Uudenmaan ELY-keskus

Förnyandet av Tranbackas gångtunnlar inleds på Ring I i Helsingfors. Arbetet orsakar ändringar i trafiken i Helsingfors.

Dela

Förnyandet av Tranbackas gångtunnlar på Ring I medför ändringar i trafikarrangemangen. Arbetet inleds i april 2022 och slutförs i slutet av år 2023.

Gångtunnlar i Tranbackas.
Gångtunnlar i Tranbackas.

Arbetet inleds i april 2022 med förberedande arbeten.

I det första skedet inleds reparationsarbetet på den södra bron på Ring I på körfälten mot Nordsjö, varifrån trafiken flyttas till en reservbro under den tid båda broarna förnyas. I det andra skedet rivs den norra bron, varvid trafiken i de norra körfälten flyttas till den södra bron. Under vissa arbetsskeden styrs gång- och cykeltrafiken nedanför broarna till en ersättande rutt.

På Ring I används under arbetets gång två filer per riktning och hastighetsbegränsningen på broarna är 30 km/h.

Reparationsarbetet omfattar förnyelse av gångtunnlarna på Ring I.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är Sweco PM Oy och entreprenör är Destia Oy, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

Arrangemangen för lätt trafik:

Den lätta trafiken dirigeras till en omväg under tiden 25.4.–30.6.2022.

Arbetsmomenten, för vilka under tiden den lätta trafiken dirigeras till en omväg på grund av säkerhetsskäl, är byggandet av Ring 1:s södra omväg, rivningen av den gamla bron, pålning för den nya bron samt byggnadsställningsarbeten.

Bilaga: Omvägen för lätt trafik i Tranbackas och länk till broplatsen.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Byggarbetsplatschef Janne Sutinen, Destia Ab, tfn 040 675 2343

Tillsynskonsulter Salla Anttonen, tfn 040 190 6892 och Seppo Määttä, tfn 040 483 9789 Sweco PM Oy

Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 040 041 5109

Bilder

Gångtunnlar i Tranbackas.
Gångtunnlar i Tranbackas.
Ladda ned bild
Tämänhetkinen tilanne.
Tämänhetkinen tilanne.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Långtidsarbetslösheten började minska (Nyland)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av april var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 79 633 i Nyland. Av dem var 75 078 utan anställning och 4 555 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 14 957 personer (-16,6%) och antalet permitterade med 18 741 personer (-80,4%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 33 698 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 29,7 %, vilket är näst bäst efter Åland (-42,5 %). I slutet av april utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,0% av arbetskraften, vilket motsvarar medelvärdet för hela landet (9,1%).

Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntynyt laskuun (Uusimaa)24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaalla oli huhtikuun lopussa yhteensä 79 633 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 75 078 ja lomautettuja 4 555. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 14 957 (-16,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 18 741 (-80,4 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 33 698 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 29,7 prosenttia, mikä oli Ahvenanmaan (-42,5 %) jälkeen Suomen parasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 9,0 prosenttia, mikä vastaa koko Suomen keskiarvoa (9,1 %).

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Salpausselkä23.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Salpausselkä i Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Hyvinge och Mäntsälä. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2022. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana allt mer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iständsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum