Suomen Akatemia

Forskardoktorsbidrag för aktuella, slagkraftiga och innovativa forskningsprojekt inom biovetenskap, hälsa och miljö

Dela

I sina finansieringsbeslut betonade forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö vetenskapligt högklassig forskning samt sikte på internationellt samarbete.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beviljat bidrag för 33 nya anställningar som forskardoktor. Vid valet av forskardoktorer betonade forskningsrådet utöver forskningsplanens höga vetenskapliga kvalitet och sökandens kompetens i år särskilt sökandens planer på internationellt forskningssamarbete och internationell rörlighet. Forskningsrådet fattade besluten med beaktande coronapandemins effekter på forskarrörlighet och mobilitetsplaner, men betonar att internationellt samarbete innehåller mycket mer än sökandens egen rörlighet.

”Ansökningarna om bidrag för anställning som forskardoktor höll hög kvalitet. Finansiering beviljades lovande forskare med innovativa ansökningar som innehöll motiverat och högklassigt internationellt samarbete”, säger Ursula Schwab, ordföranden för forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö. Alla finansierade ansökningar för anställning som forskardoktor fick betyget 6 eller 5.

Forskningsrådet kommer att använda ungefär 9 miljoner euro för att finansiera de nu aktuella forskardoktorerna under en period på tre år. Beviljandegraden var omkring 15 procent.I år är cirka 52 procent av de finansierade forskardoktorerna kvinnor och deras andel av de sökande var lika stor.

Syftet med att bidrag för anställning som forskardoktor är att ge en möjlighet för de mest lovande forskarna som nyligen avlagt en doktorsexamen att kvalificera sig för krävande forsknings- eller expertuppdrag och stödja dem i att ta steget mot en självständig forskarkarriär.

Liksom i Akademins övriga bidragsformer ska också forskardoktorerna ha nära anknytning till den finländska forskargemenskapen så att finansieringen gagnar den finländska forskningen och det finländska samhället. Finansieringen är avsedd för forskarens lön, personliga forskningskostnader och internationell och nationell mobilitet.

Forskningsrådet beviljade finansiering till flera forskardoktorer med hög vetenskaplig kompetens, till exempel:

Melissa Meierhofer (Helsingfors universitet). Meierhofer ska forska kring hur fladdermöss kan fungera som bärare för flera potentiellt skadliga patogener. För närvarande finns det inga data som visar hur fladdermusens ekologi påverkar dynamiken hos de patogener som de bär eller hur klimatförändringen kan förändra situationen. Meierhofer ska undersöka patogenernas förekomst och dynamik genom att samla in prover av tre olika typer av fladdermöss med avvikande migrationsbeteende. Genom att förstå beteendet hos migrerande arter och sammansättningen av de patogener som de bär på kan man också förbereda sig på förändringar i riskerna för människan, kanske även när det gäller nästa sjukdom som uppstår via djur.

Toni Grönroos (Åbo universitet). Grönroos bedriver forskning kring typ 1-diabetes, som är en mycket vanlig sjukdom i industriländerna. Sjukdomens långvariga komplikationer utgör en stor utmaning för hälso- och sjukvårdssystemet. Syftet med forskningen är att öka kunskapen om sjukdomens utveckling genom att undersöka förändringar i vita blodkroppar i sjukdomens tidiga stadier. Dessutom siktar Grönroos till att identifiera och verifiera de potentiella förändringarna, som senare skulle kunna användas för att förutse, diagnostisera och övervaka typ 1-diabetes. Forskningsprojektet kombinerar metoder inom olika vetenskapsområden samt de modernaste forskningsmetoderna och beräkningsmässig systembiologi. Målet är att hitta metoder som kunde hjälpa till att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Forskningens resultat kan öppna nya möjligheter för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes.

Charlotte Angove (Naturresursinstitutet).Angove undersöker väteisotoper. Skogar spelar en viktig roll när det gäller att binda koldioxid. År 2019 band Finlands skogar hälften av vårt lands koldioxidutsläpp, med undantag för koldioxidläckage från markanvändning och skogsbruk – och skogarna är också viktiga för Finlands bioekonomi. Klimatförändringen har och kommer att ha en betydande inverkan särskilt på skogarna i nordliga områden, men man känner ännu inte till dessa konsekvenser i tillräcklig mån.I trädens årsringar finns värdefull information om hur klimatförändringen har påverkat tillväxten och bindningen av koldioxid. Angove ska utreda hur trädens svar på klimatförändringen lagras i ett visst spårämne så att ämnet i fortsättningen ska kunna användas effektivare för att undersöka klimatförändringens konsekvenser.

Mer information

  • Lista med beviljade bidrag
  • Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljös kriterier och riktlinjer för finansiering
  • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, tfn 0295 335 029, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Laura Forsström, tfn 0295 335 041, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Harri Hautala, tfn 0295 335 019, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Päivi Lindfors, tfn 0295 335 028, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Rita Rinnankoski-Tuikka, tfn 0295 335 096, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Marko Uutela, tfn 029 533 5113, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Vesa Yli-Pelkonen, tfn 0295 335 095, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2021. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum