Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: Värmeböljor orsakar problem på sjukhusen i Finland - utrymmena borde kunna kylas ner bättre än i nuläget 

Dela


Många av sjukhusen i Finland har otillräcklig beredskap för värmeböljors skadeverkningar. Detta framgår av Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkätundersökning.

Problemet är i synnerhet att temperaturen inomhus blir för hög vid värmebölja. På många sjukhus som svarade på enkäten har man under värmeböljor uppmätt inomhustemperaturer på 27–29 grader, på vissa upp till 30 grader eller mer. 

De utrymmen där temperaturen vanligen blir för hög är patientutrymmen på vårdavdelningar, pausrum för personalen samt vårdåtgärds- och undersökningsutrymmen. I en stor del av sjukhusen har såväl personalen som patienterna och de anhöriga på vårdavdelningarna klagat över värmen inomhus vid värmeböljor.

"Hettan försämrar både patienternas och personalens välfärd på sjukhusen. Problem uppstår också till exempel med vårdåtgärderna och förvaringen av läkemedel”, berättar THL:s forskare Virpi Kollanus.

Maskinell kylning är möjlig endast på vissa sjukhus

Största delen av sjukhusen som svarade på enkäten var medvetna om behovet av beredskap för värmebölja, men endast en tredjedel uppgav att de beaktar störningssituationer orsakade av värmebölja i sin beredskapsplanering. En stor del av sjukhusen saknar också skriftliga anvisningar för att skydda patienter eller arbetstagare mot olägenheter av hetta. Maskinell kylning är ofta möjlig endast i en del av utrymmena eller inte alls. 

”Det är svårt att helt förebygga olägenheter av värmebölja om det blir mycket hett i inomhusutrymmena. På sjukhusen är det således viktigt att skydda lokalerna mot hetta. Om andra metoder inte räcker till bör man använda maskinell kylning ", konstaterar Kollanus. 

Över hälften av respondenterna önskade mer information om metoder för att förebygga uppvärmning inomhus samt ekonomiskt stöd för investeringar. Utöver kartläggningen av de risker som värmeböljan medför och förebyggandet av dem bör man vid förberedelserna även fastställa ansvar samt utarbeta anvisningar för personalen. 

Den nationella styrningen av beredskapen inför värmebölja bör stärkas

Enligt dem som svarade på enkäten borde förebyggandet av hälsorisker vid värmebölja inom social- och hälsovården främjas genom att stärka den nationella styrningen av beredskapen. 

"Beredskapen kunde stödas genom att man sammanställer och kompletterar anvisningarna för aktörer inom social- och hälsovården samt fastställer rikt- eller gränsvärden för höga inomhustemperaturer under sommaren för vårdinrättningar inom hälso- och sjukvården, som också beaktar patientsäkerhetsaspekten", berättar Kollanus.

Meteorologiska institutets varningar för värmebölja kan också utvecklas så att informationen om varningen och myndigheternas anvisningar automatiskt förmedlas till aktörerna inom social- och hälsovården. Endast hälften av de sjukhus som svarade på enkäten uppgav att de numera beaktar varningar för värmebölja i sin verksamhet.

”Värmebölja utgör en betydande hälsorisk särskilt för äldre och långtidssjuka. I Finland kan en utdragen värmebölja som varar i några veckor orsaka flera hundra dödsfall. Största delen av dödsfallen sker på vårdinrättningar inom hälso- och sjukvården. I framtiden kommer behovet av beredskap för värmebölja inom social- och hälsovården att öka ytterligare när klimatet blir varmare och befolkningen åldras", säger Kollanus.

THL:s enkät genomfördes 15.11–10.12.2021. Enkäten besvarades av 141 sjukhus inom primärvården och den specialiserade sjukvården på olika håll i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet finansierade undersökningen.

Referens:

Kollanus V, Halonen JI, Meriläinen P & Lanki T. Konsekvenser av värmebölja och beredskap på sjukhus inom primärvården och den specialiserade sjukvården. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Arbetspapper 27/2022.

Mer information:

Värmebölja 

Skyddsåtgärder mot negativa hälsoeffekter vid vårdinrättningar 

Virpi Kollanus
forskare
THL
tfn 029 524 6392
fornamn.efternam@thl.fi

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Coronaåtgärderna i anslutning till resor upphör vid Finlands gränser – inget test eller intyg är obligatoriskt från och med den 1 juli30.6.2022 10:29:57 EEST | Tiedote

Hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronapandemin vid Finlands gränsövergångsställen upphör. Från och med fredagen den 1 juli behöver resenärer inte längre visa upp intyg över coronavaccinationer eller insjuknande vid inresa i landet eller ta några coronatest. Avslutandet av hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronaviruset gäller både Finlands inre och yttre gränser. Den inre gränsen avser gränsen mellan Finland och EU- eller Schengenområdet och den yttre gränsen avser gränsen mellan Finland och ett område utanför EU- eller Schengenområdet. Hälsovårdsåtgärderna vid de inre gränserna grundade sig på paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar, som upphör att gälla den 30 juni. Paragrafernas giltighetstid förlängs inte längre, eftersom de inte längre har någon betydelse för förebyggandet av coronapandemin. Även coronabegränsningarna vid de yttre gränserna upphör. De yttre gränserna omfattas dock av sedvanliga inresebegränsningar, som bör kollas upp på gränsbevakningsväse

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar23.6.2022 05:45:00 EEST | Tiedote

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten. Håll det svalt inomhus För att f

Forskning: Oren vedförbränning kan försämra närområdets luftkvalitet märkbart - se tips för uppvärmningen av din eldstad22.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Genom att bränna ved orent, alltså ineffektivt, kan enskilda hushåll försämra luftkvaliteten i sitt eget närområde visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort. THL utredde den tidsmässiga och regionala variationen i luftföroreningarna under vintersäsongen 2020–2021. Utredningen genomfördes i Kuopio på ett småhusdominerat område. Mätningarna genomfördes under olika veckodagar och tider med hjälp av en skjutbar mätningsvagn. "Vi uppmätte även mycket höga halter av luftföroreningar, som i allmänhet var kortvariga. Men särskilt under kalla kvällar med lite blåst var halterna höga hela kvällen. Utsläppen från till och med enskilda hus försämrade väsentligt närområdets luftkvalitet i dessa situationer", berättar Tarja Yli-Tuomi, specialforskare vid THL. Även om resultaten av undersökningen gäller vintersäsongen orsakar vedförbränningen utsläpp och hälsoolägenheter även under andra årstider, särskilt i tätt bebyggda områden och vid lugnt väder. Nästan lika

Coronapandemin minskade framför allt andra luftvägsinfektioner i fjol – antalet fästingburna hjärninflammationer ökade tydligt21.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

År 2021 påverkade coronaviruspandemin fortfarande förekomsten av flera andra smittsamma sjukdomar. Man konstaterade i synnerhet färre andra luftvägsinfektioner än normalt. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. År 2021 konstaterade man till exempel betydligt färre laboratoriebekräftade fall av lungklamydia och mykoplasma än tidigare. Vanligtvis orsakar dessa bakterier symtom av luftvägsinfektion. Rhinovirus förekom liksom året innan, men den typiska vår- och hösttoppen observerades inte. Influensainfektioner förekommer vanligen särskilt i november–december och på vårvintern. Under influensasäsongen 2020–2021 hade Finland ingen influensaepidemi, utan endast enstaka influensafynd blev anmälda till registret över smittsamma sjukdomar. Hösten 2021 gjorde man också endast enstaka anmälningar, men i december fanns det redan flera fynd. "Under coronapandemin hade diagnostiken av luftvägsinfektioner huvudsakligen blivit koncentrerat på coronaviruset. Det

Europeiska badvattenrapporten: Vattnet vid Finlands allmänna badstränder är rent3.6.2022 14:14:34 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, 95 procent, klassificerades vara av hög eller god kvalitet, vilket motsvarar situationen under den föregående uppföljningsperioden. Rapporten innehåller uppgifter om badvattnets kvalitet från alla allmänna badstränder. Sommaren 2021 fanns det sammanlagt 302 allmänna badstränder i Finland, varav 224 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten. Sex stränder hörde till kategorin tillfredsställande eller den lägsta godtagbara badvattenklassen, vilket är två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. Av badvattnen i inlandet klassificerades över 97 procent vara av hög kvalitet. Vid kusten klassificerades över 88 procent av alla badvatten vara utmärkta eller bra. Av de fyra badvattnen som klassificerades som dåliga fanns tre

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum