, brådska under nattetid samt bristfälliga anteckningar i patientjournaler.

Trots att allvarliga felbehandlingar inträffar i samband med förlossning, är dessa av ett ringa antal och förlossningssäkerheten i Finland är fortfarande i världsklass. Det finns dock fortfarande skäl att fortsätta arbetet för utveckling av patientsäkerheten.

”Varje felbehandling är för mycket och det är en stor mänsklig tragedi då ett barn dör eller blir invalidiserad”, konstaterar överinspektör Leena Kinnunen i sin blogg.

Valvira behandlar de allvarligaste tillsynsärendena, där det misstänks att felbehandling har lett till döden eller till grav invaliditet för en patient. Regionförvaltningsverken behandlar övriga ärenden som gäller vård under graviditet eller förlossning.

Leena Kinnunens blogginlägg (på finska), som gäller temat för den internationella patientsäkerhetsdagen, kan läsas i sin helhet på Valviras webbplats. I år är patientsäkerhetsdagens tema moderns och den nyföddas säkerhet.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Leena Kinnunen, 0295 209 420

Bilder

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård28.4.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

Välfärdsområdena ska säkerställa att de avtal som överförs från kommunerna är lagliga5.4.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Tillsynsmyndigheterna har vid tillsynen över socialvården observerat lagstridiga förfaranden och oklarheter vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som ankommer kommuner. En del kommuner och samkommuner köper socialvårdstjänster som omfattar utövande av offentlig makt från privata serviceproducenter i strid med lag. Å andra sidan kan kommunernas egna resurser för socialarbetet vara otillräckliga för att trygga skötseln av lämpliga förvaltningsuppgifter som hör till tjänsteansvaret. Genom att göra detta äventyrar kommunerna och samkommunerna sina kunders grundläggande rättigheter, rättsskyddet och rätten till god förvaltning.

Coronatiden har inte påverkat antalet serveringstillstånd8.3.2022 08:35:36 EET | Tiedote

Coronapandemin har inte synts i antalet serveringstillstånd för alkoholdrycker. I slutet av år 2021 var sammanlagt 9 630 serveringstillstånd i kraft i Fastlandsfinland, vilket är 313 fler än i slutet av år 2019, innan coronatiden började. Fler utförsäljningstillstånd av alkohol än tidigare har också sökts för serveringsställen under coronatiden, medan antalet restauranger med förlängd serveringstid har minskat. Antalet detaljhandelstillstånd i anslutning till livsmedelsaffärer har däremot minskat stadigt.

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga inom barnskyddet realiseras inte på det sätt som lagen förutsätter28.2.2022 10:01:57 EET | Tiedote

Valvira och regionförvaltningsverken påminner kommunerna och de framtida välfärdsområdena om att mentalvårds- och missbrukartjänster för barn som vårdas utom hemmet inom barnskyddet ska ordnas på behörigt sätt. Enligt tillsynsmyndigheternas observationer har tillgodoseendet av barns och ungas rätt till mentalvårdstjänster både på bas- och specialnivå försämrats ytterligare under hösten 2020 och under 2021. Tillsynsmyndigheterna anser att situationen inte endast beror på coronapandemin utan att problemen redan har varit uppenbara före pandemin. Det finns även avsevärda variationer i fråga om tillgången på mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga beroende på område. Ordandet av nödvändig vård och rehabilitering, i synnerhet på grund av barns och ungas bruk och beroenden av berusningsmedel, ser ut att vara mycket bristfällig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum